PL EN


2014 | 5(31/1) | 379-394
Article title

Międzynarodowy ruch romski – zmarnowana szansa czy przyszłość narodu?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
International Romani Movement – Wasted Opportunity or Future of the Nation?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of this paper is the issue of the international Romani movement and the influence of the European Union’s activities and policy on its development. The special emphasis was placed on the history of the process of mobilization of the Roma within the framework of international non‑governmental organizations and the creation of new organizations and platforms on European level involving many activists and organization from various European countries. Can we still speak about international Romani organizations or are they only a relict in the face of European integration and European umbrella organizations and initiatives? This article tries to find some answers to this question.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Barany Z., The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics, Cambridge 2002.
 • Between Past and Future. The Roma of Central and Eastern Europe, red. W. Guy, Hatfield 2001.
 • Council of Europe, Flague and Anthem, Dosta!, [online] http://www.dosta.org/?q=node/74.
 • Council of the European Union, Council Conclusions on Inclusion of the Roma – Annex, Luxembourg, 8.6.2009, [online] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/108377.pdf.
 • Decyzja nr 771/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. ustanawiająca Europejski Rok na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007) – w Kierunku Sprawiedliwego Społeczeństwa, Dz. U. UE, L 146/1.
 • Dziubała K., Historia Romów, [w:] tenże, Religia i kultura Romów, Racjonalista, 25 VII 2002, [online] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1441.
 • European Commission, Commission Staff Working Document Roma in Europe, Brussels, 7.4.2010, Sec(2010) 400 final.
 • European Commission, Commission Staff Working Document Roma in Europe: The Implementation of European Union Instruments and Policies for Roma Inclusion – Progress Report 2008‑2010, Brussels, 7.4.2010, Sec(2010) 400 final, [online] http://ec.europa.eu/ justice/discrimination/files/sec_2010_400.pdf.
 • European Commission, Commission Staff Working Documents accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Non‑discrimination and equal opportunities: A renewed commitment, Brussels, 2.7.2008, SEC(2008) 2172.
 • European Commission, The Situation of Roma in an Enlarged European Union, Directorate‑General for Employment, Social Affairs, Unit D3, Luxembourg 2004.
 • European Network on Social Inclusion and Roma under the Structural Funds, [online] http:// www.euromanet.eu/.
 • Fraser A., Dzieje Cyganów, przeł. E. Klekot, Warszawa 2001.
 • Hancock I., We Are the Romani People. Ame sam e Rromane džene, Paris–Hatfield 2002, Interface Collection, 28.
 • Integrated European Platform for Roma Inclusion. Road Map (30 June 2010), [online] http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_roadmap_en.pdf.
 • Klímová‑Alexander I., The Romani Voice in World Politics. The United Nations and Non‑State Actors, Aldershot–Burlington 2005, Non‑State Actors in International Law, Politics and Governance Series.
 • Komisja Europejska, Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007‑2008, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Dział G4, Luksemburg 2009.
 • Komisja Europejska, First EU Roma Summit, Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne, 16 IX 2008, [online] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=pl&eventsId=105.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego i Komitetu Regionów Integracja społeczna i gospodarcza Romów w Europie, Bruksela, 14.4.2010, KOM(2010) 133 wersja ostateczna, [online] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282010%290133_/com_com%282010%290133_pl.pdf.
 • Kovats M., The Politics of Roma Identity: Between Nationalism and Destitution, Open Democracy, 29 VII 2003, [online] http://www.opendemocracy.net/people‑migrationeurope/ article_1399.jsp.
 • Kowarska A., Polska Roma. Tradycja i nowoczesność, Warszawa 2005, Studia Ethnologica.
 • Liégeois J.‑P., Roma in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2007.
 • Mayall D., Gypsy Identities, 1500‑2000. From Egipcyans and Moon‑men to the Ethnic Romany, London–New York 2004.
 • McGarry A., Ethnic Group Identity and the Roma Social Movement: Transnational Organizing Structures of Representation, „Nationalities Papers” 2008, Vol. 36, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1080/00905990802080661.
 • Pawlak S., Wstęp do teorii lobbingu, [online] http://www.internetpr.pl/public_relation_view.php?letter=&aty_id=28&offset=0&art_id=16470.
 • Roma Platform, [online] http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma‑platform/index_en.htm.
 • Roma in Europe. From Social Exclusion to Active Participation, red. P. Thelen, Skopje 2005.
 • Wędrowcy i migranci. Pomiędzy marginalizacją a integracją, red. E. Nowicka, B. Cieślińska, Kraków 2005, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f293d45-9292-4a5d-861f-acfff8046126
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.