PL EN


2017 | 3 (70) | 133-144
Article title

„Naród. Dodatek ilustrowany” (1906–1907) i jego wkład w upowszechnianie wiedzy wśród ludu w Królestwie Polskim

Content
Title variants
EN
“Nation. Illustrated Appendix“ (1906–1907) and its contribution to knowledge dissemination in the Polish Kingdom
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza dodatku do dziennika „Naród”, wydawanego przez Narodową Demokrację dla „ludu w Królestwie Polskim”. Zadaniem pisma było upowszechnianie wśród czytelników wiedzy z różnych dziedzin. Działalność wydawnicza endecji1 wśród ludu miała związek z programem stronnictwa zakładającym wykształcenie i pozyskanie tej warstwy oraz uczynienie z niej równoprawnej części narodu. Egzemplifikacją tych działań był m.in. tygodnik „Naród. Dodatek ilustrowany” (1906–1907).
EN
The article aims to analyse the supplement to the daily “Nation”, issued by the National Democracy for the peasantry in the Polish Kingdom. The goal of the magazine was to disseminate knowledge among the readers in various fields. The publishing activity of the national democrats was related to the party’s program of educating and making their supporters an equal part of the nation. The exemplification of these activities was „Nation. Illustrated Appendix“ (1906–1907).
Year
Issue
Pages
133-144
Physical description
Contributors
  • Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
  • Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa–Łódź 1988.
  • Karczewska A., „Wszystko dla ludu przez lud”. Popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim w deklaracjach, programie i działalności obozu narodowego w latach 1886–1905, „Roczniki Biblioteczne” 2008, R. 52, s. 31–45.
  • Karczewska A., Upowszechnianie czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim. Zarys problematyki [w:] Ludzie i książki. Studia historyczne, red. J. Kostecki, Warszawa 2006, s. 149–180.
  • Kmiecik Z. i in., Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905–1915 [w:] Prasa polska w latach 1864–1918, Warszawa 1976, s. 58–113.
  • Kostecki J., Byczkowska Z., Czytelnictwo czasopism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 10 (157), s. 107–127.
  • Piątkowski W., Idee społeczno-polityczne „Polaka” (1896–1906). Przyczynek do kształtowania się ideologii Narodowej Demokracji, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1966, nr 2, s. 45–65.
  • Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, „Przegląd Wszechpolski” 1897, nr 11, s. 241–247.
  • Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, „Przegląd Wszechpolski” 1903, nr 10, s. 721–758.
  • Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887–1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f2a0f5d-0e9c-4fb1-bf00-99fb082aac66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.