PL EN


Journal
2019 | 329 | 369 - 379
Article title

Prawo antymonopolowe a polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców

Authors
Title variants
EN
Antitrust law and the policy of supporting the development of small and medium enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pogłębienie nader wątłej wciąż refleksji naukowej nad rolą prawa antymonopolowego w polityce wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). W pierwszej kolejności przedstawiono syntetyczny obraz ewolucji i aktualnego stanu poglądów w kwestii ochrony MŚP jako celu prawa antymonopolowego. Następnie ukazano specyfikę definicji MŚP w prawie antymonopolowym. Kolejną część artykułu poświęcono wpływowi prawa antymonopolowego na rozwój MŚP, rozpatrywanemu z perspektywy publicznego i prywatnego egzekwowania tego prawa, z uwzględnieniem dwoistej sytuacji MŚP jako jego beneficjentów i naruszycieli. W podsumowaniu wskazano, że choć prawo antymonopolowe i polityka wspierania rozwoju MŚP powinny ze sobą współgrać, to nie zawsze tak się dzieje. Za godne aprobaty uznano stanowisko, że prawo antymonopolowe nie powinno w wyjątkowy sposób chronić przedsiębiorców tylko dlatego, że są mali i nie są w stanie sprostać konkurencji ze strony większych rywali, zwłaszcza jeśli miałoby się to odbywać kosztem konsumentów.
EN
The aim of the article is to deepen the still insufficient scientific reflection on the role of antitrust law in the policy of supporting the development of small and medium-sized enterprises (SMEs). Firstly, a synthetic picture of the evolution and current state of views on the issue of protecting SMEs as an objective of antitrust law was depicted. Then, the specificity of the SME definition in antitrust law is presented. The next part of the article is devoted to the impact of antitrust law on the development of SMEs, considered from the perspective of public and private enforcement of this law, and taking into account the dual situation of SMEs as its beneficiaries and infringers. The summary indicates that although antitrust law and policies to support the development of SMEs should work together, this is not always the case. The position that antitrust law should not protect entrepreneurs in a unique way just because they are small and unable to cope with competition from larger rivals, especially if it would be at the expense of consumers, was deemed worthy of recognition.
Journal
Year
Issue
329
Pages
369 - 379
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f3bbc3d-ec50-4de6-8807-4bfe188a31e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.