PL EN


Journal
2020 | Volume 5 | Issue 1 June 2020 | 5-12
Article title

Porównanie wsparcia dla Polski od Unii Europejskiej w ramach finansowania 2007–2013 i 2014–2020

Authors
Content
Title variants
EN
Comparison of support for Poland from the European Union under the 2007–2013 and 2014–2020 financing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Motywacja: W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele informacji o dofinansowaniu, jakie Polska uzyskuje od Unii Europejskiej (UE). Brakuje jednak wskazania różnic między perspektywą finansową a budżetem oraz porównania wsparcia dla Polski w ramach różnych perspektyw finansowych. Tę lukę występującą w literaturze przedmiotu próbuje się wypełnić w ramach niniejszego artykułu. Cel: Celem artykułu jest wskazanie różnic między perspektywą finansową a budżetem oraz sprawdzenie czy wsparcie finansowe dla Polski od UE zwiększa się, porównując kolejne perspektywy finansowe. Materiały i metody: W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, informacje statystyki publicznej oraz narzędzia analizy porównawczej. Wyniki: Niektóre programy krajowe przeformowały się w perspektywie 2014–2020, lecz nie uległy zmianie ich priorytety. Poziom wsparcia unijnego dla Polski oraz poszczególnych województw tego państwa zwiększył się w kolejnej perspektywie, jednak nie jest to jednoznaczne z automatycznym wzrostem wsparcia w każdym okresie finansowania.
EN
Motivation: There is a lot of information in the literature on this subject about the subsidies that Poland receives from the European Union (EU). However, there is a lack of information on the differences between the financial perspective and the budget and a comparison of support for Poland under different financial perspectives. There is a gap in the literature on the subject which should be filled. Aim: The aim of the article is to indicate the differences between the financial perspective and the budget and to check whether financial support for Poland from the EU increases, comparing subsequent financial perspectives. Materials and methods: The article uses literature on the subject, information on public statistics and comparative analysis tools. Results: Some national programmes have been reshaped in the 2014–2020 perspective, but their priorities have not changed. The EU support for Poland and its individual voivodships has increased in the next perspective, but this does not mean that Poland gets bigger grants in each subsequent one.
Journal
Year
Volume
Pages
5-12
Physical description
Dates
published
2020-07-21
Contributors
author
References
 • Janiak, K. (2015). Budżet Unii Europejskiej. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Kabat, D., i Rudnicki, Z. (2009). Studia Europejskie w Polsce: początki i zmiany po pierwszych pięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej. W: S. Konopacki (red.). Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź: Ibidem.
 • Komisja Europejska. (2020). Programy. Pobrane 07.07.2020 z https://ec.europa.eu.
 • Małuszyńska, E. (2018). Budżet Unii Europejskiej. W: E. Małuszyńska, i B. Gruchman (red.), Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. (2019). Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021–2027. Pobrane 07.07.2020 z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Musiałkowska, I. (2009). Wykorzystanie Funduszy strukturalnych w Polsce po 2004 roku. W: S. Konopacki (red.). Polska pięć lat w Unii Europejskiej. Łódź: Ibidem.
 • Oręziak, L. (2009). Finanse Unii Europejskiej. Warszawa: PWN.
 • Perkowski, M. (2013). Dalsze możliwości korzystania przez państwa członkowskie UE ze środków funduszy europejskich oraz środków wynikających z inicjatyw unijnych oraz stosowania instrumentów i mechanizmów finansowych UE. W: Kosikowski C. (red.), Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego. Białystok: Temida 2.
 • Portal Funduszy Europejskich. (2020). Pobrane 07.07.2020 z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Szymańska, A. (2008). Fundusze unijne i europejskie 2007–2013 dla samorządu terytorialnego. Warszawa: Placet.
 • Tkaczyński, J.W., Willa, R., i Świstak, M. (2008). Fundusze Unii Europejskiej 2007–2013: cele, działania, środki. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Tomaszkiewicz, B. (2014). Pieniądze z Unii Europejskiej 2014–2020: nowe zasady finansowania. Warszawa: Infor Biznes.
 • Zdanukiewicz, J. (2012). Regionalne programy operacyjne. W: E. Kornberger-Sokołowska (red.), Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich. Warszawa: Wolters Kulwer Polska.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f3d0abe-47ba-4574-87c0-898a2f274a37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.