PL EN


2016 | 4 (363) | 69-76
Article title

The Influence of Foreign Direct Investment on International Technology Transfer

Authors
Content
Title variants
PL
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na międzynarodowy transfer technologii
RU
Влияние прямых иностранных инвестиций на международный трансферт технологий
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper examines international technology transfer – the processes of movement of technological knowledge within or between countries. The aim of the paper is to assess the influence of foreign direct investment made by transnational corporations on technology transfer in the contemporary global economy. Technology transfer has played an important role not only in the industrial growth of developing countries, but also in enhancing the competitiveness of their enterprises in the international market. The influence of foreign direct investment (FDI) is an important factor strengthening the R&D sector and one of the most effective channels of international technology transfer. In our investigation, we discovered that the most productive technology partners of Ukraine, considering geographical distances, are the EU countries (Austria, Poland, Italy, and Germany). Considering this, Ukraine should deepen integration with the European Union and create favourable investment climate and conditions for the European TNC to attract manufacturing technologies from the neighbouring partner countries. Overcoming negative tendencies in efficiency of international technology transfer will help to improve economic efficiency in Ukraine. The article is of the research nature.
PL
Niniejszy artykuł badawczy stanowi opis międzynarodowego transferu technologii – procesów, w których wiedza technologiczna przemieszcza się w obrębie lub między krajami. Celem rozważań jest próba określenia wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonywanych przez korporacje transnarodowe na transfer technologii we współczesnej gospodarce. Transfer technologii odgrywa ważną rolę nie tylko w rozwoju przemysłu w krajach rozwijających się, ale także w poprawie konkurencyjności ich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są ważnym czynnikiem dynamizacji sektora badawczo-rozwojowego i jednym z najbardziej skutecznych kanałów międzynarodowego transferu technologii. Z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej produktywnymi partnerami Ukrainy, uwzględniając kryterium odległości geograficznej, są kraje Unii Europejskiej (Austria, Polska, Włochy i Niemcy). Ukraina powinna pogłębiać integrację z Unią Europejską, stwarzać korzystny klimat inwestycyjny oraz warunki inwestycyjne dla europejskich korporacji transnarodowych do uzyskania technologii produkcyjnych z sąsiednich krajów partnerskich. Przezwyciężanie negatywnych tendencji w zakresie efektywności transferu technologii międzynarodowego przyczyni się do poprawy koniunktury gospodarczej na Ukrainie. Artykuł ma charakter badawczy.
RU
Эта статья рассматривает международный трансферт технологий – процессы, посредством которых технологические знания движутся в странах или между странами. Целью данной работы является оценка влияния прямых иностранных инвестиций из транснациональных корпораций по передаче технологий в современной экономике. Передача технологий играет важную роль не только в промышленном росте развивающихся стран, но также в повышении конкурентоспособности своих предприятий на международном рынке. Влияние прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является важным фактором динамизирования сектора НИР и одним из самых эффективных каналов международного трансферта технологий. В нашем исследовании мы обнаружили, что наиболее продуктивными партнерами Украины, рассматривая географические расстояния, являются страны ЕС (Австрия, Польша, Италия и Германия). Учитывая это, Украина должна углублять интеграцию с Европейским Союзом и создавать благоприятный инвестиционный климат и условия капиталовложений для европейских ТНК с целью получения производственных технологий из соседних стран-партнеров.
Year
Issue
Pages
69-76
Physical description
Contributors
author
References
  • Data from Distance Between Countries, http://www.distancefromto.net/countries.php [access: 01.10.2015].
  • Kochel A. (2012) Formy międzynarodowego transferu technologii przez korporacje transnarodowe, „Prace i Materiały IHZUG”, nr 31.
  • Kohut M. (2014) The development of innovation and technology in the context of globalization: international experience and Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, No. 36.
  • Krugman P. (1979), A Model of Innovation, Technology and the Word Distribution of Income, “Journal of Political Economy”, Vol. 87.
  • Myhajlovska O. (2006) Yevropejskyj paradoks innovacijnogo rozvytku: uroky dlya Ukrayiny, “Ekonomika Ukrayiny”, No.6.
  • Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 3 vols, Whitestone, Dublin.
  • State Committee of Statistics of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua [access: 01.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f459ce6-da98-4cf9-882b-03235badaa7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.