PL EN


Journal
2017 | 1(49) | 63-80
Article title

Śląska Szkoła Badań Jakościowych – 20 lat doświadczeń i wniosków z prowadzenia badań jakościowych w budynkach o różnych funkcjach użytkowych

Content
Title variants
EN
Silesian School of Qualitative Research – 20 years of experience and lessons of quality research in buildings with different utility functions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich prezentuje dorobek zespołu naukowców i dydaktyków z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy od 20 lat realizują badania jakościowe środowiska zbudowanego. Przedstawiono powstanie oraz rozwój Śląskiej Szkoły Badań Jakościowych, specjalizacje i wybrany dorobek publikacyjny zespołu, ogólne informacje o stosowanych technikach i narzędziach badawczych, a także o metodyce przeprowadzania badań terenowych. Druga część artykułu to szczegółowy opis ewaluacji wykonanych w ramach dwóch projektów badawczych. Całość zakończono praktycznymi wnioskami z przeprowadzonych badań jakościowych.
EN
The paper consists of two parts. The first presents the achievements of the team of scientists and teachers from the Faculty of Architecture, Silesian University of Technology, who have carried out scientific and teaching work in the field of built environment qualitative research for 20 years. The origin and development of the “Silesian School of Qualitative Research” is presented, specializations and selected publishing achievements of the team, general information about the applied techniques and research tools, as well as the methodology of conducting field research. The second part of the paper is a detailed description of housing environment evaluation carried out within the framework of two research projects. The paper is completed with practical conclusions from the conducted qualitative research processes.
Journal
Year
Issue
Pages
63-80
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
 • Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
References
 • Bielak-Zasadzka M. (red.), Stosowanie metod badawczych w pracach magisterskich na Wydziale Architektury, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
 • Fross K., Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • Fross K., Badania jakościowe w planowaniu, programowaniu, projektowaniu oraz ocenie inwestycji, „Builder” 2015, R. 19, nr 6, 30–33.
 • Winnicka-Jasłowska D., Przestrzeń nauki współczesnego uniwersytetu. Rola badań przedprojektowych w programowaniu nowych funkcji wyższych uczelni, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 • Winnicka-Jasłowska D., Quality analysis of Polish universities based on POE method – description of research experiences, [w:] M. Antona, C. Stephanidis (eds.), Universal access in human-computer interaction. Pt. 3: Access to learning, health and well-being, 9th International Conference, UAHCI 2015 held as part of HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2–7, 2015. Proceedings, Springer, 2015, 236–242 (Lecture Notes in Computer Science; vol. 9177 0302-9743)
 • Tymkiewicz J., Funkcje ścian zewnętrznych w aspektach badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych elewacji na kształtowanie jakości budynku, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 • Tymkiewicz J., The advanced construction of facades. The relations between the quality of facades and the quality of buildings, [w:] Advanced construction 2010. Proceedings of the 2nd International Conference, Kaunas, Lithuania, 11–12 November 2010, Kaunas University of Technology, Kaunas 2010, 274–281.
 • Bielak-Zasadzka M., Optymalne środowisko życia i zamieszkania w ośrodkach pobytu stałego dla osób starszych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 • Bielak-Zasadzka M., Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Bugno-Janik A., Building programming as an element of changes of the culture of an organisation, „Architecture Civil Engineering Environment ACEE” 2008, Vol. 1, No. 1, 17–24.
 • Bugno-Janik A., Budynek jako narzędzie komunikacji kulturowej. Propozycja metody badania jakości symbolicznej (komunikacyjnej) budynków biurowych w architektonicznych badaniach przedprojektowych. Badania jakościowe środowiska zbudowanego w dydaktyce i pracach badawczych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, [w:] E. Niezabitowska (red.), Badania jakościowe środowiska zbudowanego, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006, 17–24.
 • Masły D., Jakość budynków biurowych w świetle najnowszych metod oceny jakości środowiska zbudowanego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • Masły D., Daylighting simulation studies – new ways of sustainable, high performance buildings design, [w:] L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres (eds.), ICERI2015, 8th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 16–18 November 2015. Conference proceedings, Valencia IATED Academy, 2015, 2400–2404.
 • Sitek M., The impact of new airport passenger service technologies on the shaping of terminal building landside areas, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2014, R. 111, z. 7-A, 241–248.
 • Sitek M., Oceny przestrzeni pobytu pacjenta obiektu Szpitala nr 2 w Siemianowicach Śląskich jako wytyczne do budowy strategii modernizacji nieruchomości i metoda gromadzenia informacji do uzupełnienia systemu akredytacji szpitali, [w:] E. Niezabitowska (red.), Badania jakościowe środowiska zbudowanego, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006, 119–127.
 • Benek I., Cechy i wymagania środowiska terapeutycznego dla osób starszych w domach seniora, [w:] B. Komar, J. Biedrońska, A. Szewczenko (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze BIWA 1. T. 3: Badania przedprojektowe i okołoprojektowe w kształtowaniu środowiska zbudowanego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, 139–149.
 • Benek I., Potrzeby pacjenta starszego i ich wpływ na projektowanie szpitali, „Gerontologia Polska” 2014, t. 22, nr 4, 97–158.
 • Szewczenko A., Functional requirements of the geriatric ward in respect of older patients’ needs, [w:] J.C. Spender, G. Schiuma, J.R. Noennig (eds.), Towards a new architecture of knowledge: big data, culture and creativity. IFKAD. 11st International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden 2016, Germany, 15–17 June 2016. Proceedings, Matera: IKAM – Institute of Knowledge Asset Management, 2016, 1188–1201.
 • Szewczenko A., Ocena jakości oddziałów geriatrycznych – możliwości w adaptacji do potrzeb osób starszych, [w:] B. Komar, J. Biedrońska, A. Szewczenko (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze BIWA 1. T. 3: Badania przedprojektowe i okołoprojektowe w kształtowaniu środowiska zbudowanego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, 159–169.
 • Komar B., Współczesna jakość spółdzielczej przestrzeni osiedlowej w świetle zasad rozwoju zrównoważonego na wybranych przykładach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • Komar B., Place zabaw i siłownie zewnętrzne w przestrzeni wielkopłytowego osiedla mieszkaniowego – studia wybranych przypadków, [w:] B. Komar, J. Biedrońska, A. Szewczenko (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze BIWA 1. T. 1: Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, 181–190.
 • Kucharczyk-Brus B., Mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej – obraz ewolucji idei projektowej, uwarunkowań rozwojowych i sposobów użytkowania, na przykładzie Górnego Śląska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 • Kucharczyk-Brus B., Dopasowanie istniejącego zasobu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych do aktualnych potrzeb mieszkaniowych użytkowników w świetle badań eksperckich i partycypacyjnych, [w:] B. Komar, J. Biedrońska, A. Szewczenko (red.), Badania interdyscyplinarne w architekturze BIWA 1. T. 1: Problemy jakości środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, 157–170.
 • Preiser W.F.E., Rabinowitz H.Z., White E.T., Post-occupancy evaluation, Van Nostrand Reinhold, New York 1988.
 • Niezabitowska E. (red.), Wybrane elementy facility management w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Niezabitowska E., Metody i techniki badawcze w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • Iwarsson S., Slaug B., Housing Enabler. An Instrument for Assessing and Analysing Accessibility Problems in Housing, Studentlitteratur, Lund 2001.
 • Goldsmith S., Universal Design. A Manual of Practical Guidance for Architects, Architectural Press, Oxford 2004.
 • Built for All, European Concept for Accessibility – Technical Assistance Manual. EuCAN 2003, www.eca.lu [accessed: 15.03.2008].
 • Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, TERMEDIA, Poznań 2012.
 • Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych. Studia przypadków na wybranych przykładach, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013.
 • Ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, Dz.U. nr 85, poz. 388.
 • Klemens N., Refleksje z badań warunków życia seniorów w Superjednostce i na Zatorzu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Architektura”, Z. 50, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, 105–110.
 • Sołtysik S., Spostrzeżenia z wywiadów z seniorami zamieszkującymi wieś Poniszowice, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Architektura”, Z. 50, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, 111–116.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f50e061-b9d9-4780-9381-63a631d22993
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.