PL EN


2020 | 2 | 71-86
Article title

Centrum Usług Społecznych szansą na sprawniejszą formę wspierania potrzebującej rodziny

Authors
Content
Title variants
EN
rodzina, samorząd, pomoc społeczna, aksjologia, CUS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nowa ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych obowiązująca od początku obecnego roku nie wiąże się z oszczędnościami w wydatkowaniu na pomoc społeczną. W dużej mierze polega ona w szukaniu lepszych rezultatów w rozwiązywaniu problemów osób, które przychodzą do wyspecjalizowanych instytucji z prośbą o pomoc lub udzieleniu pomocy tym, do których ona powinna dotrzeć. Niniejszy artykuł nakreśla historię edukacji i wychowania oraz skupia się na rodzinie i jej pomocy, w sytuacji zagrożenia jej prawidłowego funkcjonowania. Zwraca uwagę na samorząd lokalny, który jest zobowiązany w pierwszej kolejności do budowania polityki socjalnej na swoim terenie, w oparciu o własny budżet. Podkreśla także pomoc instytucjonalną rodzinie wymagającej wsparcia.
EN
The new Social Services Act of the Social Service Center, which has been in forcesince the beginning of thisyear, does not entail savings in social assistance spending. There is a certain opportunity to find better solutions to the problems of people who come to specialized institutions to ask for help or to provide assistance to those to whom they should reach. This article outlines the history of education and upbringing, and focuses on the family and its support, in the event of a threat to its proper functioning. It draws attention to local government, which is primarily responsible for building social policy on its own territory, on the basis of its own budget. It also stresses the institutional assistance of the family which needs support.
Year
Issue
2
Pages
71-86
Physical description
Dates
published
2020-12-18
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
References
 • Adamowicz M., Skarżyńska P., Rola samorządu lokalnego w realizacji zadań oświatowych na przykładzie samorządu gminy Szelków, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2017/2 (24).
 • Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • Budzisz R., Mandes S., Wpływ organizacji administracji i udziału obywateli na realizację usług publicznych, [w:] Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje, red. C. Trutkowski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2016.
 • Ciupek K., Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej. Raport z badania Ilościowego przeprowadzonego na terenie województwa śląskiego, Katowice 2014.
 • Krasuski J., Historia wychowania, WSiP, Warszawa 1985.
 • Kubicka-Zach K., Nie będzie boomu na centra usług społecznych, [w:] Prawo.pl, https://www.prawo.pl/samorzad/centra-uslug-spolecznych-cus-czyli-nowejednostki-organizacyjne, 470051. html, (08.01.2020).
 • Mazur P., Zarys historii szkoły, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk społecznych w Kielcach, Kielce-Myślenice 2012.
 • NIK, Działania Ośrodków pomocy Społecznej w zakresie rozpoznawania i monitorowania sytuacji społecznej, Delegatura w Rzeszowie, Warszawa 2015.
 • Pisz Z., Kapitał społeczny jako wyzwanie edukacji, [w:] Polska wobec wyzwań edukacyjnych Unii Europejskiej, red. L. Dziewięckiej–Bokun, A. Ładyżyńskigo, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 • Popularna Encyklopedia Powszechna, t.4, Fogra, Kraków 2001.
 • Rybka I., Piłat-Pawlak O., Diagnoza perspektyw rozwoju samorządowych usług publicznych w obszarze pomoc społeczna, [w:] Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje, red. C. Trutkowski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2016.
 • Rymsza M., Jaki rozwój gospodarczy? Rekomendacje dotyczące edukacji, usług społecznych, kultury i ochrony zdrowia, [w:] Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje, red. C. Trutkowski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2016.
 • Sierak J., Bitner M., Planowanie finansowe i inwestycyjne w zakresie realizacji usług publicznych, [w:] Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje, red. C. Trutkowski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2016.
 • Sobiech Ł., Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej, [w:] INFOR.PL, https://samorzad.infor.pl/ sektor/zadania/opieka_spoleczna/388746, Zadaniasamorzadu-terytorialnego-w-pomocy-spolecznej.html, (09.01.2020).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późń. zm.
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, Dz. U. 2019 poz. 1818.
 • Woś M., Czego może nauczyć młode pokolenie socjologów spuścizna po Florianie Znanieckim, „Edukacja Humanistyczna” 2016/2 (35).
 • Woś M., Działania wychowawcze w perspektywie oceny zachowań agresywnych / przemocowych uczniów, „Edukacja Humanistyczna” 2019/1 (40).
 • Woś M., Wpływ oddziaływań wychowawczo-społecznych nauczyciela na bezpieczeństwo w placówce oświatowo-wychowawczej, „Problemy Profesjologii” 2018/2.
 • Zeman K., Ideały wychowawcze starożytnej Grecji wobec wyzwań współczesności, „ZN AMW” 2009/ 3/178 (50).
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, PWN, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f5a7a22-2d04-43b8-b715-8cd21da5e424
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.