PL EN


2016 | 5(112) "Zarządzanie w organizacjach funkcjonujących na rynku multimediów" | 29-41
Article title

Zasadność okresowych ocen dziennikarzy telewizyjnych na przykładzie Telewizji Katowice

Content
Title variants
EN
Periodic Performance Appraisals of Polish Television Journalists: The Case of TVP Katowice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ocenianie jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych działań w każdej organizacji. Pracownicy oceniają siebie i innych, są oceniani przez przełożonych, kierownictwo firmy, ale też i kolegów z zespołu. Oceny pojawiają się na wszystkich etapach funkcjonowania firmy: począwszy od ocen kandydatów do pracy, aż po pracowników zatrudnionych na wszystkich stanowiskach. Ocenom pracowniczym, bieżącym i okresowym, poddawani są również dziennikarze telewizyjni. W artykule pokazano metody oraz sposób prowadzenia okresowych ocen pracowniczych dziennikarzy telewizyjnych. Przeanalizowano zasadność takiego oceniania wobec faktu, że ponad dwie trzecie pracowników telewizyjnych stacji to współpracownicy niepodlegający okresowym ocenom pracowniczym.
EN
Appraisals are among the most common activities in any organization. Employees evaluate themselves and others. They are judged by their superiors, company management, and teammates. Appraisals take place at all levels of the company—ranging from assessments of job applicants all the way to workers already employed at all possible job positions. Running and periodic performance appraisals also encompass television journalists. This article examines the methods and ways of conducting periodic performance appraisals of television journalists. It also analyzes the legitimacy of such appraisals in light of the fact the over two–thirds of television staff consist of workers who are not subject to periodic performance appraisals.
Keywords
Year
Pages
29-41
Physical description
Document type
article
Dates
published
2016-10-15
Contributors
 • Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, Polska , a.fudala-baranska@ue.katowice.pl
References
 • Ankieta Kandydata CEE, Grafton Recruitment, dostęp 11 sierpnia 2011, <http://qbusiness.pl/uploads/Raporty/graftonankieta12011.pdf>.
 • Bańka W. (2001), Zarządzanie personelem – teoria i praktyka, Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
 • Borkowska S. (2004), Strategie wynagrodzeń, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Ciekanowski Z., Ostrowska A. (2013), Rola systemu oceniania pracowników w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 93.
 • Janiak J., Chomątowska B. (2000), Według potrzeb, czyli oceny pracownicze jako podstawa racjonalnej polityki szkoleniowej, Personel, nr 14.
 • Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jędrzejczak J. (2000), Oceny okresowe. Zarządzanie przez ocenianie, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Juchnowicz M. (2003), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Poltext.
 • Katz R. (2001), Six Steps to Successful Performance Appraisals, dostęp 26 października 2001, <http://www.workforce.com/articles/six-steps-to-successful-performance-appraisals>.
 • Król H., Ludwiczyński A. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWN.
 • Ludwiczyński A. (1996), Rozwój planowany: System okresowych ocen pracowników, Personel, nr 2.
 • Miś A. (2000), Ocenianie dla rozwoju, Humanizacja pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 4 (7).
 • Mroczek E. (2000), Rozwój przede wszystkim, czyli czemu ma służyć system ocen pracowników, Personel, nr 11.
 • Odwołania od ocen pracowniczych (2010–2015), Biuro Kadr TVP Katowice.
 • Oleksyn T. (2001), Praca i płaca w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menadżerów.
 • Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Kraków, Antykwa.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie – procesy – metody, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Sajkiewicz A. (2000), Zasoby ludzkie w firmie, Warszawa, Poltex.
 • Sajkiewicz A. (2002), Metody doskonalenia jakości personelu, w Sajkiewicz A., Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 • Sidor-Rządkowska M. (2000), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Sidor-Rządkowska M. (2006), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowywanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Kraków, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • Sienkiewicz Ł. (2004), Uwarunkowania zarządzania kompetencjami pracowników w Polsce w świetle badań, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
 • Stabryła A. (2010), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków, Mfiles.pl.
 • Steinmann H., Schreyogg G. (2001), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Stewart A. M. (1997), Praktyka kierowania: jak kierować sobą, innymi i firmą, Warszawa, PWE.
 • Uchwała z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia okresowych ocen pracowniczych w TVP S.A., Zarząd Spółki Telewizja Polska S.A., nr 322.
 • Zając C. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań, WSB.
 • Zarządzenie Dyrektora Telewizji Katowice w sprawie powołania komisji kolaudacyjnych (2005), Dyrekcja Telewizji Polskiej w Katowicach, nr 356.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f60475b-1521-4b9b-99d3-20bea76d5a26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.