PL EN


2020 | 2 | 498-519
Article title

Irracjonalizm w zmediatyzowanym społeczeństwie wiedzy. Ramowanie, słownik, retoryka, ikonografia

Content
Title variants
EN
Irrationalism in the Mediatised Knowledge Society: Framing, Lexis, Rhetoric, and Iconography
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel/teza: Identyfikacja ram konceptualnych nauki i wiedzy naukowej w komunikowaniu organizacji i jednostek otwarcie walczących z oficjalną wersją wiedzy naukowej: przeciwników szczepień ochronnych, proponentów teorii płaskiej ziemi oraz zwolenników alternatywnej wersji historii Polski. Metody badawcze: Opierając się na wcześniejszej konceptualizacji, użyto analizy zawartości opartej na modelu dyskursywnym oraz narzędzi analizy ramowania. Wyniki i wnioski: Zlokalizowano w badanym materiale cztery główne ramy interpretacyjne oraz cztery modelowe stylistyki. Wnioski dotyczą względnie jednolitego ramowania zagadnienia wiedzy w komunikacji grup antynaukowych, niezależnie od ich głównego celu, a także wzajemnego przenikania się ich argumentacji. Dostrzeżono także fenomen irracjonalizmu banalnego – postaw antyracjonalnych i antynaukowych wyrażanych przez uczestników komunikacji medialnej bezwiednie, odruchowo, żartem lub przez nieuwagę. Wartość poznawcza: Wiąże się z diagnostycznym i prognostycznym wymiarem analizy. Swoiste instrumentalne ramowanie nauki i wiedzy to niezbędny element strategii komunikacyjnych zwolenników „wiedzy alternatywnej”, zatem jego analiza powinna pomóc w dalszych badaniach nad mechanizmami rozpowszechniania antyracjonalizmu i irracjonalizmu w mediach. To istotne, ponieważ walka z antyracjonalizmem w komunikowaniu jest dziś jednym z najważniejszych społecznych zadań medioznawcy.
EN
Scientific objective: The study aims at identifying the conceptual framework of science and scientific knowledge in the communication of the individuals and organizations openly fighting the official version of scientific knowledge — the opponents of preventive vaccinations (the “anti-vaxxers”), proponents of the flat earth theory (the “flat-earthers”), and the supporters of the alternative version of the early history of Poland. Research methods: Based on the previous conceptualisation, the content analysis based on the discursive model and the framing analysis tools have been used. Results and conclusions: In the analysed material, four main interpretative frames and four model communication styles were identified. The conclusions relate to the relatively uniform framing of knowledge in the communication of anti-scientific groups, regardless of their main purpose. They also pertain to the cross-permeating of their argumentation. The phenomenon of banal irrationality has also been noticed, i.e. anti-rational and anti-scientific attitudes as expressed by the media communication users in an unwitting, reflexive, inadvertent or joking manner. Cognitive value: The cognitional value results from the diagnostic and prognostic dimensions of the analysis. A specific instrumental framing of science and knowledge is an indispensable element of the communication strategies of proponents of the “alternative science”. Therefore, its analysis should be helpful in further research on the mechanisms of the spreading of anti-rationality and irrationality in the media. It is important, as the combating anti-rationality in mediated communication is nowadays one of the most important social missions of the communication scholar.
Year
Issue
2
Pages
498-519
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Bordwell, D., & Thompson, K. (2010). Film Art. Sztuka filmowa. Kraków: Wydawnictwo Wojciech Marzec.
 • Foley, R. (1987). The Theory of Epistemic Rationality. Harvard University Press.
 • Franczak, K. (2014). Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem? Przegląd Socjologiczny, 63(3),135–156. Pobrane z http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c392bf3f-fc7b-4cee-9158-21d5c4427767.
 • Grundmann, R. (2017). The Problem of Expertise in Knowledge Societies. Minerva. A Review of Science, Learning and Policy, 55(1), 25–48. DOI:10.1007/s11024-016-9308-7.
 • Feyerabend, P. (1995). Przeciw metodzie. Nowa Krytyka 6, 105–178.
 • Kamiński, S. (1992), Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. W tegoż, Pisma wybrane, t. 4. Pobrane z https://dlibra.kul.pl/Content/31624/download/.
 • Lakatos, I. (1995). Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych. W tegoż, Pisma z filozofii nauk empirycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Pinker, S. (2018). Nowe Oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Podtopienia w Małopolsce. Premier: módlmy się, żeby ten deszcz przestał padać (2019). Polsat News, 23.05.2019, 21:34. Pobrane z https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-05-23/podtopienia-w-malopolsce-premier-wezmie-udzial-w-posiedzeniu-sztabu-kryzysowego/.]
 • Proctor, R.N., & Schiebinger, L. (2008). Agnothology. The Making and Unmaking of Ignorance. Stanford University Press.
 • Tałasiewicz, M. (1995). O pojęciu „racjonalności” (I). Filozofia Nauki 3/1/2, 79–100. Pobrane z http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Filozofia_Nauki/Filozofia_Nauki-r1995-t3-n1_2/Filozofia_Nauki-r1995-t3-n1_2-s79-100/Filozofia_Nauki-r1995-t3-n1_2-s79-100.pdf
 • Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive Psychology 5(2), 207–232, 1973. DOI: 10.1016/0010-0285(73)90033-9.
 • Walczak, M. (2004). Wartościujący wymiar kategorii racjonalności nauki. Roczniki Filozoficzne, 52(2),347–364.
 • Walczak, M. (2006). Racjonalność nauki. Problemy, koncepcje, argumenty. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Ziemińska, R. (2001). Alvina I. Goldmana teoria wiedzy i uzasadnienia. Roczniki Filozoficzne, 49(1), 77–107.
 • Życiński, J. (1985). Teizm i filozofia analityczna. T. 1. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.
 • Forum Płaska Ziemia. Pobrane z http://forumplaskaziemia.pl/index.php.
 • Niezależne Forum – Cheops. Forum dla WSZYSTKICH. Pobrane z http://www.cheops4.org.pl/.
 • Płaska Ziemia, Nowy Porządek Świata & Więcej. Pobrane z https://www.facebook.com/RealWorldInformations.
 • Polski Portal Informacyjny Robert Brzoza. Pobrane z http://robertbrzoza.pl/.
 • Polski Portal Informacyjny Robert Brzoza / Inne spojrzenie Marta Brzoza. Pobrane z https://martabrzoza.pl/.
 • Słowianie i Ukryta Historia Polski. Pobrane z http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/turbo- slowianie_i_turbolechici/index.pl.html.
 • Polskie Stowarzyszenie Badaczy Płaskiej Ziemi. Pobrane z https://www.facebook.com/groups/8019415 29976646/.
 • Stowarzyszenie STOP NOP. Pobrane z http://stopnop.pl.
 • Zbawienie.pl. Pobrane z http://zbawienie.com/plaska-ziemia.htm.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f6a63d3-4545-45f3-b241-3d21b79a3f8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.