PL EN


2016 | 1 |
Article title

Razem czy osobno …? Dziedzictwo przyrodnicze a kulturowe w przestrzeni turystycznej Podlasia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach w literaturze przedmiotu pojawiło się wiele opracowań i publikacji definiujących istotę przestrzeni turystycznej, choć samo pojęcie i jego zakres znaczeniowy wzbudzają dyskusję wśród badaczy problemu. Na charakter przestrzeni turystycznej mają wpływ jej cztery główne elementy składowe: dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura (w tym turystyczna) oraz człowiek [Włodarczyk 2011, s. 17]. Warto powyższe założenia odnieść do konkretnego regionu – Podlasia – administracyjnego województwa podlaskiego. Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto próbę identyfikacji charakteru przestrzeni turystycznej Podlasia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zależności pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym, a kulturowym regionu. Rozważania odniesiono przede wszystkim do skali administracyjnego województwa, jak również w ramach przywołania konkretnego przykładu – do miasta i gminy Drohiczyn.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
online
2016-01-01
Contributors
References
 • Angiel J., 2012, Na geograficznych ścieżkach życia, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa
 • Babbie E., 2013, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Chmurzyński J. A., 1990, Natura-kultura: opozycja czy koniunkcja?, „Kosmos”, 39, 1, s. 77-96
 • Dobroński A., 2013, Konterfekt Podlasia [w:] Czyżewski K., Sobecka G. (red.), 2013, Podlaskie – pamięć, tożsamość, rozwój, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, s. 29-44
 • Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), 2015, Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Przedmowa [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 7-11
 • Durydiwka M., Kociszewski P., 2013, Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, „Turystyka Kulturowa”, nr 6/2013, www.turystykakulturowa.org [5.12.2015], s. 5-29
 • Folder Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Województwo Podlaskie, 2010, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok
 • Gołembski G. (red.), 2006, Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie., wydanie II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kociszewski P., 2014, Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej w Czarnogórze, „Prace i Studia Geograficzne”, 52, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa s. 115-135
 • Kociszewski P., 2015, Kultura i przyroda czyli przestrzeń turystyczna Drohiczyna [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), 2015, Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 479-494
 • Kostrowicki A. S., 1975, Podejście systemowe w badaniach nad rekreacja, „Przegląd Geograficzny”, 47(2)
 • Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Kowalczyk A., 2013, Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania), „Turystyka Kulturowa”, nr 5/2013, www.turystykakulturowa.org [22.12.2015], s. 35-57
 • Kowalczyk A., 2015, Przestrzeń turystyczna – wieloznaczność pojęcia [w:] Durydiwka M., Duda
 • Gromada K. (red.), 2015, Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 11-26
 • Kresa M., 2010, Podlasie [w:] Karaś H. (red.), 2010, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=podlasie, 2.05.2013
 • Karaś H. (red.), 2010, Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=podlasie, 2.05.2013
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1980, Terytorialny system rekreacyjny. Analiza struktury i charakteru powiązań, „Prace Geograficzne”, IGiPZ PAN, 138, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
 • Leiper N., 1979, The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist and the Tourist Industry, „Annals of Tourism Research”, 6, s. 390-407
 • Leiper N., 1990, Tourist attraction systems, „Annals of Tourism Research”, 17(3), s. 367-384
 • Liszewski S., 1995, Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, 5, 2, Łódź, s. 87-10
 • Liszewski S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), „Turyzm”, 9, 1, s. 51-73
 • Liszewski S., 2005, Przestrzeń turystyczna w ujęciu podmiotowym. Przyczynek do dyskusji o przestrzeni w geografii [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie, T. 1., Podstawowe idee i koncepcje w geografii, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 50-6
 • Mazurkiewicz L., 2005, Czy istnieje teoria turystyki?, „Problemy Turystyki”, Instytut Turystyki, Warszawa 3-4, s. 155-167
 • Mazurkiewicz L., 2012, Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Mika M., 2012, Competitiveness of tourist destinations as a research problem in the geography of tourism – analytical assumptions behind the research model, „Prace Geograficzne Instytutu Geografii I Gospodarki Przestrzennej UJ”, 130, s. 91-105
 • Mika M., 2014, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
 • Myczkowski Z., 2010, O potrzebie zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego [w:] Janikowski R., Krzysztofek K. (red.), Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, w świetle dokumentów UNESCO i innych organizacji międzynarodowych, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa
 • Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim, 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (red.), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Proksenia, Kraków
 • Niemczyk A., 2012, Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Niezgoda A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne 24, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Panfiluk E. (red.), 2015, Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Potencjał turystyczny województwa podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok
 • Pietras A., 2012, W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postkantowskie projekty filozofii, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 roku, 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • Prieobrażenski W. S. (red.), 1975, Teoreticzeskije osnowy riekreacjonnoj gieografii, Izd. Nauka, Moskwa
 • Stasiak A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), 2011, Przestrzeń w turystyce. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 39-52
 • Strumiłło A., 2013, Moje Podlasie [w:] Czyżewski K., Sobecka G. (red.), 2013, Podlaskie – pamięć, tożsamość, rozwój, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, s. 7-28
 • Czyżewski K., Sobecka G. (red.), 2013, Podlaskie – pamięć, tożsamość, rozwój, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok
 • Tabele demograficzne dla 2014 roku, 2014, Główny Urząd Stastyczny, Warszawa
 • Von Bertalanffy L., 1984, Ogólna teoria systemów: podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa
 • Wiedienin J. A., 1982, Dinamika territorialnych riekreacjonnych sistiem, Izd. Nauka, Moskwa.
 • Włodarczyk B., 2006, Przestrzeń turystyczna – cykliczność, „aktorzy”, determinanty rozwoju, „Turyzm”, 16, 2, s. 41-64
 • Włodarczyk B., 2007, Przestrzeń turystyczna – pojęcie, wymiary i cechy, „Turyzm”, 17, 1-2, s. 149-162
 • Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Włodarczyk B., 2011, Przestrzeń turystyczna – kilka słów o istocie pojęcia [w:] Durydiwka M., Duda-Gromada K., 2011, Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 15-28
 • Włodarczyk B., 2014, Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni – o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikcji, „Turyzm”, nr 24/1, http://turyzm.pl/artykuly/Pdf_24_1/03_Wlodarczyk.pdf [12.12.2015], s. 25-37.
 • Z czym kojarzy się Podlasie?, 2010, raport IMAS International Sp. z. o. o., http://www.imas.pl/files/raporty/IMAS-Podlasie2010.pdf [22.12.2015]
 • Ziarkowski D., 2011, Zabytki a turystyka. Studium poświęcone historii naukowego i krajoznawczego poznawania Doliny Prądnika, Wydawnictwo Proksenia, Kraków
 • Zmyślony P., 2006, Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa programowania rozwoju regionów turystycznych [w:] Gołembski G. (red.), 2006, Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 181-190
 • Zmyślony P., 2009, Istota funkcjonowania regionu turystycznego [w:] Nawrot Ł., Zmyślony P. (red.), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Proksenia, Kraków, s. 15-50
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f6cb151-6f08-40bc-b60d-5309b2caaaaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.