PL EN


2018 | 538 | 275-291
Article title

Ocena dojrzałości przedsiębiorstwa w obszarze skutecznego wdrażania lean management – indagacja w przemyśle maszynowym

Content
Title variants
EN
Enterprise maturity assessment in the effective lean management implementation area – questioning in the engineering industry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundamentalnym celem publikacji jest ocena poziomu dojrzałości przedsiębiorstw wytwórczych w obszarze skutecznego wdrażania lean management. W nawiązaniu do tak nakreślonego celu jako działanie niezbędne zarekomendowano: na płaszczyźnie teoretycznej nominowanie pytań opiniujących poziom dojrzałości w sferze skutecznej implementacji lean management; na płaszczyźnie projektowej skompilowanie narzędzia badawczego w postaci arkusza oceny stanowiącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów; na płaszczyźnie empirycznej indagację wśród producentów sektora maszyn rolniczych (weryfikacja metody w praktyce). Interdyscyplinarność nauk o zarządzaniu stwarza problemy w doborze metod badawczych, za pomocą których zamierza się opisywać dany problem. W badaniach empirycznych często wykorzystuje się (bezpośrednio lub z pewnymi modyfikacjami) zweryfikowane w innych badaniach metody i narzędzia badawcze. Podobnie postępują autorzy pracy, jednak metoda i narzędzia są dobrane według przyjętej koncepcji metodycznej.
EN
The main purpose of this publication is to assess the maturity level of manufacturing enterprises in the area of effective lean management implementation. In reference to such an outlined purpose, as a necessary activity, it was recommended: at the theoretical level – using the reconstruction and interpretation method of Polish and foreign subject literature – to nominate the questions giving opinions on the maturity level in the sphere of the effective lean management implementation; at the design level – to complicate a research tool in the form of an assessment sheet that constitutes a result of the literature exploration and discussion among deliberately chosen experts; and at the empirical level – questioning among manufacturers of the agricultural machinery sector (method verification in practice). The interdisciplinary nature of management sciences creates problems in selecting the research methods with which one intends to describe a given problem. Research methods and tools verified in other research are often used in empirical research (directly or with certain modifications). A similar approach is followed by the authors of the paper, but the method and the tools are selected according to the adopted methodological concept.
Contributors
References
 • Auksztol J., Chomuszko M., 2012, Modelowanie organizacji procesowej, PWN, Warszawa.
 • Bednarek M., 2015, Zastosowanie Lean Manufacturing w Polsce i Meksyku. Modele – praktyka – doświadczenia, Difin, Warszawa.
 • Bhamu J., Sangwan K.S., 2014, Lean manufacturing: literature review and research issues, International Journal of Operations & Production Management, no 34 (7), s. 876-940.
 • Borkowski S., Ulewicz R., 2009, Instrumenty doskonalenia procesów produkcyjnych, Instruments of productions system improvement, PTM, Warszawa.
 • Czerska J., 2014a, Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing. Lean Manufacturing Basic Toolbox, LeanQTeam, Gdańsk.
 • Czerska J. 2014b, Doskonalenie strumienia wartości, LeanQ Team, Gdańsk.
 • Czerska J., 2009, Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa.
 • Duggan K.J.,1998, Facilities design for Lean manufacturing, IIE Solutions, Dec 1998, vol. 30, Issue 12, 5.
 • Goldman S., Nagel R., Preiss K., 1995, Agile Competitors and Virtual Organization. Strategies for Enriching the Customer, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Hashmi H., Khan N.R., Haq M.A., 2015, The impact of lean management implementation on organizational operational performance, LogForum, no 11 (4), s. 375-385.
 • Imai M., 2006, Gemba kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 • Imai M., 2007, Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii, MT Biznes, Warszawa.
 • Jackson L.T., Karen R.J., 1996, Implementing a Lean Management System, Productivity Press.
 • Kalinowski T.B., 2011, Modele oceny dojrzałości procesów, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 258, s. 173-187.
 • Kania K., 2013, Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Lahrmann G., Marx F., Winter R., Wortmann F., 2010, Business Intelligence Maturity Models: An Overview, [w:] D’Atri A., Ferrara M., George J., Spagnoletti P. (red.), Information Technology and Innovation Trends in Organizations, Italian Chapter of AIS, Naples.
 • Liker J.K., 2005, Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Wyniki badań BOST, MT Biznes, Warszawa.
 • Liker J.K., 1996, Becoming Lean, Free Press, New York.
 • Lin Z., Hui Ch., 1996, Should Lean replace mass organization systems? A comparative examination from a management coordination perspective, Journal of International Business Studies, no 30 (1), s. 45-80.
 • Mann D., 2014, Tworzenie kultury Lean, Wydawnictwo ProdPublishing.com, Wrocław.
 • Nogalski B., 2010, Lean Management, [w:] Czerska M., Szpitter A. (red.), Koncepcje zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Ohno T., 2008, System produkcyjny toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę, ProdPress.com, Wrocław.
 • Romm J.J.,1995, Keep your facility fit eith Lean and Lean engineering, IIE Solutions, June 1995, vol. 27, Issue 6, s. 17-22.
 • Samuel D., Found P., Williams S.J., 2015, How did the publication of the book The Machine That Changed The World change management thinking? Exploring 25 years of lean literature, International Journal of Operations & Production Management, no 35 (10), s. 1386-1407.
 • Sheridan J.H., 2000, Lean sigma synergy, Industry Week, October 16, s. 81-82.
 • Shingo S., 1985, A revolution in manufacturing: the SMED system, Productivity Press, New York.
 • Ulewicz R., Kucęba R., 2016, Identification of Problems of Implementation of Lean Concept in the SME Sector, Economics and Management, no 8, s. 19-25.
 • Ulewicz R., Mazur R., 2015, Doskonalenie transportu wewnętrznego z wykorzystaniem koncepcji Lean – Studium przypadku, Przegląd Organizacji, nr 7, s. 6-13.
 • Urbaniak M., 2010, Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walentynowicz P., 2013, Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Womack J.P., Jones D.T., 2012, Lean Thinking szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo ProdPublishing.com, Wrocław.
 • Womack J.P., Jones D.T., 2008, Lean Thinking – szczupłe myślenie, ProdPress.com, Wrocław.
 • Womack J.P., Jones D.T., Roos D., 1990, The machine that changed the Word, Rawson Assiciates, New York.
 • www.samasz.pl (11.09.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f6dd1c6-ceba-4dbc-967e-3843d9148cd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.