PL EN


2019 | 4 | 212-221
Article title

Postawy nauczycieli akademickich 55 plus wobec pracy zawodowej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Attitudes of academic teachers over 55 towards their professional work
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania stały się postawy nauczycieli akademickich 55 plus1 wobec siebie jako grupy i własnej pracy. Przeprowadzone rozważania zmierzały do uzyskania odpowiedzi na pytanie: jaki stosunek do siebie jako grupy zawodowej i zatrudniania nauczycieli akademickich 55 plus prezentują przedstawiciele poszczególnych grup środowisk akademickich, którzy przekroczyli już 55 rok życia, w Polsce i poza Polską (na przykładzie uczelni greckiej). W empirycznej części badań przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w formie wywiadów pogłębionych w grupie 48 nauczycieli akademickich 55 plus z trzech uczelni (dwóch publicznych i jednej niepublicznej) po 12 osób każda oraz z greckiej uczelni publicznej. Wyniki badań wykazały generalnie pozytywne postawy nauczycieli akademickich 55 plus wobec siebie, swojej pracy, zatrudniania innych nauczycieli akademickich, niezależnie od reprezentowanej nacji.
EN
The attitudes of academic teachers over 55 towards each other as an occupational group and their work is the subject of the study. The conducted research aimed at answering the question of the attitude towards employing academic teachers over 55 years presented by the academic community in Poland and outside Poland (on the example of a Greek university). The empirical part of the research presents the results of in-depth interviews conducted on a group of 48 academic teachers from three Polish universities (two public and one private) and from a Greek public university. The research has shown positive attitudes of academic teachers over 55 towards each other, their work, and employing other academic teachers. Among the factors that could improve the quality of life of the occupational group in question are material resources mentioned by many respondents. Deficiency of the resources is cyclical in nature and it is strictly related to the current condition of higher education in Poland and Greece.
References
 • Barabasz A., Wąsowicz M. (2016), Obraz pracowników wiedzy 65 plus uczelni wyższych w opinii studentów, [w:] Pracownicy wiedzy 65 plus – nowe szanse (czy kontrowersje) wobec wyzwań współczesności, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, z. 46(1).
 • Bartkowiak G. (2016), Zatrudnianie pracownikow wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Wydawnictwo Adam Marszałek – Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Toruń – Warszawa.
 • Bartkowiak G., Krugiełka A. (2016), Studenci (polscy i zagraniczni) i nauczyciele akademiccy wobec pracy pracowników naukowo-dydaktycznych 65 plus, [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-psychologiczne, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 430.
 • Bartkowiak G., Krugiełka A. (2017), Studenci jako przedstawiciele pokolenia Y wobec nauczycieli akademickich 65 plus, „Colloquium”, Wydział Nauk Humanistycznych Społecznych AMW, 4/2017, s. 2–30.
 • Biernat M. (2003), Toward a broader view of social stereotyping, „American Psychologist”, 58, 1019–1027.
 • Brzezińska A.I. (2015), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk.
 • Capowski G. (1994), Ageism: The New diversity issue. „Management Review”, 83, s. 48–65.
 • Dubas E., Muszyński M. (2016), Obiektywny i subiektywny wymiar starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Duka K. (1985), Adolescent attitudes and beliefs toward aging and the elderly, „International Journal of Aging Development” 22, s. 173–187.
 • Erber J.T. (1989),Young and older adults’ appraisal of memory failures in young and older adult target persons, „Journal of Gerontology: Psychological Sciences”, 44, s. P 170-P 175.
 • Fiske S.T., Cuddy, Cuddy A.J.C., Glick P., X J. (2002), A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warm respectively from perceived status and competition, „Journal of Personality and Social Psychology”, 82, s. 878–902.
 • Goldman R., Goldman G., (1981), How children view old people and aging: a developmental study of children in four countries, „Australian Journal of Psychology”, 33, s. 405–418.
 • Hareem S., Fariha R., Tazeen I., (2017), Psychological Empowerment of University Academicians Through Job Crafting in a Challenging Environment, „Global Management Journal of Academic& Corporate Studies”, Karachi, Tom 7 (2), 151–158, https:/ searchproquest.com/printviewfile?accountid=168796 (dostęp: 22 maj 2018).
 • Kwong See S.T., Hoffman H.G., Wood T.L. (2001), Perception of old female eyewitness: Is it older eyewitness believable? „Psychology and Aging”, 16, 346–350.
 • Kwong See S.T., Heller R.B. (2004), Judging older targets’ discourse: How do age stereotypes influence evaluation?, „Experimental Aging Research”, 30, s. 63–73.
 • O’Hanlon A.M., Camp C.J., Osofsky H.J. (1993), Knowledge of and attitudes toward aging in young middle aged and older college students, „Educational Gerontology”, 19, s. 753–766.
 • Pearl S., Geldenhuys M.,(2016), The effects of job crafting on subjective well-being amongst South African high school teachers, „SA Journal of Industrial Psychology”, /SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde 42(1),a1378,http:dx.doi.oeg/10.4102/sajp.v42i1.1378 (dostęp: 22 maja 2018).
 • Piwowar A. (2019), Kariera na uczelni jako nauczyciel akademicki. Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, https://www.careers.uni.wroc.pl/media/uploads/karieraakadem.pdf (dostęp: 22 marzec 2019).
 • Pokolenie Y: potrzeby i nawyki wpływające na dzielenie się wiedzą. Raport podsumowujący badania prowadzone w ramach projektu Organizacja ucząca się 2.0 prowadzonego przez Portal Interia. PL oraz Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
 • Ron P. (2007), Elderly people’s attitudes and perception of aging and old age: The role of cognitive dissonance?, „International Journal of Geriatic Psychiatry” 22, s. 656–662.
 • Stasiuk K., Maison D. (2014), Psychologia konsumenta, Warszawa, PWN.
 • Szatur-Jaworska B. (2000), Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, Warszawa, ASPR-JR.
 • Szpitalak M. (2010), Przywiązani... do pracy. Zaangażowanie w prace jako odzwierciedlenie stylu przywiązania, „Psychologia rozwojowa” 15(2), s. 19–30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f6ff641-b0b6-4327-aac6-50e2644f664c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.