PL EN


Journal
2017 | 4 | 400-414
Article title

Opcje realne na rynku konkurencyjnym – gry opcyjne

Title variants
EN
Real Options in a Competitive Market: Option Games
RU
Реальные опции на конкурентном рынке – опционные игры
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiele międzynarodowych korporacji stosuje aparat opcji realnych przy wycenie projektów inwestycyjnych, jednak zakres tego wykorzystania w praktyce gospodarczej pozostaje poniżej oczekiwań. Celem artykułu jest wskazanie przesłanek, które mogą być przyczyną ograniczonego zastosowania koncepcji opcji realnych do wyceny inwestycji obarczonych ryzykiem przez firmy działające na rynku konkurencyjnym. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych zostało przedstawione jako gra pomiędzy dwoma konkurentami. Wartość projektu jest wyznaczana w koncepcji opcji realnych, zatem problem jawi się jako gra opcyjna. Okazuje się, że konkurencja na rynku sprawia, iż większy wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych ma wartość strategiczna projektu niż rachunek ekonomiczny jego opłacalności. Konflikt interesów pomiędzy konkurentami jest jedną z przesłanek małego zainteresowania stosowaniem koncepcji opcji realnych przez firmy działające na rynku w warunkach silnej konkurencji. Warto także podkreślić, iż nieuwzględnienie konkurencji w wycenie opcji inwestycyjnej zawyża jej wartość. W artykule wykorzystano teoretyczne podstawy wyceny opcji i elementy teorii gier, jednak sposób sformułowania problemu i jego rozwiązanie są oryginalne.
EN
Many international corporations use real option valuation of investment project; however, the scale of its application in economic practice is still limited. The aim of the paper is to indicate factors limiting the application of the real options approach to evaluation of risky investments by firms operating in a competitive market. The problem has been formulated and solved using the game theory and real options valuation methods. It appears that in a competitive market the strategic value of the investment project has greater influence on the investment decision than its economic efficiency. Conflict of interests between competitors is one of the reasons why firms operating in a competitive market use real options approach so rarely. It is worth to stress, that if the firm does not take into account its competitor’s behaviour, a real option will be overvalued. Real options approach and the basic game theory have been used in the paper, but problem formulation and its solution are original.
RU
Многие международные корпорации применяют аппарат реальных опций при оценке инвестиционных проектов, однако диапазон этого применения в экономической прак- тике остается ниже ожиданий. Целью статьи является выявление проблем, которые мо- гут стать причиной ограниченного применения концепции реальных опций для оценки рисковых инвестиций фирмами, действующими на конкурентном рынке. Принятие ин- вестиционных решений было представлено как игра между двумя конкурентами. Стои- мость проекта определяется в концепции реальных опций и таким образом проблема вы- ступает как опционная игра. Оказывается, что конкуренция на рынке ведет к тому, что на принятие инвестиционных решений большее влияние имеет стратегическая стоимость проекта, а не оценка его рентабельности. Конфликт интересов между конкурентами яв- ляется одной из причин незначительного интереса к применению концепции реальных опций фирмами, действующими на рынке в условиях сильной конкуренции. Следует также подчеркнуть, что неучет конкуренции в оценке инвестиционной опции завышает ее стоимость. В статье использованы теоретические основы оценки опций и элементы теории игр, однако способ постановки проблемы и ее решение оригинальны.
Publisher

Journal
Year
Issue
4
Pages
400-414
Physical description
Contributors
References
 • Azevedo A., Paxson D., Real Options Game Models: A Review, Working Paper, Hull University Business School, UK, Manchester Business School, UK 2010.
 • Chevalier-Roignant B, Trigeoris L., Competitive Startegy: Options and Games, MIT Press, Cambridge 2011.
 • Dixit A.K, Pindyck R.S., Investment Under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton 1994.
 • Game Choices: The Intersection of Real Options and Game Theory, red. S.R. Grenadier, Risk Books, London 2000.
 • Huisman K.J.M.,Technology Investment: A Game Theoretic Real Options Approach, Springer Science Business Media 2001.
 • Huisman K.J.M., Kort P.M., Pawlina G., Thijssen J.J.J., Strategic Investment Under Uncertainty: Merging Real Options with Game Theory, CentER Discussion Paper, nr 2003–06, 2004.
 • Kort P.M., Pawlina G., Real Options in an Asymmetric Duopoly: Who Benefits from Your Competitive Disadvantage?, „Journal of Economics & Management Strategy” 2006, nr 15(1).
 • Kulatilaka N., Perotti E., Strategic Growth Options, „Management Science” 1998, nr 44(8).
 • Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Mason R., Weeds H., Investment, Uncertainty and Pre-emption, „International Journal of Industrial Organization” 2010, nr 28.
 • Mauer D.C., Ott S.H., Agency Costs, Underinvestment and Optimal Capital Structure: The Effect of Growth Options to Expand, w: Project Flexibility, Agency and Competition, red. M.J. Brennan, L. Trigeorgis, Oxford University Press, New York 2000.
 • Nash J.F., Non-Cooperative Games, „Annals of Mathematics” 1951, nr 54.
 • Smit H.T.J., Trigeorgis L., Strategic Investment. Real Options and Games, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2004.
 • Smit H.T.J., Trigeorgis L., Valuing Infrastructure Investment: an Option Games Approach, „California Management Review” 2009, nr 51(2).
 • Smit H.T.J., Ankum L.A., A Real Options and Game-Theoretic Approach to Corporate Investment Strategy under Competition, „Financial Management” 1993, nr 22(3).
 • Thijssen J.J.J., Huisman K.J.M., Kort P.M., Symmetric Equilibrium Strategies in Game Theoretic Real Option Models, „Journal of Mathematical Economics” 2012, nr 48.
 • Watson J., Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f8ebfff-228b-4385-8d17-c328bdfa000f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.