PL EN


Journal
2014 | 13 | 71-84
Article title

Miasta w strategiach ekspansji korporacji ponadnarodowych

Title variants
EN
Cities in the expansion strategies of transnational corporations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wyniki licznych badań prowadzonych na przełomie XX i XXI w., prezentowanych w literaturze światowej, wskazuja, że globalizacja obejmuje swym zasiegiem przede wszystkim miasta, które staja sie glównymi węzłami w globalnej sieci gospodarczej (por. Castells 1989, Friedmann 1995, Robertson 1995, Graham, Marvin 2001, Scott 2001, Hall 2005, Sassen 2006, Czerny, Luczak, Makowski 2007, Taylor 2010). W miastach swoją działalność lokalizuja wielkie korporacje ponadnarodowe, nastepuje intensywna wymiana informacji, odnotowywane są najwieksze przepływy globalne, zarówno międzynarodowych kapitalów inwestycyjnych, zaawansowanych technologii, jak i wysokiej jakości kapitalu ludzkiego. Wynika to m.in. z globalnych strategii ekspansji korporacji, które w celu podniesienia swojej konkurencyjności poszukują dostępu do lokalnych źródel zaawansowanej wiedzy, wysokiej jakości kapitalu ludzkiego, innowacji i technologii. Zasadniczym celem opracowania jest analiza rozmieszczenia przestrzennego dzialalności największych korporacji ponadnarodowych świata, w tym geograficznych kierunków przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz lokalizacji siedzib zarzadów korporacji.
EN
The results of a lot of studies conducted in the late 20th and early 21st centuries presented in world literature indicate that globalisation embraces primarily those cities that are chief nodes in the global economic network (cf. Castells 1989, Friedmann 1995, Robertson 1995, Graham, Marvin 2001, Scott 2001, Hall 2005, Sassen 2006, Czerny et al. 2007, Taylor 2010). Cities are places in which large transnational corporations locate their activity, where there is an intensive exchange of information, and where the heaviest global flows are recorded, whether of international investment capital, advanced technologies, or high-quality human capital. This follows, among other things, from the global expansion strategies of the corporations which, in order to boost their competitiveness, seek access to local sources of advanced knowledge, highquality human capital, innovation, and technology. The aim of this paper is to analyse the spatial distribution of activities of the biggest transnational corporations of the world, including geographical flow directions of foreign direct investment and the location of the corporations’ headquarters.
Journal
Year
Issue
13
Pages
71-84
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Carroll W.K., Carson C., 2003, The network of global corporations and elite policy groups: a structure for transnational capitalist class formation?, „Global Networks” 3, s. 29–57.
 • Castells M., 1989, The informational city. Information technology, economic restructuring, and the urban-regional process, Basic Blackwell Publishers, Oxford.
 • Czerny M., Łuczak R., Makowski J., 2007, Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje, Wydaw. PWN, Warszawa.
 • Dicken P., 1992, Global shift. The internalization of economic activity, Paul Chapman, London.
 • Dicken P., 2007, Global shift: Mapping the changing contours of the world economy, SAGE Publications, London.
 • Friedmann J., 1995, Where we stand: a decade of world city research, [w:] World cities in a world system, eds. P.L. Knox, P.J. Taylor, Cambridge University Press, Cambridge, s. 21–47.
 • Graham S., Marvin S., 2001, Splintering urbanism. Networked infrastructures, technological mobilities, and the urban conditions, Routledge, London–New York.
 • Governments, globalization, and international business, 1999, ed. J.H. Dunning, Oxford University Press, Oxford.
 • Hall P., 2005, The world’s urban systems: A european perspective, „Global Urban Development” vol. 1.
 • Regions, globalization, and the knowledge based economy, 2002, ed. J.H. Dunning, Oxford University Press, Oxford.
 • Robertson R., 1995, Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity, [w:] Global modernities, eds. M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson, Sage Publications, London.
 • Sassen S., 2006, Cities in a world economy, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
 • Scott A.J., 2001, Global city-regions. Trends, theory, policy, Oxford University Press, Oxford.
 • Taylor P.J., 2010, Advanced producer service centres in the world economy, [w:] Global urban analysis: A survey of cities in gobalization, eds. P.J. Taylor, P. Ni, B. Derudder, M. Hoyler, J. Huang, F. Witlox, Earthscan, London.
 • UNCTAD, 2012, World Investment Report, United Nations Publication.
 • Wdowicka M., 2009, Activity of transnational corporations as a sign of inclusion of polish cities in globalization processes, [w:] Multilayered cities and urban systems, ed. G.R. Anant, IGU Urban Geography Commission Emerging Urban Transformations and Hyderabad Metropolitan Development Authority & Osmania University India, Hyderabad, s. 385–404.
 • Zorska A., 2007, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddzialywania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f9a2b18-686e-4f04-9450-77605694b34d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.