PL EN


2019 | vol. 63, nr 12 | 7-22
Article title

Procedure for environmental impact assessment vs. sustainable development requirements in investment projects

Content
Title variants
PL
Procedura oceny oddziaływania na środowisko wobec wymogów zrównoważonego rozwoju w projektach inwestycyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The concept of sustainable development has been supported by the European community for many years. This results in the obligation to achieve the objectives and meet the guidelines established by it for the Member States in the above scope, among others, in relation to the implementation of investment projects co-financed from EU funds. One of the most important steps in the above undertakings is the Environmental Impact Assessment which, if unreliable, may be grounds for refusing to grant funds for the investment. The purpose of this article is to indicate the key aspects of conducting an Environmental Impact Assessment (RIA) when implementing investment projects co-financed with European funds and to diagnose the factors determining the coherence of a given project with the concept of sustainable development. The considerations carried out as part of the project allowed for the identification of the determinants conditioning the coherence of a given project with the concept of sustainable development.
PL
Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest wspierane przez społeczność europejską od wielu lat. Powoduje to obowiązek osiągnięcia celów i spełnienia ustanowionych przez nią wytycznych dla państw członkowskich w powyższym zakresie, między innymi w odniesieniu do realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. Jednym z najważniejszych kroków w powyższym przedsięwzięciu jest ocena oddziaływania na środowisko, która w przypadku braku wiarygodności może stanowić podstawę odmowy przyznania środków na inwestycję. Celem artykułu jest wskazanie kluczowych aspektów przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (EIA) przy wdrażaniu projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich oraz diagnoza czynników determinujących spójność danego projektu z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Rozważania przeprowadzone w ramach niniejszego artykułu pozwoliły na identyfikację czynników warunkujących spójność danego projektu z koncepcją zrównoważonego rozwoju.
References
 • Act of 3 October 2008 on sharing information about the environment and its protection, public participation in environmental protection and environmental impact assessment (O.J. No. 199, item 1227).
 • Baker S., Kousis M., Richardson D., Young S., 1997, Introduction: The Theory and Practice of Sustainable Development in EU Perspective, [in:] S. Baker, M. Kousis, D. Richardson, S. Young (eds.), The Politics of Sustainable Development, Routledge, London.
 • Beauregard R.A., 2003, Democracy, Storytelling, and the Sustainable City, [in:] B. Eckstein, J.A. Throgmorton (eds.), Story and Sustainability, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Borys T., 2013, Nowe kierunki ekonomii środowiskowej i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko, nr 1(44), Białystok, pp. 8-28.
 • Campbell S., 1996, Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development, Journal of the American Planning Association, 62(3), pp. 296-312.
 • Ciegis R., Ramanauskiene J., Martinkus B., 2009, The concept of sustainable development and its use for sustainability scenarios, Engineering Economics, 2.
 • Diefenbacher H., 2001, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment.
 • Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (O.J. L 26 of 28.01.2012, p.1).
 • Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups (O.J. EU L 330 of 15.11.2014).
 • Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending.
 • Encyklopedia zarządzania, [https://mfiles.pl/pl/index.php/Projekt_inwestycyjny, access 4.09.2019].
 • Fiedor B., 2011, Trwały rozwój a koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 225, pp. 13-29.
 • Freimann J., 2006, Nachhaltiges Wirtschaften! Wider die Orientierungdes praktischen Handelns am Vorbild der Homunkuli Gesellschaft und Politik Gmbh, Marburg a.d. Lahn.
 • Gittell R., Magnusson M., Merenda M., 2012, The Sustainable Business Case Book, Flatworld Knowledge, Boston.
 • Górka K., 2007, Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, Ekonomia i Środowisko, nr 2 (32), pp. 8-20.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Graczyk A., 2018, Rozwój zrównoważony w gospodarce rynkowej, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego. Studia i Prace, nr 1(33), pp. 13-25.
 • https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/slownik/#Beneficjent, access: 08.09.2019
 • https://www.popt.2007-2013.gov.pl/konfszkol/Documents/Zasady_zrownowazonego_rozwoju
 • ICLEI, 1996, The Local Agenda 21 Planning Guide, Toronto.
 • Janik B., 2014, Inwestycje finansowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju, Difin,Warszawa.
 • Janikowski R., 2009, Rozwój w późnej nowoczesności, Problemy Ekorozwoju, nr 1, pp. 131-134. Journal of Laws No. 199, item 1227.
 • Kośmicki E., 2009, Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Poznań.
 • Lafferty W.M., 1996, The politics of sustainable development: Global norms for national implementation, Environmental Politics, 5(2), pp. 185-208.
 • Machowski J., 2003, Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój (Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Marciniak S., 2008, Controlling. Teoria zastosowania, Difin, Warszawa.
 • Mielcarz P., Paszczyk P., 2013, Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Mroczek J.R., 2015, Geneza i istota zrównoważonego rozwoju, Aura, 4, pp. 4-7.
 • Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, 1991, Warszawa.
 • Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R., 2009, Why sustainability is now the key driver of innovation, Harvard Business Review, 87, pp. 1-2.
 • Owens S., Cowell R., 2002, Land and Limits: Interpreting Sustainability in the Planning Process, Routledge, London.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., 2007, Rozwój zrównoważony – „szeroka i wąska” interpretacja, stan wiedzy, www.sgh.waw.pl/katedry/kge/BADANIA_NAUKOWE/rozwoj%20zrownowazony--strona%20 www_1.pdf (access: 14.01.2020).
 • Pearce D., 1993, Blueprint 3: Measuring Sustainable Development, Earthscan, London.
 • Piontek F., 2001, Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, [in:] F. Piontek (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. 1: Teoria i kształcenie, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa.
 • Platje J., 2009, Wskaźniki kapitału instytucjonalnego a edukacja dla zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekologii, 13(5), pp. 241-242.
 • Poskrobko B. (ed.), 2011, Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
 • Poskrobko B., 2007, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • Preisner L., Pindór T., 2014, Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, Logistyka Odzysku, 2(11), pp. 12-14.
 • Regulation of the Council of Ministers of 9 November 2010 on projects likely to have significant effects on the environment. (O.J. of 18.01.2016, item.71).
 • Rogall H., 2008, Okologische Okonomie, Eine Einfuhrung, Wiesbaden.
 • Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Skowronek-Mielczarek A., 2018, Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, t. 27/2018, pp. 7-21.
 • Skowroński A., 2006, Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, Problemy Ekorozwoju, vol. 1, no. 2, pp. 47-57.
 • Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M., 2014, Metody oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37(3), pp. 107-115.
 • Wilżak T., 2011, Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko-przewodnik po Rozporządzeniu Rady Ministrów, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Zabłocki G., 2002, Rozwój zrównoważony – idee, efekty, kontrowersje (perspektywa socjologiczna), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zakrzewska M., Nagaj R., 2014, Polityka w zakresie środowiska Unii Europejskiej i Polski w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, 3(50), pp. 94-102.
 • Zrałek J., 2016, Ekonomia ekologiczna: rewizja teorii ekonomii w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 303, pp. 68-83.
 • Żylicz T., 2002, Rola nauki w polityce trwałego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, no. 2, pp. 57-71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fa0812f-b972-4a2b-b969-27b596b1c5ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.