PL EN


2013 | 97 | 293-303
Article title

Zarządzanie zaufaniem w organizacjach zhierarchizowanych

Authors
Title variants
EN
Trust Management in Hierarchical Organizations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaufanie odgrywa coraz większą rolę w zarządzaniu organizacją. Ma duże znaczenie dla jakości pracy zespołowej i przywództwa. Wzrost znaczenia zaufania wynika również z tego, iż jest ono sposobem na łagodzenie ryzyka i przeciwdziałanie niepewności. Cechy te sprawiają, że zaufanie jest szczególnie ważne w procesie zarządzania organizacjami zhierarchizowanymi. Aby dobrze zarządzać zaufaniem w organizacji, należy zrozumieć jego podstawy, w szczególności proces jego budowy. Przedstawiony artykuł ma charakter opisowy, w którym przeprowadzono analizę źródłową. W artykule przedstawiono: koncepcje zarządzania zaufaniem w organizacji o strukturach zhierarchizowanych, zasady kształtowania zaufania w ujęciu utylitarnym ,identyfikację czynników wpływających na proces zarządzania zaufaniem.
EN
Trust plays an increasingly important role in the management of the organization. It is important for the quality of teamwork and leadership. The growing importance of confidence also stems from the fact that it is a way to mitigate risk and prevent uncertainty. These features make trust a particularly important value in the management of hierarchical organizations. To truly manage trust in an organization, you must understand the basics, in particular the process of its construction. This paper has a descriptive character and presents a source analysis. The paper presents: trust management concepts in organizations with hierarchical structures, principles of shaping trust in terms of utilitarianism, and the identification of factors affecting the trust management process.
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
  • 1. Bartolome F., Nobody trusts the boss completely: Now what?, "Harvard Business Review", nr 67(2)/1998.2. Bridges W., Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.3. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.4. Gobillot E., Przywództwo przez interakcje: Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.5. Golin A., Trust or Consequences: Build Trust Today or Lose Your Market Tomorrow, Amacom, New York 2003.6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.,Sankowska, Wańtuchowicz A.M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.7. Harari O., Ten charyzmatyczny Colin Powell: 24 lekcje przywództwa legendarnego generała, Studio Emka, Warszawa 2005.8. Kożmiński A.K.,Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.9. Limerick D., Cunnington B., Managing the New Organization, Jossey-Bass, San Francisko 1993.10. Lis K.A., Sterniczuk H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.11. Majewski T., Kierownik - dowódca w organizacji, zadania, czynności, umiejętności, Warszawa 2003.12. Malinowski P., Działania lidera - dowódcy kluczem do efektywności organizacji zhierarchizowanej, w: W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, AON, Warszawa 2013.13. Rogers R.W., The psychological contrach of trust, part II, "Executive Development" nr 8(2)/1995.14. Sztompka P., Trust: A Sociological Theory, Cambridge Press, Cambridge 1999. Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002.15. Ścibiorek Z., Kierownik w przedsiębiorstwie, Warszawa 2003.16. Wołejszo J., Organizacja pracy kierownika w strukturach zhierarchizowanych, AON, Warszawa 2008.17. Wołejszo J., Wybrane aspekty projektowania struktur organizacyjno-funkcjonalnych ośrodków decyzyjnych, AON, Warszawa 2002.18. Wróblewski R., Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przedmiot i metoda. Zastosowania, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.19. Zeffane R., Connell J., Trust and HRM In the New millennium, "International Journal of Human Resource Management", nr 14(1)/2003.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-5501
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fa5f2fc-c46a-4d83-9814-0f1912ffe815
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.