PL EN


2014 | 5/I | 107-122
Article title

FISKALIZM I POLITYKA RYNKU PRACY

Authors
Content
Title variants
EN
FISCAL POLICY AND LABOR MARKET POLICY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Finansowanie ubezpieczeń społecznych może być ważnym czynnikiem braku równowagi budżetowej i wzrastania długu publicznego, jak też powodować wzrost fiskalizmu przejawiającego się we wzroście pozapłacowych kosztów pracy. Różnica między całkowitym kosztem pracy, ponoszonym przez pracodawcę, a wynagrodzeniem netto, otrzymywanym przez pracownika, stanowi pozapłacowe (fiskalne) koszty pracy, określane także jako klin podatkowy. Podstawowymi składnikami pozapłacowych kosztów pracy są podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. W opracowaniu przeanalizowano zależności pomiędzy fiskalnymi kosztami pracy i strukturą PKB wskazując na istotną zależność między odsetkiem PKB przeznaczonym na interwencję państwa na rynku pracy a klinem podatkowym.
EN
Financing of social insurance can be an important factor in the lack of a balanced budget and growing public debt. It can also increase the tax burden manifested in the growth of non-wage labor costs. The difference between total labor costs, incurred by the employer and the net wage, received by the employee, is a non-wage (fiscal) labor cost, also referred to as the tax wedge. The basic components of non-wage costs are taxes and social security contributions. This study analyses the relationship between fiscal costs of labor and the structure of GDP indicating a significant correlation between the percentage of GDP dedicated to state intervention in the labor market and the tax wedge.
Year
Issue
5/I
Pages
107-122
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Sopocka Szkoła Wyższa
References
 • Bukowski M. i inni, Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy, NBP, Warszawa 2006.
 • Cieślukowski M., Opodatkowanie pracy a efektywność zawodowa w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, (w:) Aktywizująca polityka społeczna, „Zeszyty Naukowe” Nr 89, Wydawnictwo AE, Poznań 2007.
 • Gruszecki T., Świat na długu, Wyd. KUL, Lublin 2012.
 • Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie, Difin, Warszawa 2010.
 • Juja T. (red), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, zeszyty Naukowe 141, Wyd. UE, Poznań 2010.
 • Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010.
 • Rosati D.K., Europejski model społeczny – doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa 2005.
 • Tarchalski, Fiskalizm w dobrych czasach albo ekspansja gospodarcza, SCHOLAR, Warszawa 2009.
 • Zarzecki J., Wpływ finansów publicznych na wykorzystanie zasobów pracy, „Equilibrium – Zeszyty Naukowe WSE” nr 2/2011.
 • Zienkowski L. (red), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, SCHOLAR, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fad88de-ed16-4f82-bd65-4135c6770488
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.