PL EN


2017 | 44 | 11-12(524-525) | 34–39
Article title

SZEŚCIOGODZINNY DZIEŃ PRACY W SZWECJI: PRZESŁANKI, ROZWIĄZANIA I EFEKTY

Selected contents from this journal
Title variants
EN
SIX-HOUR WORKING DAY IN SWEDEN: PREMISES, MEASURES AND RESULTS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents findings of different measures of working time reduction in Sweden. These include the introduction of a six-hour working day in the elderly care centre in Svartedalen (Göteborg). Premises and effects of this trial were discussed and possibilities for working time reductions in the future were outlined. The results of the Svartedalen experiment confirm the positive impact of a shortening of working hours on employees’ health and work-life balance. There is, however, no conclusive evidence for increases in productivity as a result of the experiment. The discussion led to the conclusion that institutional settings in Sweden were conducive to working time reductions and that further initiatives of this kind are possible through local initiatives.
W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentu polega­jącego na wprowadzeniu sześciogodzinnego dnia pracy dla pielęgniarek w domu opieki w Svartedalen (Göteborg), jak również inne rozwiązania skracające tygodniowy czas pracy w Szwecji. Wskazano przesłanki i efekty dokonywanych zmian i dokonano oceny perspektyw skracania czasu pracy. W eksperymencie w Svartedalen potwierdzono pozytywny wpływ redukcji czasu pracy na zdrowie pracowników i godzenie obowiązków zawodowych z pozazawodowymi, nie udokumentowano natomiast zależności między redukcją czasu pracy a wydajnością pracy. Przeprowadzona dyskusja prowadzi do wniosku, że skracaniu czasu pracy w Szwecji sprzyjał model instytucjonalny, a w kolejnych latach czas pracy może być skracany w drodze inicjatyw lokalnych.
Year
Volume
44
Pages
34–39
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Anxo D. (2009), Working time policy in Sweden, The Japan Institute for Labour Policy and Training, Tokio.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2015), Czas pracy jako instrument zatrudnienia przyjaznego rodzinie – polskie realia, „Polityka Społeczna”, nr 4, s. 30–35.
 • Bengtsson E. (2014), Labour’s share in twentiethcentury Sweden: a reinterpretation, „Scandinavian Economic History Review”, t. 62, z. 3, s. 290–314.
 • Bengtsson E., Molinder J. (2017), The economic effects of the 1920 eighthour working day reform in Sweden, „Scandinavian Economic History Review”, t. 65, z. 2, s. 149–168.
 • Boeri T., van Ours J. (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Bosh G, Lehndorff S. (2001), Working time reduction and employment: experiences in Europe and economic policy recommendations, „Cambridge Journal of Economics”, t. 25, z. 2, s. 209–243.
 • Boulin J., Lallement M, Messenger J, Michon F., red. (2007), Decent working time: New trends, new issues, ILO, Genewa.
 • CEDEFOP (2015), Sweden: skills supply and demand up to 2025, http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/countryreports/sweden-skills-forecasts-2025 [dostęp 9.07.2017].
 • Eggvall J. (2006), Sextimmarsdagen i Kiruna – en utvärdering av arbetstidsförkortningen inom hemtjänsten, http://blogg.kommunal.se/utredare/files/2011/04/Sextimmarsdagen_i_Kiruna_2006.pdf [dostęp9.07.2017].
 • Enokson U. (2011), Tid som välfärdsfaktor. Förandrade motiv i svensk arbetstidspolicy, „Sociologisk Forskning”, t. 48, z. 3, s. 75–92.
 • Eurofund (2016), Six European Working Conditions Survey – Overview report, Publications Office of the European Union, Luksemburg.
 • Fagan C., Lyonette C., Smith M., Saldana-Tejeda A. (2012), The influence of working time arrangements on worklife integration or balance: a review of the international evidence, „Conditions of Work and Employment Series”, nr 32, ILO, Genewa.
 • Filmundus policy on 6 hour working day, nota informacyjna (materiał niepublikowany).
 • Isidorsson, T. (2011), Striden om tiden. Arbetstiden utveckling i Sverige under 100 ar i ett internationellt perspektiv, Uniwersytet w Goteborgu, Goteborg.
 • Golden L. (2012), The effects of working time on productivity and firm performance: a research synthesis paper, „Conditions of Work and Employment Series”, No. 33, ILO, Geneva.
 • Hermann C. (2014), Capitalism and the Political Economy of Work Time, Routledge.
 • Keynes J.M. (1963), Economic possibilities for our grandchildren, w: J.M. Keynes, Essays in persuasion, W.W. Norton & Company, s. 358–373.
 • Layard R., Nickell S. J. (2011), Combatting unemployment, Oxford University Press, Oxford.
 • Lee S., McCann D., Messenger J.C. (2007), Working time around the world: Trends in working hours, laws and policies in a global comparative perspective, Routledge.
 • Lorentzon B. (2017), 23 manader med 6 timmar. Följeforskning om försök med reducerad arbetstid, raport VD Pacta Guideline, Uniwersytet w Sztokholmie, Sztokholm.
 • Maleszyk P. (2016), Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Malmberg J., Byrgren M., Hansson M. (2003), Kartläggning av arbetstisdförkortningar 2000–2003, raport nr 2003:15, Arbetslivsinstitutet, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:317611/FULLTEXT01.pdf [dostęp 9.07.2017].
 • OECD (2010), Employment Outlook 2010. Moving beyond the jobs crisis, Paryż.
 • Pencavel J. (2015), The productivity of working hours, „The Economic Journal”, z. 125, s. 2052–2076.
 • Spross L. (2017), A dilemma for the welfare state: managing the cost for shorter working hours, 1919–2002, „Labor History”, t. 58, z. 1, s. 26–43.
 • Spurgeon A. (2003), Working time: Its impact on safety and health, ILO, Genewa.
 • Strzemińska H., Bednarski M., red. (2014), Czynnik czasu w nowej gospodarce. W jakim kierunku zmierzamy?, IPiSS, Warszawa.
 • Swedenborg B. (2010), Szwedzki model państwa opiekuńczego: wnioski z perspektywy amerykańsko-szwedzkiej, w: W. Bieńkowski, M. Radło (red.), Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne, PWN, Warszawa.
 • Toyota Center Goteborg, Six hour in two shift on day time with full pay. This is how we did, http://online.pubhtml5.com/jqpw/hqlh/#p=1 [dostęp 9.07.2017].
 • Tucker P., Folkard S. (2012), Working time, health and safety: A research synthesis paper, „Conditions of Work and Employment Series” No. 31, ILO, Geneva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fb2da2e-9f4d-4c4e-9b9f-84324ff392a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.