PL EN


2013 | 4(26) | 323-351
Article title

Konserwatyzm kulturowy Neila Postmana jako podejście kulturoznawcze osadzone w perspektywie teoretycznej i tradycji intelektualnej ekologii mediów

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Neil Postman’s cultural conservatism as an approach to cultural studies rooted in the theoretical framework and the intellectual tradition of media ecology
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article strives towards outlining the thought and work of an American theorist and cultural critic Neil Postman (1931‑2003) in a wider context of the theory and history of cultural studies. It discusses the main threads of Postman’s cultural commentary and outlines his original concept of cultural conservatism as a narrative rooted in serious reflection on the condition of modern culture, and a coherent theoretical approach firmly rooted in a theoretical framework and an intellectual tradition which Postman had given the name of media ecology. This will maybe help to overcome the Polish interpretative framework by which Postman’s thought and work are often considered to be nothing more than popular essays, and to introduce to the Polish cultural studies discourse the term of media ecology, which so far had been insufficiently recognized.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bennét S. V., John Brown’s Body, [online] http://gutenberg.net.au/ebooks07/0700461.txt.
 • Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Warszawa 1997.
 • Bricmont J., Sokal A., Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. P. Amsterdamski, Warszawa 2004, Pejzaże Myśli. Idee, Stanowiska, Ludzie.
 • A Greek‑English Lexicon, red. H. G. Liddell, R. Scott, Oxford 1996.
 • Havelock E., Muza uczy się pisać. O oralności i piśmiennictwie w kulturze Zachodu, przeł. P. Majewski, Warszawa 2006, Communicare. Historia i Kultura.
 • Havelock E., Przedmowa do Platona, przeł. P. Majewski, Warszawa 2007, Communicare. Historia i Kultura.
 • Heidegger M., Pytanie o technikę, przeł. K. Wolicki, [w:] tenże, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybór i oprac. K. Michalski, przeł. K. Michalski [i in.], Warszawa 1997.
 • Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa 2011, Akademickie Warsztaty Dziennikarskie.
 • Loska K., Dziedzictwo McLuhana. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001.
 • McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, [w:] tenże, Wybór pism, wybór J. Fuksiewicz, wstęp K. T. Toeplitz, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.
 • McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, [w:] tenże, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, przeł. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Poznań 2001.
 • Mrozowski M., Wstęp do wydania polskiego, [w:] N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show‑businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002, Spectrum.
 • Mumford L., Technics and Civilization, London 1955.
 • Nowak L., Pesymizm technologiczny Neila Postmana, „Nowe Sprawy Polityczne” 2009, nr 1.
 • Ong W., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Warszawa 2011, Communicare. Historia i Kultura.
 • Ortega y Gasset J., Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 2008, Spectrum.
 • Piasta K. P., Ekologia Mediów – czyli człowiek w środowisku, „Brief. Magazyn Komunikacji Marketingowej” 2001, nr 19.
 • Piasta K. P., Model przekazywania wiedzy oparty na koncepcji ekologii mediów, [w:] Przemiany w naukach o wychowaniu. Idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna. II konferencja naukowa z cyklu Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, red. W. Korzeniowska, Kraków 2002.
 • Postman N., Conscientious Objections. Stirring Up Trouble about Language, Technology and Education, New York 1992.
 • Postamn N., The Disappearance of Childhood, New York 1994.
 • Postman N., The End of Education. Redefining the Value of School, New York 1996.
 • Postman N., The Humanism of Media Ecology, „Proceedings of the Media Ecology Association”
 • 2000, Vol. 1, [online] http://www.media‑ecology. org/publications/MEA_proceedings/v1/index.html.
 • Postman N., Teaching as a Conserving Activity, New York 1980.
 • Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przeł. A. Tanalska‑Dulęba, Warszawa 1995, Spectrum.
 • Postman N., W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, przeł. R. Frąc, Warszawa 2001, Biblioteka Myśli Współczesnej.
 • Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show‑businessu, przeł. L. Niedzielski, Warszawa 2002, Spectrum.
 • Postman N., Weingartner Ch., Teaching as a Subversive Activity, New York 1971.
 • Prejs M., Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, Warszawa 2009, Communicare. Historia i Kultura.
 • Strate L., Judaic Roots of Neil Postman’s Cultural Commentary, „Journal of Media and Religion” 2006, Vol. 5, nr 1.
 • Strate L., Media Ecology as a Scholarly Activity, „Proceedings of the Media Ecology Association” 2002, Vol. 3, [online] http://www.media‑ecology.org/publications/MEA_proceedings/v3/index.html.
 • Strate L., A Media Ecology Review, „Communication Research Trends. Center for the Study of Communication and Culture” 2004, Vol. 23, nr 2.
 • Strate L., Neil Postman. Defender of the Word, „ETC. A Review of General Semantics” 2003/2004, Vol. 60, nr 4.
 • Strate L., Post(modern)man, or Neil Postman as a Postmodernist, „ETC. A Review of General Semantics” 1994, Vol. 51, nr 2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fb416ac-253a-4703-b74e-c182ae75d361
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.