PL EN


2014 | 101 | 231-240
Article title

Sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy

Authors
Title variants
EN
Office of the Village Leader as a Unit Community
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę jednostki pomocniczej gminy, jaką jest sołectwo. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu działania sołectwa, organów sołectwa, statutu jako podstawy działania sołectwa, a także funduszu sołeckiego. Autor dokonuje analizy przepisów prawa na podstawie metody dogmatyczno-prawnej.
EN
The article presents the issues of the auxiliary unit which is the parish municipalities. The purpose of this article is to present the basic regulations from the scope of village councils, village councils authorities, the statute as a basis for action villages, as well as the hamlet fund. The author analyzes the law on the basis of dogmatic methods - legal.
Contributors
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
References
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2012 sygn. II GSK 1394/12, zamieszczony w bazie orzeczeń: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-gsk-139412,radcowie_prawni_ i_aplikanci_radcowscy,56d7c.html, dostęp: 19.01.2014.
 • Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. I OZ 1192/13, dostęp: 19.01.2014. www.naszawokanda.pl/orzeczenie/737bn/nsa,I-OZ-1192-13.
 • Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Iwanicka J., Statut sołectwa, "Gazeta Sołecka", nr 1 (253).
 • Jyż G., Pławecki Z., Szewc A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Kowalczyk R., Fundusz sołecki. Komentarz, LEX/El./2010.
 • Niemiec W., Podmiotowość publicznoprawna gminy, Samorząd Terytorialny 1991, nr 11-12.
 • Niewiadomski Z., Siemiński W., Sosnowski P., Tetera M., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 • Niezgoda A., Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, wyd. Wolters Kulwers, Warszawa 2011.
 • Szewc A., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Uchwała Nr XXI/282/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 marca 2008 r.
 • Statut Sołectwa Bądków Gminy Zgierz, Biuletyn Informacji Publicznej, http://www.zgierz.bip.net.pl/?c=258, dostęp: 19.01.2014r.
 • Załącznik do Uchwały Nr V/30/03 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2003 roku.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fb578b9-a6c8-4d46-961b-3603b3f37f90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.