PL EN


2016 | 5 | 37-47
Article title

Estymacja dla małych obszarów liczby biernych zawodowo w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego

Content
Title variants
EN
Estimation the number of economically inactive people in poviats of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship using methods of small area statistics
RU
Оценка для малых домэн числа профессионально пассивных лиц в повятах куявско-поморского воеводства
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem opracowania jest estymacja liczby biernych zawodowo w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego z wykorzystaniem wybranych metod statystyki małych obszarów oraz dokonanie oceny precyzji otrzymanych szacunków. Przeprowadzona analiza stanowi przykład zastosowania wybranych estymatorów statystyki małych obszarów do estymacji liczby biernych zawodowo w ujęciu powiatowym. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za IV kwartał 2010 r. i Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Uzyskane wyniki pozwalają na wnioskowanie o wielkości populacji biernych zawodowo na stosunkowo niskim poziomie agregacji.
EN
The aim of this paper is to estimate the number of economically inactive people at a level of poviats in Kujawsko-Pomorskie Voivodship using selected methods of small area statistics and to assess the precision of the estimates obtained. The analysis is an example of the use of selected small area estimators to estimate the number of economically inactive people in poviats of Kujawsko-Pomorskie Voivodship. The obtained results allow to inference about the size of the economically inactive population at a relatively low level of aggregation. Previously used in public statistics estimation methods did not give the possibility to obtain data at this level due to the large errors of estimates.
RU
Целью статьи является оценка числа профессионально пассивных лиц в повятах куявско-поморского воеводства с использованием избранных методов статистики малых домэн и проведение оценки точности полученных оценок. Проведенный анализ является примером использования избранных оценок статистики малых домэн в оценке числа профессионально пассивных лиц в повятовом подходе. Анализ проводился на основе данных из Обследования экономической активности населения в IV квартале 2010 г. и из Национальной всеобщей переписи 2011. Полученные результаты позволяют определять величину профессионально пассивной популяции на относительно низком уровне обобщения.
Year
Issue
5
Pages
37-47
Physical description
Dates
published
2016-04
Contributors
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku
 • Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
References
 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski IV kwartał 2010 r. (2011), GUS.
 • Bracha C. (red.) (2003), Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995—2002, GUS.
 • Dehnel G. (2003), Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Ghosh M., Rao J. N. K. (1994), Small Area Estimation: An Appraisal, „Statistical Science”, Vol. 9, No. 1.
 • Gołata E. (2007), Zastosowanie estymacji pośredniej w szacowaniu struktury gospodarstw domowych w Polsce, „Zeszyt Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN”, nr 15, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Meller E. (2012), Estymacja małych obszarów do badania rynku pracy, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, GUS.
 • Rao J. N. K. (2003), Small Area Estimation, John Wiley&Sons, New Jersey.
 • Särndal C. E., Swensson B., Wretman J. (1992), Model Assisted Survey Sampling, Springer Verlag.
 • Wawrowski Ł. (2012), Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.
 • Zgierska A. (2014), Nowe międzynarodowe zalecenia statystyki pracy, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, GUS.
 • Żądło T. (2008), Elementy Statystyki małych obszarów z programem R, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fb75487-70f2-42af-8a8c-fe785ea19324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.