PL EN


Journal
2014 | 15 | 43-54
Article title

Ocena „sprawiedliwości” systemów opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w województwie śląskim

Title variants
EN
Assessment of “justice” system charges for municipal waste management in śląskie voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Problematyka funkcjonowania miast jest obecnie tematem szczególnie aktualnym i ważnym. Jednym z problemów, z jakim borykają się współczesne miasta, są odpady komunalne – ich gospodarka. Za cel niniejszego opracowania obrano określenie sprawiedliwego sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  województwie śląskim, generującego strumienie finansowe zasilające system gospodarowania odpadami.
EN
The issue of the functioning of cities is nowadays particularly actual and significant subject. One of the problems faced by modern cities are waste – namely their management. In this work, the objective was: to determine a fair way of charging for municipal waste management in the province of Silesia, which generates financial stream of waste management system financing.
Journal
Year
Issue
15
Pages
43-54
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Bank Danych Lokalnych: http://www.stat.gov.pl/bdl (dostęp 4 lipca 2014).
 • Czornik M., 2004, Miasto – ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Gospodarka odpadami w Polsce 2011, 2011, Deloitte Polska.
 • Kończak G., Trzpiot G., 2008, Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, www.bialystok.pl (dostęp 5 lipca 2014).
 • Rosik-Dulewska Cz., 2005, Podstawy gospodarki odpadami, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sadowski A., Szołtysek J., 2013, Logistyka zwrotna – dylematy związane z celami, „Logistyka” 6.
 • Szołtysek J., 2009a, Logistyka zwrotna. Reverse logistics, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 • Szołtysek J., 2009b, Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 152, poz. 897); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 13 września 2013 roku w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399).
 • http://swiat.newsweek.pl (dostęp 4 lipca 2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fba517a-f655-477f-9347-ef70ccf70c08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.