PL EN


2017 | 5 | 134-153
Article title

Kulturowe i poznawcze źródła (uwarunkowania) sporu o dopuszczalności aborcji - konteksty filozoficzne i edukacyjne

Content
Title variants
EN
Cultural and cognitive sources (conditioning) of dispute about acceptability of abortion - philosophic and educational context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
U podstawy współczesnego sporu o dopuszczalność przerywania ciąży leży de facto niepewność co do ontycznego, moralnego i prawnego statusu embrionu ludzkiego. Ustalenie kryteriów jakie powinna spełniać istota ludzka nie jest tylko czysto teoretycznym zagadnieniem, ale również palącym problemem mającym swoje odzwierciedlenie praktyczne. Prowadzenie refleksji nad dopuszczalnością przerywania ciąży wyłącznie na bazie najnowszych danych z zakresu embriologii wydaje się być pozbawione szerszej perspektywy. Tytułowy spór jest jednak tak stary, jak ludzka wiedza dająca możliwość przerwania rozwijającego się życia ludzkiego na etapie prenatalnym. Spojrzenie historyczne na byt znajdujący się w łonie matki pozwala na uchwycenie kluczowych akcentów tej dyskusji, które wywierają wpływ na kształt współczesnego dyskursu w tym zakresie. Odwoływanie się do źródeł refleksji filozoficzno-teologicznej ma również swoje implikacje normatywne. Formuła programowo-tematyczna periodyku wymaga także zwrócenia uwagi na edukacyjno-świadomościowe aspekty sporu o dopuszczalność przerywania ciąży w kontekście historycznym.
EN
The foundation of the contemporary contention of acceptance of aborting pregnancy is, de facto, the uncertainty concerning the ontic, moral and legal status of a human embryo. Setting the criteria that a human being must fulfill, is not merely a theoretical question but also a burning issue that has its reflection in practice. Reflecting upon the acceptability of aborting pregnancy exclusively on the basis of the latest data concerning embryology seems to be deprived of wider perspective. The given contention is as old as the human knowledge allowing to cease the developing human life at prenatal stage. The historic view on the being existing in mother’s womb allows to grasp the key aspects of the contention which influence the shape of the contemporary discourse in this field. Referring to the sources of philosophical - theological reflections has also its normative implications. The program and the ground of the periodical requires also drawing one’s attention to the aspects of education and awareness concerning the discourse, in historical context, on the acceptability of aborting pregnancy.
Year
Volume
5
Pages
134-153
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
References
  • Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979. Arystoteles,O duszy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa1988. Arystoteles, Polityka, wyd. De Agostini, Warszawa 2002. Biblia Tysiąclecia, Stary i Nowy Testament, wyd. V, Wydawnictwo Pollottinum, Poznań. 2002. Cavanzeaugh P., The life of the Angelict Doctor, St. Thomas Aquinas, P. J. Kenedy, New York1881. Ciszek M., Bezpieczeństwo i prawa człowieka w dziedzinie etycznych problemów ludzkiej prokreacji, Studium bioetyczno-prawne, wyd. Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2011. Embriologia Średniowiecza, w: http://www.kosciol.pl/article.php?story=20040419220042524 Hippocrate, De la nature des enfants. w: http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Hippocrate/natureenfant.htm Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1995. Jones D. A., The Soul of the Embryo. An Enquiry into Status of the Human Embryo in the Christian Tradition, London – New York, Continuum 2004. Łach J., Pomoc Człowiekowi. Antropologiczny i pedagogiczny obraz wychowania, Rzeszów 2009. Kastro L., Eros, sex i aborcja w ocenie katolicyzmu krytycznego, wyd. Scientia, Gdańsk 1999. Machinek M., Spór o status embrionu ludzkiego, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007. Muszala A., Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, wyd. WAM, Kraków 2009. Nawrot O., Nienarodzony na ławie oskarżonych, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007. Needham J., A history of embryology, Cambridge 1934. Perry D. L., Abortion and Personhood. w: http://home.earthlink.net/~davidlperry/abortion.htm Przysięga Hipokratesa w: http://adonai.pl/life/?id=110 Scriptum Super SentintisMagistri Petri Lombardi, w: http://capricorn.bc.edu/siepmDOCUMENTS/ AQUINAS/ Aquinas%20Super%20libros%20Sententiarum%20v3%20%281933%29%20ocr.pdfSzymański M., Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, wyd. III, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2006. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998. Tatarkiewicz W., Historia Filozofii, t. II,Wydawnictwo Naukowe PWN ,Warszawa 2001. Thomas Aquinas, Summa contra gentiles. w: http://www.catholicprimer.org/aquinas/aquinas_summa _contra_gentiles.pdf Tomasz z Akwinu, Streszczenie Teologii, [w:] Tomasz z Akwinu, Dzieła Wybrane, tłum. J Salij, Wydawnictwo ,,W drodze”, Poznań1984. Zielińska E., Oceny prawno-karne przerywania ciąży:studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-9888
EISSN
2544-1205
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fcf88e5-e7a0-4c3d-ba3f-3b48f6868f72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.