PL EN


2017 | 52 | 442-457
Article title

Zmiany na rynku bankowości internetowej w Polsce w latach 2010–2015

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the Internet banking market in Poland in years 2010–2015
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest określenie tendencji występujących w korzystaniu z bankowości internetowej przez klientów indywidualnych i MŚP w Polsce w latach 2010–2015 oraz wskazanie czynników demograficznych, ekonomicznych i edukacyjnych powodujących największe dysproporcje w korzystaniu z BI przez klientów indywidualnych. Jako materiały źródłowe wykorzystano publikacje i dane udostępniane przez Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego, Główny Urząd Statystyczny i serwis informacyjny PRNews.pl. Przeprowadzone badania wykazały, że w latach 2010–2015 liczba rachunków BI należących zarówno do klientów indywidualnych, jak i MŚP charakteryzowała się tendencją rosnącą, ale średnia kwartalna stopa wzrostu w przypadku klientów indywidualnych była wyższa. Znaczny odsetek rachunków BI stanowiły rachunki nieaktywne, przy czym odsetek ten był niższy wśród rachunków należących do MŚP. Analiza średnich wartości przelewów i rozliczeń realizowanych przez obie grupy klientów nie wykazała występowania tendencji rosnącej. Czynniki powodujące największe dysproporcje w korzystaniu z BI przez klientów indywidualnych to poziom wykształcenia i wiek. Najmniejsze dysproporcje występowały między grupami wydzielonymi na podstawie płci i wykonywanego zawodu. Dla każdego z czynników uwzględnionych w badaniu nastąpiło zmniejszenie generowanych dysproporcji w roku 2015 w porównaniu z 2010 rokiem. Przeprowadzone analizy pokazały również, że począwszy od 2013 roku zainteresowanie bankowością internetową w grupach o wysokich odsetkach korzystających zaczęło zmniejszać się. Może być to efektem udostępniania coraz lepszych aplikacji bankowości mobilnej i rozwoju systemów płatności mobilnych.
EN
The purpose of this article is to identify trends in the use of Internet banking by individual customers and SMEs in Poland in the years 2010–2015 and an indication of demographic, economic and educational determinants, which cause the greatest disparities in the use of Internet banking by individual customers. As data source we used publications and data provided by the Polish Bank Association, the Polish National Bank, the Financial Supervision Commission, the Central Statistical Office and Internet portal PRNews.pl. The study showed, that in 2010–2015 the number of Internet banking accounts belonging to individual customers and SMEs were characterized by a rising trend, but the average quarterly growth rate in the case of individual customers was higher. A significant percentage of Internet banking accounts were inactive and this percentage was lower among accounts belonging to SMEs. Analysis of the average value of transfers and settlements carried out by two groups of customers did not show any increasing trend. Factors causing the greatest disparities in the use of Internet banking by individual customers were the level of education and age. The smallest disparities were observed between the groups separated by gender and occupation. Moreover, for each of the factors included in the study, disparities in 2015 were smaller than in 2010. Conducted analysis also showed that from 2013 onwards interest in Internet banking in groups with high proportion of users began to decrease. This may be a result of providing better mobile banking applications and development of mobile payments systems.
Year
Volume
52
Pages
442-457
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski, msarama@ur.edu.pl
References
 • Chmielarz W., 2005, Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2016, Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnychw przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w latach 2010-2015,
 • http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ (dostęp: wrzesień 2016 r.).
 • Kisiel W., 2005, Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Kosiński T., 2001, Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych [w:] Bankowość na świecie i w Polsce, red. L. Oręziak, B. Pietrzak, Olympus, Warszawa.
 • Koźliński T., 2013, Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Polasik M., 2013, Wykorzystanie elektronicznych kanałów dystrybucji usług bankowych w Polsce, „Copernican Journal of Finance & Accounting”, 2(1).
 • Optymalne konto bankowe według uczestników kampanii „Miliony Polaków” https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/lipiec_2016/konferencja/Miliony_Polakow_-_niadanie_prasowe.pdf (dostęp: wrzesień 2016 r.).
 • Polska bankowość w liczbach 2015, http://www.bankier.pl/static/att/122000/7391886_polska_bankowosc_w_liczbach_raport_bankier_pl.pdf (dostęp: wrzesień 2016 r.).
 • PRNews, 2016, Raporty Rynek bankowości internetowej, I kwartał 2013 r. – IV kwartał2015, http://prnews.pl/raporty/1/ (dostęp: wrzesień 2016 r.).
 • PRNews, 2016, Rynek bankowości mobilnej, IV kwartał 2015, http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-iv-kw-2015-6552323.html (dostęp: wrzesień 2016 r.).
 • Sarama M., 2013, Zróżnicowanie zakresu korzystania z wybranych e-usług przez mieszkańców województwa podkarpackiego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, red. nauk. M.G. Woźniak, z. 32, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Szopiński T.S., 2016, Factors affecting the adoption of online banking in Poland, „Journal of Business Research”, Vol. 69(2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.027.
 • Szwajkowska G., Kwaśniewski P., Leżoń K., Woźniczka F., 2010, Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, Urząd KomisjiNadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Ślązak E., Guzek E., 2012, Innowacyjna bankowość internetowa: bank Web 2.0, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Świecka B., 2009, Detaliczna bankowość elektroniczna, CeDeWu, Warszawa.
 • Związek Banków Polskich, 2016, Raporty NetB@nk. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe. IV kwartał 2010 r. – IV kwartał 2015, https://zbp.pl/raporty/raport--netb-nk (dostęp: wrzesień 2016 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fd5a8b1-2107-438f-9199-197f02e65d1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.