PL EN


2013 | 1 | 7-24
Article title

Społeczny i wychowawczy sens pracy oraz wychowania gospodarczego Polaków od XVIII wieku do początków XX wieku

Content
Title variants
EN
Social and educational sense of work and economic education of Poles from the eighteenth century to the early twentieth century
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is a collection of thoughts and ideas of the most prominent educational thinkers of the period concerned. The aim of the text is to introduce the reader to the most important objectives of education through work and educational demands related to work.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
7-24
Physical description
Contributors
References
 • Ambroziewicz W., Władysław Przanowski i jego dzieło, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1964.
 • Ambroziewicz W., Państwowy Instytut Robót Ręcznych w latach 1918–1939, „Nowa Szkoła” 1968, nr 10–11.
 • Battaglia R., Dobrobyt społeczeństwa a wychowanie, Izba Przemysłowo-Handlowa, Warszawa 1932.
 • Billy K., Znaczenie pracy ręcznej w nowej szkole, „Muzeum” 1924.
 • Brzozowski S., Legenda, Lwów 1910.
 • Czerwiński S., O nowy ideał wychowawczy, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1934.
 • Dohnalowa J., Poglądy Polaków na pracę w Wielkopolsce w latach 1795–1846, [w: ] Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce do 1914 roku, red. Cz. Łuszczak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1982.
 • Droga do niepodległości czy program defensywny? Praca organiczna – program i motywy, oprac. T. Kizwalter i J. Skowronek, Wydawnictwo PAX,Warszawa 1988.
 • Drzewiecki P., O wychowanie gospodarcze, Wydawnictwo „Ligi Pracy”, Warszawa 1930.
 • Estkowski E., Nauki wiejskie tyczące się gminy, życia i stosunków wieśniaka, Księgarnia Jana Konstatnego Żupańskiego, Poznań 1861.
 • Feldman W., Dzieje polskiej myśli politycznej 1864–1914,Wydawnictwo Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, Warszawa 1933.
 • Fryckowski E., Problemy pracy i wychowania przez pracę w polskiej oświeceniowej myśli utopijnej, „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne” 1987, z. 14, red. S. Tochowicz, Z. Wiatrowski.
 • Grabski W., O własnych siłach. Zbiór artykułów na czasie. 1921, b.m.w.
 • Grabski W., Wychowanie gospodarcze społeczeństwa, Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1929.
 • Grabski W., Kultura wsi i nauczanie powszechne, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1929.
 • Grabski W., Idea Polski, Skład Główny w Domu Książki Polskiej, Warszawa 1935.
 • Gorzycka-Wieleżyńska A., Szkoła pracy samorozwojowej. Cześć teoretyczna, Polska Składnica Pomocy Szkolnych, Warszawa 1922.
 • Gorzycka-Wieleżyńska A., Szkoła pracy samorozwojowej. Część praktyczna. Wydanie pośmiertne przy poparciu zwolenników nowoczesnego wychowania, Polska Składnica Pomocy Szkolnych,Warszawa 1927.
 • Górski K., Wychowanie personalistyczne, Wydawnictwo NIAK, Poznań 1936.
 • Gutkowski W., Podróż do Kalopei, do kraju najszczęśliwszego na świecie, gdzie bez pieniędzy i własności, bogactwa, przemysł, światło, i dobre wszystkich mienie jak najwięcej wygórowało i gdzie tom drugi historii życia Bolesława II, króla polskiego, znajduje się, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.
 • Hessen S., O sprzecznościach i jedności wychowania, Książnica Atlas, Lwów–Warszawa 1939.
 • Kamieński A., Edukacja obywatelska, [w:] Pisma i projekty pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej, red. K. Mrozowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.
 • Kierski F., Podręczna Encyklopedia Pedagogiczna, t. II, Książnica Polska, Lwów–Warszawa 1925.
 • Kisielewska S., Szkoła dzisiejsza a szkoła pracy, Towarzystwo Wydawnicze „Książka Polska”, Warszawa 1920.
 • Konarski S., Pisma wybrane, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1955.
 • Krasicki I., Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
 • Korcz W., Poglądy na pracę w społeczno-ekonomicznej myśli polskiego Oświecenia, [w:] Studia z dziejów poglądów na pracę w Polsce do 1914 roku, red. Cz. Łuszczak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1982.
 • Leszczyński S., Rozmowa Europejczyka z wyspiarzem z królestwa Dumocala, [w:] Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego oraz Wybór jego pism, cz.2, red. J. Lechicka, Towarzystwo Naukowe, Toruń 1951.
 • Łempicki S., Polski ideał wychowawczy, Księżnica Atlas, Lwów–Warszawa, 1937.
 • Machowski S., Wychowanie gospodarcze w nowych programach, Wydawnictwo Gebethner i Wolff,Warszawa 1933.
 • Morawski K., Ku czci pracy i w obronie nauki, Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, Kraków 1922.
 • Nawroczyński B., Współczesne poglądy pedagogiczne, za: „Encyklopedia Wychowania”, Warszawa 1947.
 • Okoń W., Hasła szkoły twórczej i szkoła pracy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1948.
 • Ostrowski J., Żywa szkoła. Zarys organizacyjny i metodyczny przyszłej szkoły średniej, Wydawnictwo Gebethner i Woolf, Warszawa 1927.
 • Piłsudski J., Pisma – Mowy – Rozkazy, t. V, Wydawnictwo INNE, Warszawa 1932.
 • Popławski A., O rozporządzeniu i wydoskonaleniu edukacji obywatelskiej, [w:] Pisma pedagogiczne, wstęp i objaśnienia, red. S. Tync, Biblioteka Klasyków Pedagogiki Pisarze Polscy, Wrocław 1957.
 • Przyłuski J., Szkoła pracy – nauka rysunków, rachunków, czytania, przyrody, geografii, historii oparta na pracach ręcznych. Książka dla nauczycieli, Warszawa b.r.e.
 • Rowid H., Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistniania nowej szkoły, Wydawnictwo Gebethner i Woolf, Karków 1926.
 • Rowid H., Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistniania nowej szkoły, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
 • Skwarczyński A., Myśli o nowej Polsce, Biblioteka Drogi, Warszawa 1931.
 • Sobczak J., Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu między wojnami, cz. I,Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1978.
 • Sobczak J., Postulaty i próby podniesienia kultury pracy w Polsce okresu międzywojennego, „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, 1982, z. 8, red. Z. Wiatrowski.
 • Sobczak J., Od romantycznego czynu do pozytywnej pracy. Polskie ideały i wzory patriotycznego działania w XIX wieku, „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne”, 1987, z. 14, red. S. Tochowicz, Z. Wiatrowski.
 • Sowa E., Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976.
 • Straszewicz Z., Najważniejsze zadania szkoły, Wydawnictwo „Ligi Pracy” Warszawa 1919.
 • Szczepanowski S., Idea polska, Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 • Suchodolski B., Polskie tradycje demokratyczne, Wydawnictwo M. Arct, Wrocław 1964.
 • Trentowski B. F., Chowanna czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowawczej, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, t.1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.
 • Zarzecki L., Charakter jako cel wychowania, Wydawnictwo M. Arct, Warszawa 1918.
 • Zarzecki L., Szkoła pracy. Pojęcie i główne zadania, Wydawnictwo M. Arct, Warszawa 1921.
 • Zarzecki L., O wychowaniu obywatelskim, referat wygłoszony na walnym zgromadzeniu TNSW w 1921 r., „Przegląd Pedagogiczny” 1921, nr 6–7.
 • Zawiliński R., Życie a szkoła, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Kraków 1919.
 • Zdziechowski M., Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1921.
 • Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. II: Pedagogika i szkolnictwo w XIX stuleciu, wybór i opr. S. Wołoszyn, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 • III Kongres Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa Polskiego we Lwowie, „Głos Nauczycielski” 1933, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fd71089-73db-48e6-9373-45605248a141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.