PL EN


2018 | 7(1) | 365-374
Article title

JULIAN URSYN NECESSES ABOUT THE KOSCIUSZKOW INSUANCE

Content
Title variants
PL
JULIAN URSYN NIEMCEWICZ O INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ
RU
ЮЛИАН УРСЫН НЕМЦЕВИЧ О ВОССТАНИИ КОСТЮШКО
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
Julian Ursyn Niemcewicz, a Polish writer and politician, fought for the good of his homeland throughout his life. The knowledge gained at the Knight's School allowed for many years to perform the function of Adam Czartoryski, adjutant general of the army of the Podolia region. During the deliberations of the Great Sejm, he actively joined in the efforts to strengthen the army of the Polish-Lithuanian Commonwealth. He took an active part in the battles in defense of the Constitution of May 3. Niemcewicz demonstrated the greatest military activity during the Kościuszko Uprising as Tadeusz Kosciuszko's adjutant. His memories of these events seem to be an important source for learning the final act of the history of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The author with high professionalism and accuracy describes the events that took place then.
PL
Julian Ursyn Niemcewicz polski pisarz, polityk, przez cały okres swojego życia walczył o dobro swojej ojczyzny. Wiedza zdobyta w Szkole Rycerskiej pozwoliła przez długie lata sprawować funkcję adiutanta generała wojsk ziemi podolskiej Adama Czartoryskiego. W trakcie obrad Sejmu Wielkiego włączył się aktywnie w działanie na rzecz wzmocnienia armii Rzeczypospolitej. Brał czynny udział w walkach w obronie Konstytucji 3 maja. Największą aktywność jako wojskowy Niemcewicz wykazał w trakcie Insurekcji Kościuszkowskiej jako adiutant Tadeusza Kościuszki. Jego wspomnienia dotyczące tych zdarzeń zdają się być ważnym źródłem dla poznania aktu końcowego historii Rzeczypospolitej. Autor z dużą fachowością i dokładnością opisuje zdarzenia, jakie miały wtedy miejsce.
RU
Юлиан Урсын Немцевич, польский писатель и политик, на протяжении всей своей жизни боролся за благополучие своей родины. Знания, полученные в Рыцарской школе, позволили ему на протяжении многих лет служить адъютантом сухопутных войск Адама Чарторыйского в регионе Подолье. Во время встреч Великого Сейма он активно участвовал в укреплении армии Польско-Литовского Содружества. Он принимал активное участие в битвах за защиту Конституции от 3 мая. Немцевич продемонстрировал значительную военную деятельность во время восстания Костюшков качестве адъютанта Тадеуша Костюшко. Его воспоминания об этих событиях, похоже, являются важным источником для изучения заключительного акта истории Польско-литовского Содружества. Автор с высоким профессионализмом и точностью описывает события, которые тогда имели место.
Year
Volume
Pages
365-374
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Polish society for the history of technology
 • Polish society for the history of technology
References
 • 1. Czaja A., (2005). Julian Ursyn Niemcewicz fragment: biografii 1758 – 1796, Toruń.
 • 2. Derdej P., (2000). Zieleńce – Mir – Dubienka 1792, Warszawa.
 • 3. Kępka – Mariański W., (2012). Insurekcja warszawska 1794, Warszawa.
 • 4. Majchrowski S., (1982). O Julianie Niemcewiczu: opowieść biograficzna, War-szawa.
 • 5. Niemcewicz J. U., (1868) Pamiętniki czasów moich, Lipsk.
 • 6. Pauszer-Klonowska G., (1987). Polska - jego miłość: opowieść o Julianie Ursy-nie Niemcewiczu, Lublin.
 • 7. Rawski T. (red.), (1996). Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne, t. II., Warszawa.
 • 8. Sikorski J., (1975). Zarys historii wojskowości powszechnej od starożytności do końca XIX wieku, Warszawa.
 • 9. Szyndler B., (2001). Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa.
 • 10. Wojcicki J. (red.), (2002). Julian Ursyn Niemcewicz: pisarz, historyk, świadek epoki, Warszawa.
 • 11. Wolański A., (1996). Wojna polsko-rosyjska 1792 r., Warszawa.
 • 12. Zbyszewski K.,(1999). Niemcewicz od przodu i tyłu, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fd9eddf-cfe9-45a2-b77b-1e569247a517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.