PL EN


2019 | 2 | 97-114
Article title

Doniesienie z badań nad przejawami przemocy symbolicznej w edukacji wczesnoszkolnej na Ukrainie

Content
Title variants
EN
Report from research on the symptoms of symbolic violence in early childhood education in Ukraine
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca jest doniesieniem z badań nad przemocą symboliczną w edukacji wczesnoszkolnej. Odwołując się do trzech aspektow: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oceniania oraz przestrzeni dydaktycznej, stanowi probę analizy i interpretacji zjawiska w realiach ukraińskiego systemu edukacji. Opracowane wyniki badań (ankiet i obserwacji zajęć lekcyjnych) staną się asumptem do pytania o potrzebę zmian w procesie edukacyjnym, będąc dodatkowym źrodłem wiedzy na temat przemocy symbolicznej dla rodzicow, opiekunow (tu rownież: w żłobkach i klubikach dziecięcych), jak i nauczycieli (szkoł i przedszkoli).
EN
The work is a report from research on symbolic violence in early childhood education. Referring to three aspects: verbal and non-verbal communication, assessment and didactic space, it is an attempt to analyze and interpret the phenomenon in the realities of the Ukrainian education system. The developed research results (questionnaires and observation of classes) will become an answer to the question about the need for changes in the educational process, being an important source of knowledge about symbolic violence for parents, carers (also in nurseries and children's clubs) and teachers (schools and kindergartens).
Year
Issue
2
Pages
97-114
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
References
 • Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie, interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000.
 • Bernstein B., Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji: uwagi dotyczące podatności na oddziaływania szkoły, w: Badania nad rozwojem języka dziecka, G. W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), Warszawa 1980.
 • Boiko D., Символічне насильство як об’єкт соціологічного дослідження: між Бурдьє та Жижеком. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6537.
 • Bourdieu P., Passeron J. C., Reprodukcja, Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Warszawa 2006.
 • Bourdieu P., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
 • Falkiewicz-Szult M., Przemoc symboliczna w przedszkolu, Kraków 2006.
 • Holt J., How Children Fail, Harmondsworth 1970.
 • Janowski A., Poznawanie uczniów jako podstawa indywidualizacji kształcenia, http://www.ptde.org/pluginfile.php/13/mod_page/content/6/Archiwum/XIII/03.A.Janowski_poznawanie_uczni_w.pdf.
 • Косенко Д. Ю., Жембровська Т. Ю., Чебикіна М. В., Донець К. В. (2018). меблі для гнучкого навчального простору в умовах обмеженої площі класного приміщення. “технології та дизайн”, No1(26), https://www.researchgate.net/publication/323557558_Mebli_dla_gnuckogo_navcalnogo_prostoru_v_umovah_obmezenoi_plosi_klasnogo_primisenna.
 • Косенко Д.Ю., Жембровська т. ю. (2016) організація гнучкого навчального простору в типовому класному приміщенні початкової школи. тези доповідей хv всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі» том І, http://biblio.knutd.edu.ua/conference/2016/NRMSE2016_T1.pdf.
 • Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko 1995.
 • Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000.
 • Mądry-Kupiec M., Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji, Kraków 2011.
 • Misiorna E., Brzezińska A., Ocenianie dziecka w młodszym wieku szkolnym, „Edukacja i Dialog” 1993, nr 5.
 • Nowicka M., O niedostatkach uwzględniania perspektywy ucznia w szkolnym procesie rozwijania kompetencji, w: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania, J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz (red.), Warszawa 2015.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
 • Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.
 • Rosiano A., Przemoc wobec dzieci, Kraków 2002.
 • Słownik Filozofii, A. Aduszkiewicz (red.), Warszawa 2004.
 • Socjologia. Lektury, P. Sztompa, M. Kucia (red.), Kraków 2007.
 • Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2011, nr 4.
 • Wstęp do metod i technik badań społecznych, J. Sztumski (red.), Katowice 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fdbee23-d0d9-401f-ade9-aae39afaff44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.