PL EN


2017 | 16 | 2 | 45-61
Article title

Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939. Zarys problematyki

Content
Title variants
EN
Physical education and sport in Lutsk and Lutsk county in the years 1921–1939. Outline of the issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 1921–1939 nastąpił rozwój wychowania fizycznego i sportu w Łucku i w powiecie łuckim. Aktywności fizycznej sprzyjała działalność Miejskiego i Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Łucku. Nastąpił rozwój infrastruktury sportowej, jak również kształcenia kadr dla potrzeb wychowania fizycznego i sportu. Oprócz szkolnego programu wychowania, dużą rolę w rozwoju aktywności fizycznej odegrały organizacje i towarzystwa młodzieżowe i społeczne, m.in.: Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej i Związek Strzelecki. Znaczącą rolę w działalności sportowej odegrały kluby sportowe. Rozwojowi tej dziedziny kultury fizycznej sprzyjały powstające na Wołyniu struktury sportu, m.in. okręgowe związki sportowe, mające siedzibę w Łucku. Wychowanie fizyczne i sport realizowane były wśród ludności ukraińskiej m.in. poprzez działalność Ukraińskiego Klubu Sportowego Styr Łuck. Na Wołyniu działalność zaznaczyły organizacje „Płast” i „Junak”.
EN
The years 1921–1939 saw the development of physical education and sport in Lutsk and Lutsk county. The activity in the field of physical activity was favoured with the operation of the Municipal and County Committee for Physical Education and Military Training in Lutsk. The developmen of sports infrastructure as well as trainings of personnel for the purpose of physical education and sport could be observed. In addition to physical education and sport at schools, a major role in the development of physical activity was played by youth and social organizations and associations, including: Railway Military Training, Gymnastic Society “Sokół” [Falcon], Volhynian Association of Rural Youth and Shooting Association. A significant role in sports activities was played by sports clubs. The sports structures established in Volyn, among others Lutsk-based district sports associations, were conducive to the development of this field of physical culture. Physical education and sport were practised among the Ukrainian population, among others through the activity of the Ukrainian Sports Club “Styr” Lutsk. In Volyn organisations such as “Płast” and “Junak” stood out with their activity.
Keywords
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
References
 • Drozdek-Małolepsza T., Activity of the Gymnastic Society „Sokół” of Mazovia District in the light of „Przegląd Sokoli” (1921–1924), „Scientific Review of Physical Culture” 2013, vol. 3, no. 4, s. 244–258.
 • Drozdek-Małolepsza T., Sport łuczniczy kobiet w Polsce w latach 1925–1939, „Studia Humanistyczne” 2011, nr 11, s. 79–89.
 • Drozdek-Małolepsza T., Wychowanie fizyczne i sport kobiet w działalności Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w latach 1933–1939. Zarys dziejów, [w:] J. Dżereń (red.), Z dziejów kultury fizycznej Polski oraz wybranych regionów i mniejszości narodowych, Płock 2011, s. 119–132.
 • Drozdek-Małolepsza T., Małolepszy E., Rozwój wychowania fizycznego i sportu w działalności Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w latach 1933– 1939 (zarys problematyki), [w:] M. Wiśniewska (red.), Wojskowość – Bez pieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, t. 2, Siedlce 2012, s. 9–20.
 • Małolepszy E., Drozdek-Małolepsza T., Activity of Gymnastic Associations „Sokół” at North-East Borderlands of the Second Republic of Poland. Historical outline, „Scientific Review of Physical Culture” 2013, vol. 3, no. 4, s. 223–243.
 • Małolepszy E., Sport na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Sport Polski” (1937–1939), [w:] K. Obodyński, P. Król, W. Bajorek (red.), Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej, Rzeszów 2012, s. 357–367.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 – zarys problematyki, [w:] R. Urban, L. Nowak, J. Eider (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, t. 12 (1): Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r., Gorzów Wlkp. 2016, s. 331–346.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1922–1939, „Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луцьк 2016, №4 (36), s. 19–28.
 • Małolepszy E., Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego na wsi w latach 1919–1939. Zarys problematyki, [w:] J. Urniaż (red.), Szkice z historii sportu i sprawności fizycznej, Olsztyn 2009, s. 65–76.
 • Nowak L., Wychowanie fizyczne i sport w Państwowym Szkolnictwie Ogólnokształcącym w Polsce w latach 1918–1939, Poznań 1996.
 • Urban R., Recreational and sports activity of Prison System Employees in Poland in the interwar period, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna” 2016, t. 15, nr 4, s. 51–68, http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.31.
 • Вільчковський Е., Вольчинський A., Козіброцький C., Стан фізичного виховання на Волині в 1920–1930 роках, Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. Ун т ім. Лесі Українки., Луцьк, 2016, №4 (36), s. 11–18.
 • Zaborniak S., Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868– 1939), Rzeszów 2007.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fe66262-fdfc-462e-b745-1cb61181031f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.