PL EN


2018 | 2(29) | 7-27
Article title

Style bibliograficzne polskich czasopism punktowanych z zakresu bibliologii i informatologii Komunikat

Content
Title variants
EN
Bibliographical styles of Polish impact-factor periodicals representing the field of bibliology and informatology. A report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano style bibliograficzne wykorzystywane przez redakcje polskich czasopism punktowanych z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii, znajdujących się w Części B wykazu czasopism naukowych. Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badaniem objęto 35 tytułów czasopism wydawanych przez uczelnie wyższe, biblioteki naukowe i publiczne, jednostki Polskiej Akademii Nauk oraz organizacje fachowe i naukowe. Krótko scharakteryzowano stosowane przez redakcje czasopism zasady sporządzania dokumentacji bibliograficznej, by ukazać korelację między nimi a danymi deponowanymi w bazie POL-index.
EN
One analysed the bibliographical styles employed by the editors of Polish impact-factor periodicals which represent the broadly conceived fields of bibliology and informatology which are included in Part B of a directory of scholarly periodicals. Scholarly periodicals which do not feature the Impact Factor (IF) along with a number of points accorded for publication in these periodicals of the Ministry of Science and Higher Education. One studied 35 periodicals published by institutions of higher education, scholarly and public libraries, units of the Polish Academy of Science and by professional and scholarly organisations. One characterised in a brief manner the principles of drawing up bibliographical documentation employed by the editors of periodicals in order to demonstrate the correlation between the documentation and the data deposited in the POL-index database.
Contributors
 • Zakład Bibliotekoznawstwa Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, agnieszka.golda@us.edu.pl
References
 • Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka, (4), 51–85.
 • Bibliografia. W: POL-index – serwis informacyjny. Pobrane z: http://polindex- pomoc.opi.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Ite mid=112 (18.04.2017).
 • Ciechurska, A., Malepszy, S. (2016). Charakterystyka czasopism z listy JCR wydawanych przez Instytuty i Komitety Naukowe Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 • Cieśliński, C., Golińska-Pilarek, J., Lewicka, M. (2013). Propozycje nowych zasad kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych. Pobrane z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3317/Kategoryza cja%20czasopism%20humanistycznych_v2.pdf?sequence=4&isAllowed=y (20.04.2017).
 • Część B wykazu czasopism naukowych czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (2017). Pobrane z: http://www. nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/fe2250172136f15056f2b49c9bbde974.pdf (14.02.2017).
 • Drabek, A. Bibliografia i przypisy. Pobrane z: http://www2.bg.us.edu.pl/aneta/ studenci/Bibliografia_przypisy.pdf (16.02.2017).
 • Drabek, A., Pulikowski, A. ARIANTA. Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Pobrane z: http://www.arianta.pl/ (14.02.2017).
 • Fenrich, W. (2013). Baza Cytowań POL-index – założenia i cele. Pobrane z: https://polon.nauka.gov.pl/documents/10157/129342/W_Fenrich_POLonKie lce.pdf (18.04.2017).
 • Fenrich, W., Nowiński, A., Zamłyńska, K., Sylwestrzak, W. (2013). POL-index – Polska Baza Cytowań. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013. Pobrane z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/ article/view/40/165 (18.04.2017).
 • Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. [Warszawa]: Wydawnictwo Liberi Libri. Pobrane z: http://liberilibri.pl/harasim czuk/item/download/11_d7199de1980f7c9d43d36280e72dc31f (19.04.2017).
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych (2015). Pobrane z: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/57d62136155875b12419981a a086b9f9.pdf (15.02.2017).
 • Kulczycki, E. (2016). Budowa Polskiego Współczynnika Wpływu to strata pieniędzy. W: Warsztat badacza. Pobrane z: http://ekulczycki.pl/warsztat_ badacza/budowa-polskiego-wspolczynnika-wplywu-to-strata-pieniedzy/ (20.04.2017).
 • Kulczycki, E. (2017). Jak wybrać dobre czasopismo do publikacji? Pomyśl, sprawdź, wyślij. W: Warsztat badacza. Pobrane z: http://ekulczycki. pl/warsztat_badacza/jak-wybrac-dobre-czasopismo-do-publikacji-pomysl- sprawdz-wyslij/ (04.05.2017).
 • Kulczycki, E. (2013). Ministerstwo ujawniło, jak powstawała lista czasopism i zapowiedziało Polski Współczynnik Wpływu. W: Warsztat badacza. Pobrane z: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ministerstwo-ujawnilo- jak-powstawala-lista-czasopism-i-zapowiedzialo-polski-wspolczynnik- wplywu/ (20.04.2017).
 • Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, (3), 117–140.
 • Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, (1), 107–142.
 • Rozkosz, E.A. (2017). Polskie czasopisma pedagogiczne w „Wykazach czasopism punktowanych” w latach 2012, 2013 i 2015. W: E. Kulczycki (red.), Komunikacja naukowa w humanistyce (s. 153–173). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM. Pobrane z: https://repozytorium.amu. edu.pl/bitstream/10593/17589/6/Komunikacja_naukowa_w_humanistyce. pdf (19.04.2017).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (2016). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 2154.
 • Waleszko, M. (2014). Publikowanie wyników badań bibliotekoznawczych – czynniki wpływające na wybór czasopism [Michelle DALTON, A dissemination divide? The factors that influence the journal selection decision of Library and Information Studies (LIS) researchers and practitioners (Podział w publikowaniu? Czynniki wpływające na decyzje o wyborze czasopism przez specjalistów (naukowców i praktyków) z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) // Library and Information Research – Vol. 37, nr 115 (2013), s. 33–54, il., tab.]. W: BABIN 2.0 Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Pobrane z: http:// babin.bn.org.pl/?p=2554 (14.02.2017).
 • Wilkin, J. (2013). Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. Nauka, (1), 45–54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5fe809ed-59a0-4f3a-92ff-caefe7b312a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.