PL EN


2015 | 223 | 197-205
Article title

Polityka miejska wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Urban policy in view of the challenges posed by aging society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne miasta stają przed wieloma wyzwaniami o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzennym i przyrodniczym. Nagromadzenie problemów funkcjonowania miasta wymaga obecnie innego podejścia w jego zarządzaniu. Celem polityki miejskiej jest kreowanie wielowymiarowo atrakcyjnego miasta, zapewniającego wszystkim swoim mieszkańcom wysoką jakość życia. Z uwagi na depopulację oraz proces starzenia się społeczeństwa miejskiego szczególne znaczenie ma tworzenie miasta przyjaznego ludziom starszym, uwzględniającego specyficzne potrzeby tej grupy ludności.
EN
Modern cities face numerous challenges: social and economic but also those constituted by spatial and environmental planning. Accumulating problems in the functioning of the city call for a different approach to its management. The goal of urban policy is to make the city attractive in a number of ways and ensure all its inhabitants a high quality of life. Because of the processes of depopulation and aging of urban society, it is now very important to make the city friendly to older people, so that specific needs of this age group will be attended to.
Year
Volume
223
Pages
197-205
Physical description
Contributors
author
References
 • [GUS, 2009] Prognoza ludności 2007-2035, GUS, Warszawa.
 • Hill D.M. (2000), Urban Policy and Politics in Britain, Macmillan Press, Houndmills, Basingstoke, s. 3 [za:] A. Majer, Polityka miejska – nowy obszar badań socjologii miasta [w:] A. Majer, red., Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 8-9.
 • Karwińska A. (2007), Miejski collage. Wariant postsocjalistyczny [w:] A. Majer, red., Socjologia miasta. Nowe dziedziny badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaźmierczak T. (2011), Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne [w:] A. Olech, red., Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • [KPM, 2014] Krajowa Polityka Miejska, projekt, wersja I, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Lewenstein B. (2010), Między rządzeniem w współrządzeniem. Obywatelskie modele rozwoju społeczności lokalnej [w:] B. Lewenstein, J. Schindle, R. Skrzypiec, red., Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Lewenstein B., Schindlera J., Skrzypiec R., red. (2010), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Okome O. (2002), Writing the Anxious City: Images of Lagos in Nigerian Home Video Films [w:] Four African Cities, Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos, Hatje Cantz Publisher, Germany/New York, s. 315-334, [za:] M. Davis, Planeta slumsów, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 • [www1] Cities of Tomorrow. Challenges, Visions, Ways Forward, European Union, Regional Policy, October 2011 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf [dostęp: 10.05.2014].
 • [www2] http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/Dokument_Referencyjny_Toledo pdf [dostęp: 22.03.2014].
 • [www3] http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_UE/Documents/KL_PL.pdf [dostęp: 22.03.2014].
 • [www4] http://www.who.int/ageing/projects/age-friendly_cities.pdf [dostęp: 11.02.2014].
 • [www5] http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf [ dostęp: 11.02.2014].
 • Ziobrowski Z. (2009), Wstęp [w:] M. Bryx, red., Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ffe5812-a4e9-44b9-8268-dee732649377
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.