Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 111-121

Article title

SZACOWANIE MEDIANY PRZY UŻYCIU DOKŁADNEJ METO-DY BOOTSTRAPOWEJ

Content

Title variants

EN
MEDIAN ESTIMATING USING THE EXACT BOOTSTRAP METHOD

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono dokładną metodą bootstrapową, którą wykorzy-stano do szacowania mediany. Obliczenia potwierdziły jej skuteczność, po-nieważ dla próby o nieparzystej liczbie elementów, oszacowany rozkład standardowego estymatora mediany dokładnie pokrywał się z rozkładem teo-retycznym. Dla próby o parzystej liczbie elementów pokazano, że standar-dowy estymator mediany może być obciążony, co wskazuje na konieczność poszukiwania innej jego postaci.
EN
The article presents the exact bootstrap method, which was used to estimate the median. Calculations have confirmed its effectiveness, because attempts with an odd number of elements, the estimated distribution of the standard median estimator exactly coincide with the theoretical distribution. For the sample with an even number of items showing that the standard estimator of the median may be biased, which indicates the need to seek its other form.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

111-121

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

  • Efron B. (1979) Bootstrap methods: another look at the jackknife. The Annals of Statistics. Vol. 7, No. 1, 1-26.
  • Feller W. (1950): An introduction to probability theory and its application. John Wiley & Sons. New York, London, Sydney.
  • Fisher N.I., Hall P. (1991) Bootstrap algorithms for small samples. Journal of Statistical Planning and Inference. Vol. 27, 157-169.
  • Kisielińska J. (2011): Dokładna metoda bootstrapowa na przykładzie estymacji średniej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych. Tom 12/ nr 2. str. 191-211
  • Kisielińska J. (2013) The exact bootstrap method shown on the example of the mean and variance estimation. Computational Statistics (Volume 28, Issue 3, June 2013) str. 1061-1077
  • Rytter W. (2013) Zliczanie podziałów liczb: algorytm Eulera. Publikacja elektroniczna: http://www.deltami.edu.pl/temat/informatyka/algorytmy/2013/01/30/algorytm_eulera.pdf (1.09.2014)
  • Zieliński R. (2010) O średniej arytmetycznej i medianie. Matematyka Stosowana, Tom 11/52.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-60035aef-edff-468c-8a20-ba95d8ea846e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.