PL EN


2010 | 1 | 46-60
Article title

Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce - konceptualizacja

Content
Title variants
EN
Monitoring Social Firms in the Małopolska Region - Conceptualisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście opisano koncepcję monitorowania przedsiębiorstw społecznych w wymiarze regionalnym. Koncepcja składa się z odpowiedzi na pięć pytań: Kogo? Po co? Dla kogo? Co? Jak? Ze względu na brak konsensusu na temat definicji przedsiębiorstw społecznych w polskiej literaturze, katalog podmiotów objętych monitoringiem był wypadkową analizy organizacji zaliczanych do sektora gospodarki społecznej w Polsce pod kątem spełniania przez nie kryteriów EMES oraz oczekiwań zleceniodawcy badania (tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - ROPS). Zdefiniowano cztery podstawowe cele monitoringu: diagnostyczny, poznawczy, popularyzatorski oraz metodologiczny. Grupa odbiorców monitoringu podzielona została na trzy podstawowe kategorie: odbiorców kluczowych (ROPS, Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej), podstawowych oraz uzupełniających. Monitoringiem objęto trzy fundamentalne kwestie: zasoby będące w dyspozycji przedsiębiorstw społecznych (PS), procesy mające miejsce wewnątrz PS oraz te wynikające z kontaktów z otoczeniem, a także efekty działalności PS. W ramach monitoringu zaplanowano mieszany tryb zbierania danych (Mixed-mode research), obejmujących zarówno ankietę wypełnianą online, kontakt telefoniczny, jak i osobisty. Opisane elementy stanowią kompleksową propozycję dla instytucji zainteresowanych wiedzą na temat przedsiębiorstw społecznych w ich regionie. Jej aplikacja na przykładzie Małopolski zostanie opisania w odrębnym artykule.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the concept of monitoring social firms has been described in the regional dimension. The concept consists of five questions: Whom? Why? To whom? What? How? Considering the lack of consent on definition of social firms in Polish literature, the list of entities encompassed by monitoring procedures has been a resultant of the analysis of organisations ranked as the social economy sector in Poland in the aspect of EMES criteria as well as of the research orderer's expectations, i.e. The Regional Social Policy Centre in Krakow. Four principal goals of monitoring have been defined: diagnostic, epistemological, popularising and methodological ones. The monitoring recipients have been divided into three underlying categories: key recipients (The Regional Social Policy Centre in Krakow, The Malopolska Pact for Social Economy), principal recipients and the supplementary ones. Monitoring has encompassed three fundamental issues: resources at disposal of social firms, processes taking place within the social firms as well as the ones resulting from their interactions within certain environment and effects of social firms activities. Within the framework of the monitoring procedures the mixed-mode research system of gathering data have been planned. The system has consisted of on-line questionnaire form, telephone contact and the personal one. Described elements constitute complex proposal for institutions interested in obtaining the knowledge about social entrepreneurship within the region. Its application, based on the example of the Malopolska region, is going to be developed in the separate article. (original abstract)
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
author
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • Aiken M. [2005], Przedsiębiorstwo społeczne w ekonomii społecznej. Rozwiązania brytyjskie na tle tradycji europejskiej, "Trzeci Sektor", nr 2, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa.
 • Bohdziewicz-Lulewicz M. [2006], Metody i techniki mierzenia społecznego wpływu przedsiębiorstw społecznych, czyli jak uchwycić wartość dodaną podmiotów ekonomii społecznej, "Trzeci Sektor", nr 7, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa.
 • Bohdziewicz-Lulewicz M. i inni [2008], Bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Małopolsce. Podsumowanie wyników badań, [w:] Społeczny Biznes, MARR, Kraków.
 • Borzaga C., Defourny J. [2001], The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London.
 • Dąbrowska J. (red.) [2008], Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Davister C., Defourny J., Gegoire O. [2008], Przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej (WISE) w Unii Europejskiej: przegląd kategorii, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa.
 • Frączek M. i inni [2010], Monitoring przedsiębiorstw społecznych. Koncepcja, ROPS w Krakowie, materiał niepublikowany.
 • Górniak J. [2007], Ewaluacja w cyklu polityk publicznych, [w:] S. Mazur (red.), Ewaluacja Funduszy Strukturalnych - perspektywa regionalna, MSAP UEK, Kraków.
 • Hausner J., Laurisz N. [2008], Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, MSAP UEK, Kraków.
 • Herbst J. [2008], Polski trzeci sektor w świetle teorii przedsiębiorstwa społecznego, [w:] J. Dąbrowska (red.), Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Kerlin J. [2008], Przedsiębiorstwa społeczne w Stanach Zjednoczonych i Europie. Czego mogą nas nauczyć różnice, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, FISE, Warszawa.
 • Kierzkowski T. [2002], Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Leś E. [2005], Nowa ekonomia społeczna. Wybrane koncepcje, "Trzeci Sektor", nr 2, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Leś E. [2008], Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Nałęcz S. (red.) [2008], Gospodarka społeczna w Polsce. Wyniki badań 2005-2007, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • OECD [1998], Social Enterprises in OECD Countries, Paris.
 • Osiborska K. i inni [2009], Przegląd badań podmiotów ekonomii społecznej na świecie. Raport z analizy danych zastanych, ROPS, Kraków.
 • • Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej, stan na 22.06.2010 r. (maszynopis).
 • • Projekt ustawy o przedsiębiorczości społecznej, stan na 30.09.2009 r. (maszynopis).
 • Worek B. i inni [2008], Przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce. Diagnoza (maszynopis).
 • • www.es.pozytek.gov.pl
 • • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-600d3901-281e-445b-ba1a-7e0e90a76330
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.