PL EN


2013 | 2(9) | 62-70
Article title

Postulat infoetyki. Infoetyka jako prawo miłości dla współczesnej mediosfery

Authors
Content
Title variants
EN
Infoethics.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesna przestrzeń medialna ze względu na pojawianie się w niej nowych technologii informacyjnych mających specyficzne cechy, potrzebuje ponownego podjęcia zagadnienia etyki mediów, szczególnie etyki dziennikarskiej. Stąd postulat infoetyki przedstawiony przez papieża Benedykta XVI. Nie jest to dziedzina nowa, ponieważ odwołuje się do Prawa Bożego i osiągnięć chrześcijańskiej etyki, także tej dziennikarskiej. Tym samym traktujemy ją jako z jednej strony etykę normatywną z warunkującymi normy wartościami, a z drugiej jako prawo moralne odwołujące się do fundamentów myśli chrześcijańskiej. Ujęta w takie ramy infoetyka dotyczy niespotykanych dotąd problemów zarówno internetu, jak i tradycyjnych mediów. Zmiany charakteru pracy dziennikarza to powód formułowania uzupełnionych kodeksów etycznych. Same zasady w nich formułowane jednak nie wystarczą. Dlatego podstawowym kryterium infoetycznym, ale także każdego postępowania etycznego, jest miłość.
EN
Due to the appearance of new information technologies which contain specific characteristics, the sphere of modern media needs to re-engage with the issues of media ethics, particularly the ethics of journalism. Therefore, Pope Benedict XVI presented a postulate on infoethics. Infoethics is not a new field, but rather, it draws on the Law of God and the achievements of Christian ethics as well as the ethics of journalism. Thus, we treat it on the one hand as normative ethics with standard values and on the other hand as moral law which draws on the foundations of Christian thought. Within this framework, infoethics concerns unprecedented problems for both the Internet and traditional media. Changes in the nature of the journalist’s work are reason for the formulation of supplemental codes of ethics. The same principles of formulation, however, are not enough. Therefore, the primary criterion of infoethics, and of all ethical conduct, is love.
Year
Issue
Pages
62-70
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Augustyn św., O naturze dobra, [w:] Dialogi i pisma filozoficzne, Warszawa 1954, s. 169–187.
 • Baczyński A., Człowiek w sieci mediów. Infoetyka zamiast „audience”, „Studia Socialia Cracoviensia” 2010, nr 2, s. 49–60.
 • Baudrillard J., Le Xerox et l’infini, „Traverses” 1988, nr 44/45.
 • Benedykt XVI, Szukanie prawdy, by się nią dzielić. Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, „L’Osservatore Romano” 2008, nr 3, s. 9.
 • Ciżkowicz B., Ciemne strony sieci, [w:] Media i społeczeństwo – nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Toruń 2008, s. 304–313.
 • Czarnecki P., Etyka mediów, Warszawa 2008.
 • Drożdż M., Etyczne orientacje w mediosferze, Tarnów 2006.
 • Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.
 • Grabowski R. F., Konflikt między prawem do intymności i życia prywatnego a prawem do informacji, [w:] Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, red. Z. Kobylińska, Olsztyn 1996, s. 186–209.
 • Horton D., Wohl R., Mass communication and para-social interaction: observations on intimacy at a distance, „Psychiatry” 1956, nr 19, s. 215–229.
 • Jastrzębski J., Etyka dziennikarska i nowe media, [w:] Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2001, s. 34–45.
 • Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, Warszawa 1984.
 • Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.
 • Miczka T., Multimedia – „multi” w mediach… Nowe szanse i zagrożenia kultury i komunikacji, [w:] Kultura, język, edukacja, red. R. Mrózek, Katowice 1998, s. 38–51.
 • O’Neill O., Etyka Kantowska, [w:] Przewodnik po etyce, przeł. W. Bober, red. P. Singer, Warszawa 1998, s. 214–225.
 • Raś D., Nowe media, nowe społeczności, nowa etyka?, [w:] Na skrzyżowaniu dróg, red. J. Mastalski, B. Mielec, Kraków 2011, s.61–75.
 • Ratzinger J., Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, Kraków 1996.
 • Sareło Z. Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2002.
 • Sobczyk D., Sposoby porozumiewania się w Internecie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2008, s. 50–60.
 • Struzik E., Problem komunikacji w rzeczywistości wirtualnej…, [w:] Człowiek a światy wirtualne, red. A Kiepasa, M. Sułkowska, M. Wołek, Katowice 2009, s. 92–107.
 • Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6026c77c-e3cb-4d56-b718-fdcbf917381b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.