PL EN


2013 | 1/2013 (41) t.2 | 174-192
Article title

Wydatki na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Authors
Content
Title variants
EN
Healthcare expenditures of Polish households in the period of crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys zapoczątkowany w końcowych latach pierwszej dekady XXI wieku w Stanach Zjednoczonych dotarł do Polski w 2009 r. Konsekwencje zjawisk kryzysowych mają zaś charakter zarówno mikro- (spadek poziomu konsumpcji; zachowania adaptacyjne konsumentów), jak i makroekonomiczny (spadek PKB; wzrost bezrobocia (głównie typu koniunkturalnego); wzrost liczby upadłości przedsiębiorstw z powodu opcji walutowych; problemy w sferze finansów publicznych; zmiany struktury spożycia; pogorszenie sytuacji materialnej gospodarstw domowych oraz zmiany ich stylów zachowań, a także pogorszenie się nastojów konsumenckich).Przedmiotem artykułu jest analiza zmian w wydatkach na ochronę zdrowia polskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu. Celem artykułu jest omówienie dochodów ankietowanych gospodarstw domowych, zmian w wydatkach na ochronę zdrowia, stopnia zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, rodzaju ograniczeń wprowadzonych przez badane gospodarstwa w zakresie wydatków na ochronę zdrowia oraz najistotniejszych determinant wpływających na tę grupę wydatków. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł.
EN
The crisis began in the United States in the final years of the first decade of the twenty-first century arrived to Poland in 2009 and became visible as well. The consequences of the crisis have the form of both micro (decrease in consumption, adaptive behavior of consumers) and macroeconomic (shrinking GDP, rising of unemployment - mainly structural); increase in the number of firm closures due to forex options, problems in the public finances, changes in the structure of consumption, deterioration of the situation of households and changes in their lifestyle, as well as the deterioration of consumer attitudes. The article is an analysis of changes in the healthcare expenditures of Polish households in the period of crisis. The purpose of this article is to discuss the surveyed households income, changes in spending in health care, the degree to which their healthcare needs are met, kind of restrictions introduced by the tested households regardi ng to the spending on health care, and the most important determinants affecting the expenses of this group. Summary of important considerations and conclusions end this article.
Year
Pages
174-192
Physical description
Dates
published
2013-03-15
Contributors
author
 • Katedra Gospodarki Narodowej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, tomasz.zalega@wp.pl
References
 • Carroll, Ch. (1997). The Buffer-Stock Theory of Saving and the Life-Cycle/Permanent Income Hypothesis. Quarterly Journal of Economics, 112(1).
 • Flavin, M.A. (1981) The Adjustment of Consumption to Changing Expectations About Future Income. The Journal of Political Economy, 89(5).
 • Kaminsky, G.L. i Reinhart, C.M. (1999). The Twin Crises: The Causes of Banking and
 • Balance-of-Payments Problems. The American Economic Review, 89.
 • Mishkin, F.S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. PWN. (1999). Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Reinhart, C.M. i Rogoff, K.S. (2009). The Aftermath of Financial Crisis. NBER Working Paper Series, 14656.
 • Rogoff, S.K., Husain, A.M., Mody, A., Brooks, R. i Oomes, N. (2003). Evolution and Performance of Exchange Rate Regimes. IFM Working Paper, WP/03/243, Washington
 • Shefrin, H.M. i Thaler, R.H. (1988), The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inquiry, 26. www.nietakikryzysstraszny.pl/images/Raport_Otwarcia.pdf(07.04.2012).
 • Zalega, T. (2012a). Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele. Warszawa: PWE.
 • Zalega, T. (2012b). Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (w druku).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6041a16f-f691-4314-b48e-ff3aa8b22a9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.