PL EN


2017 | 1(5) | 163-187
Article title

„Skok w dorosłość”

Content
Title variants
EN
„The Leap into Adulthood”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł traktuje o zmianie hierarchii wartości młodych ludzi związanej z ich dojrzewaniem. Skok w dorosłość to osiąganie dojrzałości płciowej, fizycznej, psychicznej, prawnej i głównie społecznej. Przewartościowanie hierarchii wartości wyznawanej przez młodych ludzi związane z ich dojrzewaniem, a więc skokiem w dorosłość, zbadano na przykładzie wybranych grup społecznych tj. licealistów i studentów. Analizę porównawczą przeprowadzono na podstawie badań dotyczących stosunku do wartości przeprowadzonych wśród płockiej młodzieży licealnej (647 badanych licealistów w 2006 roku) oraz w grupie studentów PWSZ w Płocku (137 studentów w roku 2016). Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że wartości allocentryczne i prospołeczne są niezmiennie priorytetowe niezależnie od wieku rozwojowego badanych. Osiąganie dojrzałości przewartościowuje hierarchię pozostałych badanych wartości. Wraz z osiąganiem dojrzałości społecznej wartości związane z pracą i edukacją dominują u studentów nad przyjemnościowymi – ważnymi dla licealistów. Interesujące są szczegółowe analizy stosunku do poszczególnych wartości zmieniające się wraz z wiekiem ankietowanych. Nastąpił wyraźny wzrost aprobaty dla wartości obywatelskich, edukacyjnych, rodzinnych, związanych z pracą, z władzą wśród studentów w porównaniu do licealistów, spadek ocen nastąpił dla wartości przyjemnościowych i materialnych. Najmniejsza różnica, w opiniach licealistów i studentów, wystąpiła w wartościach allocentrycznych, prospołecznych i kulturalnych. Czynnikami determinującymi rozkład odpowiedzi były: wiek badanych, a więc etap osiągniętej dojrzałości oraz w przypadku licealistów, dodatkowo, profil ich klasy.
EN
This article deals with changing the hierarchy of the values of young people related to their adolescence. Jump into adulthood is achieving sexual, physical, mental, legal and primarily social maturity. Reassessment of the hierarchy of values of young people related to their maturation, in the jump into adulthood, was examined on the example of selected social groups of high school and college students. The comparative analysis was carried out on the basis of research of young people’s attitudes to values conducted among 647 high school students in 2006 and PWSZ students in Płock (137 students in 2016). The findings of the research conducted have shown that allocentric and pro-social values are invariably prioritized among the value hierarchies irrespective of the age of the respondents. Achieving maturity revaluates the hierarchy of the remaining values researched. With the attainment of social maturity, work and education values dominate over those of pleasure important for high school students. It is interesting to conduct detailed analyses of relations to individual values changing with the age of the respondents. There has been a marked increase in the approval of civic, educational, family, work-related, student-related power over the high school students while a drop in ratings has occurred for the pleasurable and material values. The smallest difference, in the opinions of high school and college students, was in terms of allocentric, pro-social and cultural values. Factors determining the distribution of responses were: the age of the respondents, the stage of maturity while in the case of high school students it was additionally the profile of their class.
Year
Volume
Pages
163-187
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
 • Brückner Aleksander. 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Dydycz Antoni. 2010. Pacyfik - Powrót do wartości warunkiem bezpieczeństwa. W Bezpieczeństwo człowieka a wartości t. II. Aspekty społeczne i polityczne, red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela A. Trzpil. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Fatyga Barbara (red.). 2005. Biała Księga młodzieży polskiej. Dwie prawdy o aktywności. Warszawa: MENiS.
 • Filipek Agnieszka. 2010. Wartości i ich związek z poczuciem bezpieczeństwa w opinii studentów. W Bezpieczeństwo człowieka a wartości t. II. Aspekty społeczne i polityczne. red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela A. Trzpil. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Gdula Anna. 2010. „O bezpieczeństwo człowieka jako wartości”. Doctrina. Studia społeczno-polityczne 7.
 • Hejnicka-Bezwińska Teresa. 1991. Orientacje życiowe młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo WSP.
 • Jaczewski Andrzej. 2005. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Jan Paweł II. 1994. Przemówienie do uczestników Kongresu Teologów Europy środkowo-wschodniej w czasie pielgrzymki do Polski. Warszawa: Biuletyn Salezjański Nostra.
 • Jarmoch Edward. 2010. Rodzina kolebką wartości. W Bezpieczeństwo człowieka a wartości t. II. Aspekty społeczne i polityczne, red. Edward Jarmoch, Andrzej W. Świderski, Izabela A. Trzpil. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Kozaczyński Waldemar. 2007. Edukacja ekologiczna jako stymulator świadomości ekologicznej społeczności lokalnych. W Czynić świat bardziej bezpiecznym t. II., red. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Krzyżanowski Leszek J. 1999. O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warszawa: PWN.
 • Kubiak Mariusz. 2007. Świat wartości – światem człowieka. W Czynić świat bardziej bezpiecznym t. II., red. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Kunikowski Jerzy. 2007. Teoretyczno-metodologiczne podstawy wychowania obronnego. W Czynić świat bardziej bezpiecznym t. II., red. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Lewowicki Tadeusz. 1987. Aspiracje dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Łobocki Mieczysław. 2004. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Łobocki Mieczysław. 2007. W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Mariański Janusz. 1989. Wprowadzenie do socjologii moralności. Lublin: Wydawnictwo katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Molesztak Aldona. 2007. Zagrożenia człowieka w kontekście odpowiedzialności. W Czynić świat bardziej bezpiecznym t. I, red. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Szymański Mirosław J. 2002. Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Szymański Mirosław J. 2004. W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Szymczak Mieczysław. 1978. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Trzpil Izabela Aldona. 2007. Czynić świat odpowiedzialnym. W Czynić świat bardziej bezpiecznym t. I, red. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Wiśniewska Ewa. 2015. „Praca w hierarchii wartości studentów (na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku)”. Społeczeństwo Edukacja Język, tom 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6047677c-b4a0-4a71-b380-2d4c578cf73a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.