PL EN


2012 | 1(13) | 245-255
Article title

Refleksje związane z dawnymi i współczesnymi opracowaniami i recenzjami onomastycznymi

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Some reflections on past and contemporary onomastic studies and reviews
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A comparison of the 1979 and 2008/2009 volumes of the Onomastica journal reveals a decrease in the number of critical reviews in favour of shorter discussions and reviews of a more reporting character. Smaller difference is to be found in the two volumes between the papers classified as rozprawy (‘dissertations’). The primary focus remains on place and personal names (fore-, nick- and surnames) and relevant etymological, motivational and wordformative comments, but also on common nouns captured in Polish proper names. Innovation is observed both in studies on new proper names, and in a new choice of auxiliary sciences (the interdisciplinarity of onomastics: the old, manifest in the adduced fragments of reviews – and the new, apparent in the paper Co onomasta ma z religioznawcą? Ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce) (‘What does an onomast have in common with a student of religion? (On the example of the names of churches and religious associations in Poland)’)).
Keywords
Contributors
 • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
References
 • Abramowicz Z., Bogdanowicz E. (red.), 2006, Onimizacja i apelatywizacja, Białystok.
 • Bańkowski A., 1979, rec.: U. Kęsikowa, Nazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem-ov-, Gdańsk 1976, „Onomastica” XXIV, s. 241–247.
 • Biolik M., 2008/2009, Imiona męskie używane w dobrach kamedułów wigierskich na Suwalszczyźniew XVII w., „Onomastica” LIII, s. 65–81.
 • Borek H., 1979, Założenia „Słownika polskich wyrazów toponimicznych”, „Onomastica” XXIV,s. 5–17.
 • Breza E., 1979, Nazwiska podwójne na Pomorzu Gdańskim (na podstawie ksiąg sądowychkościerskich XVI – XVIII w.), „Onomastica” XXIV, s. 143–160.
 • Bubak J., 1983, Geneza nazwisk polskich równym imionom, [w:] D. Kopertowska (red.), Warsztatwspółczesnego onomasty. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej,Kielce, s. 19–29.
 • Cieślikowa A., 1993, Leksykografia nazw własnych a leksykografia nazw pospolitych, [w:]W. Lubaś, F. Sowa (red.), Wokół słownika współczesnego języka polskiego III. Zakres selekcjii informacji, Kraków, s. 23–33.
 • Cieślikowa A., 2005, Nazwy własne w historii i we współczesności języka polskiego, [w:]S. Borawski (red.), Rozprawy o historii języka polskiego, Zielona Góra, s. 101–148.
 • Cieślikowa A., 2008/2009, XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów (Ochryda, 10–16 września2008), „Onomastica” LIII, s. 274–275.
 • Cieślikowa A., 2010, Centrum we współczesnych badaniach onomastycznych, [w:] M. Harvalík,E. Minářová, J.M. Tušková (red.), Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. RudolfuŠrámkovi k životnímu jubileu, Brno, s. 27–35.
 • Domański J., 1979, rec.: S. Rospond, Nazwy geograficzne Śląska (Słownik etymologiczny nazwgeograficznych Śląska), t. I, A–B, Warszawa – Wrocław 1970, „Onomastica” XXIV, s. 209–241.
 • Eichler E., 2008, Hat der slavische Onomastische Atlas eine Zukunft?, referat wygłoszonyna Kongresie Slawistów w Ochrydzie (Macedonia).
 • Gajda S., 2010, Jak się współcześnie bada polszczyznę?, [w:] B. Czopek-Kopciuch, P. Żmigrodzki(red.), Język polski – wczoraj, dziś, jutro…, Kraków, s. 95–101.
 • Gałkowski A., 2008, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studiumporównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, Łódź.
 • Gołaski J., 2008/2009, Ustalanie i wdrażanie nazw obiektów fizjograficznych na ZiemiachZachodnich i Północnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Onomastica” LIII, s. 261–269.
 • Karaś M., 1979, rec.: Słownik geografii Europy (kilku autorów), A. Wrzosek, E. Olszewska,(red.), Warszawa 1976, „Onomastica” XXIV, s. 209–241.
 • Kęsikowa U., 2008/2009, Zdrobniałe i spieszczone nazwy osobowe w języku Słowackiego,„Onomastica” LIII, s. 151–172.
 • Lindert B., 1979, Imiona kobiece używane w XV w. na terenie ziemi hrubieszowskiej, „Onomastica”XXIV, s. 209–241.
 • Lubaś W., 1979, Odpowiedź na uwagi krytyczne… Zdzisława Koguta, „Onomastica” XXIV,s. 304–306.
 • Łuc I., 2008/2009, Nazewnictwo w najnowszej twórczości Małgorzaty Musierowicz, „Onomastica”LIII, s. 173–185.
 • Mańczak W., 2001, Najstarszy i największy problem onomastyki: istota nazw własnych, [w:]A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch (red.), Toponimia i oronimia, Kraków, s. 25–30.
 • Mańczak W., 2008/2009, rec.: P. Urbańczyk, Trudne początki Polski. Monografie Fundacjina rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2008, „Onomastica” LIII, s. 213–216.
 • Matusiak I., 2008/2009, Tendencje w tworzeniu współczesnych form imienniczych, „Onomastica”LIII, s. 83–92.
 • Mrózek R., 2003, Metodologiczno-terminologiczne aspekty rozwoju onomastyki, [w:] M. Biolik(red.), Metodologia badań onomastycznych, Olsztyn, s. 11–19.
 • Nobis I., 2008/2009, Polskie nazwy miejscowe typu Kolonisty, Komorniki, Parcelanci, „Onomastica”LIII, s. 119–133.
 • PasekZ., Skowronek K., 2008/2009, Co onomasta ma z religioznawcą? Ku onomastyceinterdyscyplinarnej (na przykładzie nazw kościołów i związków wyznaniowych w Polsce),„Onomastica” LIII, s. 9–31.
 • Przybylska R., 2009, Nowe czasopismo językoznawcze, „LingVaria” nr 2 (8), s. 254–259.
 • Rospond S., 1970, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. I: A–B, Warszawa.
 • Rutkowski M., 2007, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji,Olsztyn.
 • Rymut K., 1979a, Witold Taszycki (20 vi 1898 – 8 viii 1979); Mikołaj Rudnicki (6 xii 1881 –28 vi 1978), „Onomastica” XXIV.
 • Rymut K., 1979b, Granica czy strefa przejściowa między nomen appellativum a nomen proprium,„Slavica Lundensia” 7, s. 175–180.
 • Rymut K., 1980, Nazwy miast Polski, Wrocław.
 • Rymut K. (red.), 1996–, Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, Kraków.
 • Rymut K., 2003/2004, Działalność Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznychw latach 1978–2003, „Onomastica” XLVIII, s. 315–324.
 • Rzetelska-Feleszko E., 2006, W świecie nazw własnych, Warszawa – Kraków.
 • K. Rymut (wyd.), Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, Kraków 1995.
 • Skowronek K., 2001, Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków.
 • Skowronek K., Rutkowski M., 2004, Media i nazwy, Kraków.
 • S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, Warszawa 1953–1955, Wrocław 1955–1990, Kraków1991–2002.
 • W. Taszycki (red.), Słownik staropolskich nazw osobowych, t. I–VI, Wrocław, 1965–1983;Suplement opr. pod kierunkiem M. Malec, Wrocław 1984–1987.
 • Strutyński J., 1979, rec.: W.O. Horpynycza, W.W. Łobody, L.T. Masenko, Własni nazwyi widtoponimni utworennia Inhuło–Buźkoho meżuriczczia, Kyjiv 1977, „Onomastica” XXIV,s. 271–277.
 • Strycharska-Brzezina M., 2008/2009, Przyczynki do imiennictwa magnaterii czasów saskich(na marginesie „Diariusza” księcia Rybeńki), „Onomastica” LIII, s. 51–64.
 • Šrámek R., 2010, Struktura relacji nazwa własna – rzeczywistość, [w:] R. Łobodzińska (red.),Nazwy własne a społeczeństwo. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, t. I., Łask, s. 23–31.
 • Taszycki W., 1963, Stosunek onomastyki do innych nauk humanistycznych, „Onomastica” VIII,s. 1–18.
 • Taszycki W., 1965, Wstęp do: SSNO, Wrocław, s. V–XVI.
 • Treder J., 1979, Nazwy ponowione wśród nazw przeniesionych, „Onomastica” XXIV, s. 19–43.Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (z dnia 6 stycznia2005 r.).
 • Wolff A., 1979, Przezwiska mieszkańców wsi starostwa sochaczewskiego z r. 1496 i 1497, „Onomastica”XXIV, s. 161–167.
 • Wójcik U., 2008/2009, rec.: A. Chludziński, Toponimia powiatu białogardzkiego, PruszczGdański 2008, „Onomastica” LIII, s. 232–234.
 • Wrzosek A., Olszewska E., 1976, Słownik geografii Europy, Warszawa.
 • Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I–III, Warszawa 1980–1982.
 • Zagórski Z. (red.), 2008, Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, Poznań.
 • Zierhofferowie K. i Z., 2008/2009, Refleksy gospodarki żarowej w polskim nazewnictwie,„Onomastica” LIII, s. 93–117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-604d5d92-7f33-4d8a-852e-36aa182f5d49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.