Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 102-115

Article title

Doradztwo biznesowe dla małego przedsiębiorstwa – współpraca między doradcą a przedsiębiorcą

Authors

Content

Title variants

EN
Business advice for a small firm – cooperation between advisor and entrepreneur

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Doradztwo biznesowe dla małych przedsiębiorstw postrzegane jest jako jedno ze źródeł wiedzy wspierającej proces budowy pozycji konkurencyjnej na rynku. Jednocześnie literatura, koncentrując się na zakresie wykorzystania doradztwa oraz ocenie jego efektów, w ograniczonym stopniu ukazuje mechanizmy powiązane z realizacją samego doradztwa oraz strukturą jego procesu. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy współpracy pomiędzy doradcą a osobą zarządzającą małą firmą w ramach procesu doradztwa. W efekcie zaproponowana została klasyfikacja relacji współpracy uwzględniająca moment, w którym w ramach procesu doradczego współpraca ma miejsce. Na bazie analizy empirycznej wskazano na powiązania tejże klasyfikacji z czynnikami odnoszącymi się do typu doradztwa i doradcy z jednej strony, ale również do rodzaju zaufania wykorzystywanymi w początkowym etapie doradztwa z drugiej.
EN
Business advice for small firms is one of the sources of knowledge, however, the literature focuses on the scope of business advice use and assessment of its effects. The mechanisms related to the implementation of business advice and the structure of this advisory process for small firms are rather neglected. The paper attempts to analyse the cooperation between the adviser and the person managing a small business in the framework of the process of providing business advice. As a result, a classification of cooperation relationships was proposed. The empirical analysis pointed to the relationship between the classification and the factors related to the type of advice and adviser, as well as to the type of trust used in the initial stage of the advisory process.

References

 • Ajmal M.M., Nordstrom F., Helo P., 2000, Assessing the effectiveness of business consulting in operations development Project, International Journal of Productivity and Performance Management, nr 58(6), s. 523-541.
 • Blackburn R., Jarvis, R., 2010, The role of small and medium practices in providing business support to small- and medium-sized enterprises, raport z projektu badawczego, International Federation of Accountants, New York, USA.
 • Brammer L.M., 1984, Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, Studium Pomocy Psychologicznej PTP, Warszawa.
 • Brzeziński J., Kowalik S., 1991, Rozmowa psychologiczna, [w:] Sęk H. (red.), Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa, s. 320-326.
 • Caban-Piaskowska K., 2014, Wybrane role konsultanta w procesie doradczym, [w:] Szymankiewicz M., Kuźbik P. (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej – wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 45-55.
 • Cagliano R., Blackmon K., Voss Ch., 2001, Small firms under MICROSCOPE: international differences in production/operations management practices and performance, Integrated Manufacturing Systems, nr 12(7), s. 469-482.
 • Christensen P.R., Klyver K., 2006, Management consultancy in small firms: how does interaction work?, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 13, No. 3, s. 299-313.
 • Dalley J., Hamilton B., 2000, Knowledge, Context and Learning in the Small Business, International Small Business Journal, nr 18(3), s. 51-59.
 • Dexter A., Behan G., 1999, Small Business Consumers: The Emotional Economic Unit, Journal of the Market Research Society, nr 41(2), s. 171-194.
 • Gibb A., 2000, SME Policy, Academic Research and the Growth of Ignorance, Mythical Concepts, Myths, Assumptions. Rituals and Confusions, International Small Business Journal, nr 18(3), s. 13-34.
 • Głodek P., 2017, Zaufanie a źródła doradztwa małej firmy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 486, s. 125-136.
 • Głodek P., Łobacz K., 2013, Model ryzyka w decyzjach strategicznych małych firm innowacyjnych, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 245-262.
 • Hutchinson V., Quintas P., 2008, Do SMEs do knowledge management? Or simply manage what they know?, International Small Business Journal, nr 26(2), s. 131-154.
 • Koszałka J., Sluismans R., 2011, Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP, PARP, Warszawa.
 • Łobacz K., Głodek P., Stawasz E., Niedzielski P., 2016, Utilisation of Business Advice in Small Innovative Firms: the Role of Trust and Tacit Knowledge, Entrepreneurial Business and Economics Review, nr 4(2), s. 117-138, DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040210.
 • Mazzarol T., 2011, Entrepreneurship and innovation. Readings and cases, wyd. 2, Tilde University Press.
 • Mole K.F., Baldock R., North D., 2013, Who Takes Advice? Firm Size Threshold, Competence, Concerns and Informality in a Contingency Approach, ERC Research Paper, nr 9, wrzesień.
 • North D., Baldock R., Mole K., Wiseman J., Binnie C., 2011, Research to Understand the Barriers to Take up and Use of Business Support, Report for the Department for Business Innovation and Skills, London.
 • Pisula D., 2010, ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 • Ratalewska M., 2018, The Role of Entrepreneurship and Business Consulting in Companies in Creative Industries, Management Issues – Problemy Zarządzania, 16 (1/73, cz. 2), s. 181-191.
 • Scott J.M., Irwin D., 2009, Discouraged advisees? The influence of gender, ethnicity, and education in the use of advice and finance by UK SMEs, Environment and Planning C-Government and Policy, nr 27(2), s. 230-245.
 • Soriano D.R., Castrogiovanni G.J., 2012, The impact of education, experience and inner circle advisors on SME performance: insights from a study of public development centers, Small Business Economics, nr 38, s. 333-349.
 • Stawasz E., 2016, Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami – wybrane oddziaływania i determinanty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 419, s. 228-236.
 • Stawasz E., Głodek P., Łobacz K., Niedzielski P., 2018, Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Storey D.J., 1990, Firm Performance and Size, [w:] Acs Z.J., Audretsch D.B. (red.), The Economics of Small Firms. A European Challenge, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht–Boston–London.
 • Yusuf J.-E., 2010, Meeting entrepreneurs’ support needs: are assistance programs effective?, Journal of Small Business and Enterprise Development, nr 17(2), s. 294-307.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-604fe5c6-cd36-48bc-baae-35897daf2ad6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.