PL EN


2014 | 192 | 125-139
Article title

Analiza porównawcza działalności systemu krwiodawstwa państw Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Comparative Analysis of Activity of the System of the Blood Donation of States of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The effectiveness functioning of the blood donation system is to provide of citizens' health security. It is subject of an action both medical and logistical services. The aim of this paper is to use multivariate statistical analysis to assess the functioning blood donation system and risk analysis in this study area. In this paper the methods were used multivariate data mining in the study of blood donation system activities in the European Union countries.
Year
Volume
192
Pages
125-139
Physical description
Contributors
References
 • Blood Donation and Blood Transfusion. Special Eurobarometer 333b, TNS Opinion & Social, Belgium 2010.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • Ojrzyńska A., Twaróg S.: Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 253, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011.
 • Ojrzyńska A., Twaróg S.: Dynamics of Change in Spatial Dependencies in Blood Donation System in Poland. "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" 2012, Vol. 15, No. 4.
 • Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1998.
 • Szołtysek J.: Paradygmat logistyki a paradygmat w logistyce. W: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych. Red. S. Kauf. Uniwersytet Opolski, Opole 2012.
 • Szołtysek J.: Typologia obszarów stosowania logistyki - propozycja rozwiązania. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2010, nr 8.
 • Szołtysek J., Trzpiot G.: Cluster Analysis in Description of Travel Behaviours. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 5, Częstochowa 2012.
 • Szołtysek J., Twaróg S.: Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki. W: Demograficzne uwarunkowania logistyki społecznej. Red. J. Szołtysek, G. Trzpiot. Zeszyty Naukowe nr 175, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 • Twaróg S.: Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2012 (rozprawa doktorska niepublikowana).
 • Walesiak M.: Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6055077a-b811-4a56-9026-ea10063382c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.