PL EN


2018 | 21 | 195-212
Article title

Błąd – ujęcie interdyscyplinarne

Title variants
EN
Error – interdisciplinary approach
Languages of publication
Abstracts
PL
Błąd jest wszechobecny. Występuje w każdej sferze ludzkiej działalności, albowiem człowiek nie jest nieomylny. Błędów zatem nie sposób uniknąć, w szczególności gdy podejmuje się działalność nowatorską. Błąd jest wobec tego nieodłącznym elementem postępu. Jest także powszechny. Pojawia się bowiem m.in. w medycynie pod postacią tzw. błędu lekarskiego, w matematyce – jako błąd obliczeniowy, na gruncie języka – jako błąd ortograficzny, czy też w budownictwie – jako błąd konstrukcyjny. Błąd jest również egalitarny, gdyż nie zależy od wieku, płci, zarobków, statusu społecznego, profesji, etc. Zależny jest właściwie tylko od zdolności intelektualnych danej osoby. Warto zatem przyjrzeć jego postrzeganiu w różnych dziedzinach, nie wyłączając prawa karnego.
EN
The error is ubiquitous. It occurs in every sphere of human activity, for man is not infallible. Mistakes can not be avoided, especially when innovative activities are undertaken. Error is therefore an inseparable element of progress. It is also common. Appears, for example in medicine in the form of the so-called medical error, in mathematics – as a computational error, on the basis of language – as a spelling mistake or in construction – as a construction error. The error is also egalitarian because it does not depend on age, sex, earnings, social status, profession, etc. It depends only on the intellectual abilities of the person. It is worth looking at his perception in various areas, including criminal law.
Keywords
Year
Issue
21
Pages
195-212
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Kęty– Warszawa 2003.
 • Bączyk-Rozwadowska K., Błąd lekarski w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego, „Prawo i Medycyna” 2008, nr 3.
 • Bielski M., Kryteria obiektywnego przypisania skutku na tle współczesnej polskiej dogmatyki prawa karnego, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Daniluk P., Błąd w sztuce lekarskiej – wybrane problemy, „Prawo i Medycyna” 2004, nr 4.
 • Dereń E., Polański E., Wielki słownik języka polskiego, Kraków 2015.
 • Drabik L., Sobol E., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007.
 • Ernst U., Rachwał A., Zoll F., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013.
 • Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000.
 • Garczyński S., Błąd. Źródła. Unikanie, Warszawa 1973.
 • Giezek J., Przyczynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym, Wrocław 1994.
 • Górska K., w: Zarys prawa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.
 • Grzywo-Dąbrowski W., Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1957.
 • Jedliński A., w: Kodeks cywilny. Komentarz LEX. Tom I. Część ogólna, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.
 • Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.
 • Kotarbiński T., Błąd praktyczny i jego rodzaje, w: Sprawność i błąd, Warszawa 1970.
 • Królikowski M., Błąd jako wada oświadczenia woli strony umowy, Warszawa 2014.
 • Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wady oświadczenia woli w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1973.
 • Liszewska A., Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998.
 • Majewski J., Prawnokarne przypisanie skutku przy zaniechaniu. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1997.
 • Marek Z., Błąd medyczny, Kraków 1999.
 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Warszawa 2013.
 • Pohl Ł., Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Poznań 2013.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015.
 • Pohl Ł., w: System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 2016.
 • Rudnicki S., Trzaskowski R., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Gudowski, Warszawa 2014.
 • Ruff J., Odpowiedzialność karna lekarza, „Palestra” 1929, nr 6–7.
 • Sawicki J., Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, Warszawa 1965.
 • Searle J.R., Czynności mowy, przekł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.
 • Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1976.
 • Sośniak M., Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1989.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 1, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 3, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
 • Wachholz L., Medycyna sądowa na podstawie ustaw obowiązujących na ziemiach polskich, Kraków 1920.
 • Witwicki W., Psychologia. Tom I, Warszawa 1962.
 • Wolińska M., Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 5.
 • Wolter A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1955.
 • Wołk M., Błąd a pomyłka. Rozpoznanie semantyczne, „Prace Językoznawcze” 2015, nr 4 (XVII).
 • Ziemianin B., Kuniewicz Z., Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60647ddc-4932-4abe-b841-e2f6b48eba78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.