PL EN


Journal
2015 | 6 | 779-803
Article title

Polityka pieniężna i walutowa w krajach Ameryki Południowej

Title variants
EN
Monetary and Exchange Rate Policies in South American States
RU
Денежная и валютная политика стран Южной Америки
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera obszerne omówienie, klasyfikację i porównawczą ocenę polityki pieniężnej i walutowej stosowanej przez poszczególne kraje Ameryki Południowej oraz jej stosunku do modelowej polityki rekomendowanej przez międzynarodowe organizacje finansowe i opartej na tradycyjnej teorii ekonomii, ukierunkowanej na osiągnięcie przyjętego celu infl acyjnego, przy zmiennym kursie walutowym i swobodnym przepływie kapitałów. Autor pokazuje, że konkretne standardy monetarne i walutowe stosowane w poszczególnych krajach Ameryki Południowej są bardzo zróżnicowane i zmieniają się wraz z upływem czasu, ale instrumenty i rozwiązania stosowane w tym zakresie wykraczają daleko poza wąsko pojętą strategię celu inflacyjnego, płynnego kursu walutowego i swobodnego przepływu kapitałów. Niektóre odchylenia od tradycyjnego modelu polityki pieniężnej i walutowej były związane z wpływem globalnego kryzysu finansowego, ale najważniejszym czynnikiem leżącym u podstaw niekonwencjonalnych rozwiązań jest dążenie do podtrzymania i przyspieszenia wzrostu krajowej gospodarki i podniesienia poziomu dobrobytu społecznego. Artykuł jest głosem w dyskusji nad stosowalnością różnych systemów monetarnych i standardów walutowych w szczególnej sytuacji krajów rozwijających się.
EN
The article contains a comprehensive review, classifi cation, and comparative assessment of monetary and exchange rate policies performed in South American countries and their relationship to the model policy recommended by international fi nancial organizations and based on the traditional economic theory, aimed at the realization of the adopted infl ationary target, with a floating exchange rate and free capital movements. The author shows that the concrete monetary and exchange rate standards applied in the individual countries of South America differ widely and change over time, but the instruments and solutions used in the framework of monetary and exchange rate policy go far beyond the narrowly conceived inflationary targeting, floating exchange rate and free capital flows. Some deviations from the traditional model of monetary policy were caused by the impact of global financial crisis, but the most significant factor behind the non-conventionality is the desire to stimulate growth of the domestic economy and to raise the level of social well-being. The paper is a voice in the debate about the applicability of various monetary systems and exchange rate standards in the peculiar situation of developing countries.
RU
В статье содержится обширное обсуждение, классификация и сравнительная оценка денежной и валютной политики отдельных стран Южной Америки. Анализируется соответствие этой политики той модельной политике, которую рекомендуют международные финансовые организации и опирающуюся на традиционную теорию экономики, где главной целью является достижение принятой инфляционной цели при меняющемся валютном курсе и свободном передвижении капитала. Автор указывает, что конкретные монетарные и валютные стандарты, действующие в отдельных странах Южной Америки, очень разнообразны и меняются с течением времени. Инструменты и решения, применяемые в этой области, выходят далеко за рамки узко понимаемой стратегии инфляционной цели, плавающего валютного курса и свободного передвижения капитала. Некоторые отклонения от традиционной модели денежной и валютной политики были связаны с влиянием глобального финансового кризиса, но самим важным фактором, лежащим в основе неординарных решений, является стремление к поддержанию и ускорению роста отечественной экономики и повышению уровня благосостояния общества. Статья является голосом в дискуссии о возможности применения различных монетарных систем и валютных стандартов в зависимости от особенностей ситуации в отдельных развивающихся странах.
Publisher

Journal
Year
Issue
6
Pages
779-803
Physical description
Contributors
References
 • Adhin R., Coping with Financial Dollarization in Suriname, http://ww.cbvs.sr/…/Coping…dol (data dostępu 15.06.2013).
 • Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2014, IMF 2015, https://www.imf.org/external/pubs/nft/2014/areaers/ar2014.pdf
 • Anwar S., Chowdhury A., Islam I., Infl ation Targeting in Developing Countries Revisited, http://www.voxeu.org/debates/commentaries/infl ation-targeting-developing-countries-revisited, 2011.
 • Argentina: 2011 to Adjust the Exchange Rate Policy Response to Economic Challenges, 2011, http://www.globalsmes.org/news/index.php (data dostępu 6.05.2013).
 • Batini N., Breuer P., Kochhar K., Roger S., Infl ation Targeting and the IMF, „IMF Staff Paper”, Washington DC, 2006, March.
 • Bleaney M., Francisco M., Classifying Exchange Rate Regimes: A Statistical Analysis of Alternative Methods, „CREDIT Research Paper” 2005, nr 07/05.
 • Cavoli T., Rajan R.S., Monetary Policy Rules for Small and Open Developing Economies: A Counterfactual Policy Analysis, „Journal of Economic Development” 2006, nr 31(1).
 • Cespedes L., Chang R., Velasco A., Infl ation Targeting Still on Target?, „NBER Working Paper”, nr w18570, 2012.
 • Chinn M.D., Hiro Ito, A New Measure of Financial Openness, „NBER Working Paper” 2007, May 23.
 • Chinn M., Ito H., The Chinn-Ito Index – A De Jure Measure of Financial Openness – Now Updated to 2013!, (5/1/2015), http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.htm (data dostępu 28.09.2015).
 • Chowdhury A., Islam I., Infl ation Targeting – Some Anomalies Reconsidered, http://www.voxeu.org/…/infl ation-targeting, 2012 (data dostępu 23.05.2013).
 • de Carvalho F.I., 28 Months Later: How Infation Targeters Outperformed Their Peers in the Great Recession, International Monetary Fund, March 2011, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29100/2/MPRA_paper_29100.pdf (data dostępu 23.05.2013).
 • Deloitte, International Tax, Boliwia Highlightes 2012, http://www.verginet.net/Dokumanlar/…/2012-Bolivia-tax, 2012 (data dostępu 23.05.2013).
 • Epstein G., Yeldan E., Infl ation Targeting, Employment Creation and Economic Development: Assessing the Impacts and Policy Alternatives, 2006, http://www.networkideas.org/…/Gerald_Erinc.pdf
 • Frankel J., The Death of Infl ation Targeting, 19 June 2012, http://www.voxeu.org/article/inflation-targeting-dead-long-live-nominal-gdp-targeting (data dostępu 23.05.2013).
 • Frenkel R., Rapetti M., Five Years of Competitive and Stable Real Exchange Rate in Argentina, 2002–2007, University of Massachusetts, http://ideaswebsite.org/networkideas/…/Roberto_Rapetti%281%29.pdf (data dostępu 23.05.2013).
 • Hammond G., State of the Art of Infl ation Targeting – 2012, Handbook – No. 29, Centre for Central Banking Studies, Bank of England, London 2012.
 • IMF Adopts Institutional View on Capital Flows, IMF Survey online, December 3, 2012.
 • IMF Mission for the 2012 Article IV Consultation with Suriname – Concluding Statement, Paramaribo, May 9, 2012.
 • José De Gregorio, Tackling the Capital Infl ow Challenge, „BIS Review” 2010, nr 72.
 • Minella A., Powell A., Rebucci A., Souza-Sobrinho N.F., Monetary and Exchange Rate Policies for the Perfect Storm: The Case of The Bahamas, Barbados, Guyana, Haiti, Jamaica, Suriname, and Trinidad & Tobago, BID, „Working Paper”, October 2009.
 • Stiglitz Warns Against IMF „Inflation Targeting” – http://allafrica.com/stories/201207121145.html – 12 July 2012 (data dostępu 15.06.2013).
 • Stone M., Inflation Targeting Lite, „IMF Working Paper” 2003, WP/03/12.
 • Stone M.R., Bhundia A.J., A New Taxonomy of Monetary Regimes, „IMF Working Paper” 2004, WP/04/191.
 • Tovar C.E., Structural Transformation of Financial Systems and Its Implications for Monetary Policy in Latin America and the Caribbean, w: Evolving Banking Systems in Latin America and the Caribbean: Challenges and Implications for Monetary Policy and Financial Stability, Bank for International Settlements, 2007, vol. 33.
 • Velasco A., Monetary Regime Transition in the Emerging World, http://www.project-syndicate.org/commentary/what-comes-after-end-infl ation-targeting-for-emerging-countries, 7/01/2013 (data dostępu 12.04.2013).
 • Weeks J., Progressive Monetary Policy in Argentina: A Return to Democratic Control, SOAS „Development Viewpoint” 2012, nr 72.
 • Wheatley J., Brazil Raises Tax on Foreign Infl ows to 4%, http://www.ft.com/cms/s/…, 2010, (data dostępu 12.04.2013).
 • Yagci F., Choice of Exchange Rate Regimes for Developing Countries, „Africa Region Working Paper” 2001, Series, nr 16.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6069ade1-8dfb-4688-8043-9ebc5c938597
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.