PL EN


2017 | 2(3) | 41-57
Article title

Kobiety w ruchach społecznych Białorusi (1919–1991). Stan badań i perspektywy

Authors
Content
Title variants
EN
WOMEN IN BELARUSIAN SOCIAL MOVEMENTS IN 1919–1991. THE PRESENT STATE OF RESEARCH AND PERSPECTIVES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W historiografii białoruskiej historia kobiet jako samodzielny kie- runek w badaniach naukowych pojawiła się dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych XX stulecia. W tym czasie zaczynano organizować konferencje naukowe, ukazały się pierwsze publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Historia kobiet nigdy jednak nie budziła dużego zainteresowania wśród naukowców. Badania wciąż mają charakter przyczynkarski, w przeszłości zaś służyły upowszechnianiu opinii o sukcesach partii komunistycznej w rozwiązaniu problemu równości płci. Afirmacja idei równouprawnienia kobiet eliminowała z publicznego dyskursu ten problem, a tym samym i temat badań. Spośród wydanych na Białorusi opracowań najwięcej dotyczy zainicjowanej w okresie międzywojennym przez struktury partii aktywizacji społecznej kobiet. Współcześni autorzy zwracają z kolei uwagę na ambiwalentny stosunek terenowych działaczy komunistycznych wobec problemu awansu społecznego kobiet, a także brak zainteresowania ze strony kobiet na wsi zmianą swojego tradycyjnego statusu.
EN
In Belarusian historiography, the history of women as an independent research direction appears only in the middle 1990-ies. Since that time, some scientific conferences have been held and some special editions dedicated to the history of women in Belarus. It should be noted that the researchers are not interested in the women’s history by itself – there are very few publications on it. The history of women’s participation in public life of the Byelorussian SSR can be divided into three periods: interwar, the Second World War and after the Second World War. The foundation of the women’s councils and the congresses of delegates and their activity in the interwar period are better described. The authors note that the Belarusian authorities expected that the activity of these institutions would lead to the changes in the social position of women increasing their role in public life. The women’s participation in other social organizations and social movements in the Byelorussian SSR are shallowly studied as well as their participation in the Belarusian collaborating organizations during the Second World War.
Year
Issue
Pages
41-57
Physical description
Dates
published
2017-12-21
Contributors
author
References
 • Bahdanowicz Iryna, Mahdalena Radziwił i nacyjanalnaje adradżennie, „Maładosć”, 2012, nr 4, s. 96-99.
 • Bobkowa Taisija G., Diejatielnostʹ KPB po razwitiju trudowoj i obszczestwienno-politiczeskoj aktiwnosti żenszczin w wosstanowitielnyj pieriod (1921—1925 gg.), Minsk 1983.
 • Bułackij Grigirij, Wiera Chorużaja - riewolucyonier, publicyst, Minsk: BGU, 1973.
 • Centr giendiernych issledowanij Jewropiejskogo gosudarstwiennogo uniwiersitieta: <http://bit.ly/2hIUULA>
 • Cyrkunou Aleś, Partret kniahini Mahdaleny Radziwił [w:] Aswietnica i miecenatka: da 150-hoddzia Mahdaleny z Zawiszau Radziwił: materyjały kruhłaha stała, Minsk: Knihazbor, 2013, s. 48-50, ISBN 978-985-7057-33-7.
 • Czarniakiewicz Andrej, Postaci biełaruskaha nacyjanalnaha ruchu u Hrodnie, 1909-1939 hh. (Bijahraficzny dawiednik), pod red. I. Koukiela, Minsk: Hramadskaje abjadnannie „WIT”, 2003.
 • Czikałowa Irina, Intiegracyja giendiernoj problematiki w biełorusskoje akadiemiczeskoje prostranstwo: niekotoryje priedwaritielnyje itogi [w:] Żenszczina. Obszczestwo. Obrazowanije, Minsk: Żenskij institut „Enwiła” 2008, s. 30-42, ISBN 978-985-6517-44-3.
 • Diubakowa Marija G., Borʹba Kommunisticzeskoj partii Biełorussii za wowleczenije żenszczin riespubliki w promyszlennuju i obszczestwienno-politiczeskuju diejatielnostʹ (1926-1932 gg.), Minsk 1961.
 • Dułau Anatol M., Stanowiszcza żanczyn u BSSR 1920-1930-ch hh.: biełaruskaja histaryjahrafija, „Wiesnik Wiciebskaha dziarżaunaha uniwiersiteta imia P. M. Maszerawa”, 2002, nr 2, s. 12-16, ISSN 2074-8566.
 • Dułow Anatolij N., Dielegatskije sobranija kak sriedstwo politiczeskoj socyalizacyi żenszczin Sowietskoj Biełorussii (1920-je – naczało 1930-ch gg.), „Uczenyje zapiski Uczrieżdienija obrazowanija «WGU im. P. M. Maszerowa»”, Witebsk 2009, t. 8, s. 19-30, ISSN 2075-1613.
 • Dułow Anatolij N., Stanowlenije i razwitije żenskogo dwiżenija w BSSR w mieżwojennyj pieriod [w:] Hramadskija ruchi i palitycznyja partyi u Biełarusi, pod red. I. Koukiela, Hrodno: HrDU, 2009, s. 202-206, ISBN 978-985-515-200-3.
 • Dułow Anatolij N., Stanowlenije żenskogo dwiżenija w BSSR (1920-je gg.) [w:] Giendier i problemy kommunikatiwnogo powiedienija, Połock: PGU, 2007, s. 78-79, ISBN 978-985-418-252-0.
 • Dułow Anatolij N., Żenszcziny Sowietskoj Biełarusi w obszczestwienno-politiczeskoj żyzni i matierialnom proizwodstwie (20-je gody XX wieka), Minsk 2006.
 • Griebienkina Anna A., Diejatielnostʹ Kompartii Biełorussii po wowleczeniju żenszczin w wosstanowlenije i dalniejszeje razwitije narodnogo choziajstwa w 1946-1950 gg., Minsk 1975.
 • Histaryjahrafija historyi Biełarusi kanca XVIII-paczatku XX: zdabytki, prablemy, pierspiektywy, Minsk: Biełaruskaja nawuka 2006.
 • Hrabionkina Anna A., Żanaddzieły, delehackija schody i żansawiety u zachodnich abłasciach BSSR (1946-1950 hh.), „Wiesci Akademii nawuk BSSR. Sieryja hramadskich nawuk”, Minsk 1973, nr 6, s. 52-61, ISSN 0321-1649
 • Jakiełła Albiert, Giendiernaja istorija w biełorusskoj istoriografii. Wozniknowienije i razwitije, „Wiesnik Hrodzienskaha dziarżaunaha uniwiersiteta”, 2007, seria 1, nr 3, s. 28-33, ISSN 2076-4839.
 • Jakowlewa Galina N., Dułow Anatolij N., Żenszcziny Witiebszcziny w pieriod modiernizacyi 1930-ch godow, „Żenszcziny w istorii: wozmożnostʹ bytʹ uwidiennymi”, Minsk: BGPU im. M. Tanka, 2001, tom. 1, s. 304-310.
 • Jurewicz Lawon, Wyrwanyja baczyny. Da historyi Sajuza biełaruskaje moładzi, Minsk: Encykłapiedyks, 2001, ISBN 985-6599-24-5.
 • Kawalenia Alaksandr, Prahiermanskija sajuzy moładzi na Biełarusi. 1941-1944. Wytoki. Struktura. Dziejnasć, Minsk: BDPU, 1999, ISBN 985-435-131-9.
 • Kazak Kuz’ma I., Żenszcziny Giermanii i Biełarusi w wojnie. Socyalizacyja obraza i jego wosprijatije [w:] Żanczyny u Druhoj suswietnaj wajnie: historyja baraćby i wyżywannia, pod red. W. F. Bałakirawa [et al.], Minsk: [b.w.], 2006, s. 7-56.
 • Kipiel Witaut, Biełarusy u ZSZA, Wyd. 2, Minsk: Knigazbor, 2017, ISBN 978-985-7080-20-2.
 • Komarow Albiert, Nowyje jawlenija w obszczestwiennom i siemiejnom bytu trudiaszczichsia Sowietskoj Biełorussii (1917-1929 gg.), Minsk 1969.
 • Kurkow Ilja, Żenszcziny Biełarusi w «epochu kołlektiwizacyi» (po dokumientam CK KPB), „Diedy: Dajdżest publikacyj o biełorusskoj istorii”, 2010, t. 5, s. 104-109, ISBN 978-985-16-9244-2.
 • Lebiedziewa Walancina, Puciawinami zmahannia i pakutau: Pałuta Badunowa, Minsk: Technałogіia, 2004, ISBN 985-458-094-6.
 • Łaurynouskaja Irina, Hramadski status sialankiu Biełarusi u pierszaj treci XX st., „Wiesci BDPU”, seria 2: Historyja, fiłasofija, palitałohija, sacyjałohija, ekanomika, kulturałohija, Minsk 2010, nr 2, s. 19-22, ISSN 1818-8583.
 • Ławrinowskaja Irina, Obszczestwiennyj status żenszcziny w Biełarusi w pierwoj trieti XX wieka [w:] Biełaruś u histarycznaj retraspiektywie XIX-XX stahoddziau: etnakulturnyja i nacyjanalna-dziarżaunyja pracesy: zbornik nawukowych artykułau: w 2 czast., cz. 2, pod red. W. A. Michiedźka, Homel: HDU, 2009, s. 129-137, ISBN 978-985-439-446-6.
 • Ławrinowskaja Iryna, Osobiennosti socyalnogo statusa sielskoj żenszcziny w Zapadnoj Biełarusi w poslewojennyj pieriod (wtoraja połowina 1940-ch - 1950-je gg.) [w:] Biełarusʹ waczyma polskіch etnografau XIX – pierszaj pałowy XX st., Minsk: W. Chursik, 2013, s. 147-153, ISBN 978-985-7025-22-0.
 • Ławrinowskaja Irina W., Transformacyja obszczestwiennogo statusa sielskoj żenszcziny w Biełarusi wo wtoroj połowinie XX – naczale XXI w. [w:] Pytanni mastactwaznaustwa, etnałohii i falkłarystyki, pod red. A. Ałfiorowa, Minsk: Prawa i ekanomika, 2010, t. 9, s. 305-310, ISBN 978-985-442-893-2
 • Miadziołka Paulina, Scieżkami życcia [uspaminy], Minsk: Mastackaja litaratura, 1974.
 • Murmancewa W., Sowietskije żenszcziny w Wielikoj Otieczestwiennoj wojnie, 1941-1945, Wyd. 2, Moskwa: Mysl, 1979.
 • Nadson Alaksandar, Kniahinia Radziwił i sprawa adradżennia unii u Biełarusi, Wyd. 2, Minsk: [b.w.], 2006.
 • Nikałajewa Iryna, Kałabaracyjnyja żanoczyja arhanizacyi na akupawanaj terytoryi Biełarusi (1942-1944 hh.) [w:] Hramadskija ruchi i palitycznyja partyi u Biełarusi, pod red. I. Koukiel, Hrodno: HrDU, 2009, s. 342-346, ISBN 978-985-515-200-3.
 • Nikałajewa Iryna, Żanczyny Biełarusi u pieryjad hiermanskaj akupacyi (1941-1944), Minsk 2006.
 • Nikołajewa Irina, Politika niemieckich okkupacyonnych włastiej w Biełarusi w otnoszenii żenskogo nasielenija (1941-1944 gg.), „Żenszcziny w istorii: wozmożnostʹ bytʹ uwidiennymi”, Minsk: BGPU im. M. Tanka, 2004, nr. 3, s. 255-268.
 • Portnowa Maija S., Diejatielnostʹ Kompartii Biełorussii po wowleczeniju żenszczin dieriewni w kołchoznoje stroitielstwo (1929-1934 gg.), Minsk 1972;
 • Romanienko Irina W., Transformacyja statusa biełorusskoj sielskoj żenszcziny w XX - naczale XXI w., Minsk: Biełaruskajanawuka, 2015, ISBN 978-985-08-1901-7.
 • Rudowicz Stanisłau, Biełaruskaja żanczyna u wichury sacyjalnych uzruszenniau XX stahoddzia (na prykładzie losu Wiery Masłouskaj - rewalucyjanierki, paetesy, fieministki) [w:] Żenszczina. Obszczestwo. Obrazowanije, Minsk: BGPU im. M. Tanka, 2008, s. 353—362, ISBN 978-985-6517-44-3.
 • Sielemieniew Wiaczasław, Szymolin Wiktor, Ochota na gaulajtiera, Minsk: Nacyonalnyj archiw Riespubliki Biełarusʹ, 2006, ISBN 985-6372-44-5.
 • Skałaban Wital, “Wam, jak historyku, nie zaszkodzić wiedać…”. Listy Zośki Wieras da Witala Skałabana. 1979-1988 hh., „Asoba i czas”, Minsk: Limaryus 2009, tom1, s. 172-207, ISSN 2218-2039.
 • Skułak N. O., Istorija żenszczin Biełarusi w sowriemiennoj otieczestwiennoj istoriografii [w:] Giendier i problemy kommunikatiwnogo powiedienija, Połock: PGU, 2005, s. 42-44, ISBN 985-418-228-2.
 • Sławnaja docz biełorusskogo naroda: pisʹma, statji o Wierie Chorużej i wospominanija o niej, Minsk: Gosudarstwiennoje izdatielstwo BSSR, 1960.
 • Sorokina W. W., Rol żenszczin-kriestjanok w obszczestwienno-politiczeskoj i kulturnoj żyzni biełorusskoj dieriewni w wosstanowitielnyj pieriod (1921-1925 gg.), Minsk 1958.
 • Sorokina W. W., Wowleczenije żenszczin-kriestjanok w obszczestwienno-politiczeskuju żyznʹ biełorusskoj dieriewni w wosstanowitielnyj pieriod (1921-1925 gg.), „Uczenyje zapiski Minskogo piedagogiczeskogo instituta im. A. M. Gorʹkogo”, 1957, t. 8, s. 23—47.
 • Timofiejewa R. W., Paszuto A. W., Rol żenszcziny w diejatielnosti obszczestwiennych organizacyj Biełarusi [w:] Giendier i problemy kommunikatiwnogo powiedienija, Nowopołock: PGU, 2013, s. 100-101, ISBN 978-985-531-420-3.
 • Turonok Jurij, Niepokoriennaja Wiera, „Diedy: Dajdżest publikacyj o biełorusskoj istorii”, 2011, t. 8, s. 148-156, ISBN 978-985-18-0579-8.
 • Us Aleksandra, Szto dała Kastrycznickaja rewalucyja żanczynam Biełarusi, Minsk 1958.
 • Us Aleksandra, Żenszcziny sowietskoj Biełorussii, Minsk 1948.
 • W borʹbie i trudie: uczastije żenszczin Biełorussii w riewolucyonnom dwiżenii, socyalisticzeskom i kommunisticzeskom stroitielstwie, Minsk: Biełarusʹ, 1977.
 • Zachwatajewa Elena N., Proizwodstwiennaja i obszczestwienno-politiczeskaja diejatielnostʹ żenszczin Sowietskoj Biełorussii w gody wtoroj piatiletki (1933-1937 gg.), Minsk 1958.
 • Zachwatajewa Elena N., Żenszcziny Sowietskoj Biełorussii - aktiwnyje stroitieli kommunizma, Minsk: Prawlenije Obszczestwa po rasprostranieniju politiczeskich i naucznych znanij BSSR, 1960.
 • Żenszcziny Biełarusi w zierkale epochi: nacyonalnyj otczet, Minsk 1997, ISBN 985-6355-04-4.
 • Żenszcziny na kraju Jewropy, pod red. E. Gapowoj, Minsk 2003.
 • Żenszcziny w istorii: wozmożnostʹ bytʹ uwidiennymi, pod red. I. Czikałowej, Minsk: BGPU im. M. Tanka, 2001-2004, t. 1-3.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6086b97c-70e9-407f-8e52-c25b12b3e7e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.