PL EN


Journal
2017 | 2 | 175-203
Article title

Kultura pracowników a efektywność ekonomiczna

Title variants
EN
Employees’ Culture and Economic Efficiency
RU
Культура работников и экономическая эффективность
Languages of publication
Abstracts
PL
Związki kultury z gospodarką są dosyć dobrze rozpoznane. Istniejąca literatura potwierdza ścisłą zależność miedzy poziomem i rodzajem kultury społecznej i indywidualnej a poziomem i wzrostem efektywności ekonomicznej. Artykuł przedstawia wyniki badania ankietowego, w którym respondenci wskazywali różne efekty kulturowe charakteryzujące pracowników, które rzutują na ich efektywność. Przedmiotem oceny było znaczenie 25 czynników dotyczących kultury ogólnej i ekonomicznej. Analiza czynnikowa wsparta analizą macierzy korelacji pozwoliła wyodrębnić czynniki najbardziej istotne. Wyniki badania (podzielone według płci, wykształcenia i wieku ankietowanych) sugerują, że największy wpływ na efektywność ekonomiczną ma czynnik twórczy (kreatywność i pogłębianie wiedzy). Następne w kolejności są dwa czynniki: zazdrość ludzka i uczciwość pracownicza. Można również mówić o dużym znaczeniu religii w kształtowaniu efektywności. Inne rozważane czynniki kulturowe zdają się mieć mniejszą wagę w kształtowaniu efektywności.
EN
The links between culture and economy are quite well recognized. The existing literature confirms a close relationship between the level and type of social and individual culture and the level and growth of economic efficiency. The paper presents the results of a survey, in which the respondents indicated various cultural characteristics of the employees which influence their efficiency. The evaluation encompassed 25 factors regarding general and economic culture. Factor analysis supplemented by correlation matrices made it possible to identify the most important factors. The results of the research (subdivided by sex, education and age of the interviewed) suggest that creativity and continued learning are most important for economic efficiency. Honesty, but also envy, are the next in the ranking. Religion seems to be also quite important. Other cultural factors distinguished in the study seem to be less important in shaping the efficiency.
RU
Взаимосвязь культуры и экономики довольно хорошо изучены. Существующая литература подтверждает тесную связь между уровнем и видом социальной и индивидуальной культуры и уровнем и ростом экономической эффективности. Статья представляет результаты анкетного исследования, в котором респонденты указывали разные культурные особенности, характеризующие работников, которые влияют на их эффективность. Предметом оценки было 25 факторов, касающихся общей и экономической культуры. Анализ факторов, поддержанный анализом матриц корреляции, позволил выделить наиболее существенные из них. Результаты исследования (поделенные по полу, образованию и возрасту респондентов) говорят о том, что наибольшее влияние на экономическую эффективность имеет творческий фактор (созидательность, углубление знаний). В следующей очередности идут два фактора: человеческая зависть и добросовестность в работе. Можно также говорить о большом значении религии в формировании эффективности. Другие рассматриваемые культурные факторы, по мнению авторов не оказывают столь значительного влияния на формирование эффективности.
Publisher

Journal
Year
Issue
2
Pages
175-203
Physical description
Contributors
 • Dr Benedykt Puczkowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Aktas E., Cicek I., Kiyak M., The Effect of Organizational Culture on Organizational Efficiency: The Moderating Role of Organizational Environment and CEO Values, „Procedia Social and Behavioral Sciences” 2011, nr 24.
 • Balan M., Vasile V., Cultural Determinants of Economic Performance in Romania, „Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2015, nr 188.
 • Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiany, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Dow G.K., Reed C.G., The Origins of Sedentism: Climate, Population, and Technology, „Journal of Economic Behavior& Organization” 2015, nr 119.
 • Frątczak E., Gołata E., Klimanek T., Wielowymiarowa analiza statystyczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Juchnowicz M., Zarza?dzanie przez zaangaz˙owanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Koch A., Nafziger J., Nielsen H.S., Behavioral Economics of Education, „Journal of Economic Behavior & Organization” 2015, nr 115.
 • Panek T., Zwierzchowski J., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Sharp L., Macrorie R., Turner A., Resource Efficiency and the Imagined Public: Insights from Cultural Theory, „Global Environmental Change” 2015, nr 34.
 • Soares A., Farhangmehr M., Shoham A., Hofstede’s Dimensions of Culture in International Marketing Studies, „Journal of Business Research” 2007, nr 60.
 • Soledad-Castano M., Mendez M.T., Galindo M.A., The Effect of Social, Cultural, and Economic Factors on Entrepreneurship, „Journal of Bussines Research” 2015, nr 68.
 • Sołoma A. Influence of the Form of Bank Sponsoring Applied on the Decisions of Entrepreneurs Concerning their Choise of the Bank, „Olsztyn Economic Journal” 2010, nr 5(2).
 • Tomer J.F., What Is Behavioral Economics?, „The Journal of Socio-Economics” 2007, nr 36.
 • Wyrwicka M.K., Stasiuk A., Drzewiecka M., Masadyn´ski M., Assessment of Organisational Culture as an Element Supporting Change Management in the Enterprise, w: Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, red. K. Grzybowska, M.K. Wyrwicka, Poznań 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-609b90ec-66e9-44b0-8365-c705be5fd583
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.