Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(17) | 96-108

Article title

Twórczość w życiu osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego

Content

Title variants

EN
The creation in the lives of people with disabilities in Podlaskie

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem rozważań jest analiza zjawiska twórczości jako terapii osób niepełnosprawnych. Priorytetowe zagadnienia pracy dotyczą twórczości w życiu człowieka oraz sposobów realizowania arteterapii w województwie podlaskim. W artykule jest również mowa o wpływie terapii sztuką na osoby niepełnosprawne. Ponadto rozważania dotykają analizy klasyfikacji arteterapii, jej ujęcia teoretycznego oraz form powyższego zagadnienia.
EN
The aim of the discussion is to analyze the phenomenon of creativity of the people with disabilities. Priority issues for the apply of creativity in human life and ways of doing art therapy in Podlaskie. The article concerns the impact of art therapy for people with disabilities. Furthermore, considerations concern the classification analysis of art therapy, her theoretical approach, or forms of the above issues.

Year

Issue

Pages

96-108

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

 • Pedagogium WSNS w Warszawie

References

 • Cierpiałkowska L., Psychoterapia indywidualna i grupowa, [w:] Psychologia kliniczna, red. Sęk H., Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, t. I
 • Durydiwka M., Kociszewski P., Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 2013
 • Gładyszewska-Cylulko J., Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii, Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”, 2007
 • Gmitrowicz A., Grancow-Grabka M., Psychopatologia ekspresji, [w:] Arteterapia w medycynie i edukacji, red. Karolak W., Kaczorowska B., Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2008
 • Grzesiuk L., Krawczyk K., Rozmowy o tajemnicach psychoterapii, Warszawa, Wyd. ENETEIA, 2008
 • Jarociński S., Mozart, Warszawa, PWN, 1983
 • Jaworska A., Wprowadzenie w problematykę arteterapii, [w:] Od Teatru do Terapii, Lublin, Wyd. KUL, 2006
 • Jaworska A., Kasprzak B., Między teorią a praktyką, Lublin, Wyd. KUL, 2006
 • Konieczna E. J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków, Oficyna Wyd. „Impuls”, 2005
 • Kuśpit M., Arteterapia w pracy z dzieckiem, [w:] Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, red. Kusiak K., Nowakowska–Buryła I., Stawinoga R., Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
 • Kwiatkowska G. E., Arteterapia, Lublin, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991
 • Natanson T., Wstęp do nauki muzykoterapii, Wrocław, Ossolineum, 1979
 • Pużyński S., Leksykon psychiatrii, Warszawa, Państwowy Zakład Wyd. Lekarskich, 1993
 • Read H., Wychowanie przez sztukę, Wrocław, Ossolineum, 1976
 • Słowik P., Sztuka jako możliwość psychoterapeutycznego oddziaływania na dziecko, [w:] Sztuka a świat dziecka, red. Kida J., Rzeszów, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996
 • Stańko M., Uczestnicy, metody i efekty arteterapii – synteza badań, [w:] Arteterapia w medycynie i edukacji, red. Karolak W., Kaczorowska B., Łódź, Wyd. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2008
 • Suchodolski B., Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa, PWN, 1980
 • Szewczuk W., Słownik psychologiczny, Warszawa, PWN, 1985
 • Szulc W., Współczesne kierunki arteterapii. Arteterapia w programach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, [w:] Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. Leszczyński G., Poznań, Wyd. Centrum Sztuki Dziecka, 2009, t. I
 • Szulc W., Współczesne kierunki arteterapii, [w:] Edukacja kulturalna w życiu człowieka, red. Jankowski D., Poznań-Kalisz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1999
 • Wallas G., The Art of Thought, New York, Harcourt Brace and Company, 1926

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-609c6297-3539-4493-84bc-0beca23a59b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.