Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 53-69

Article title

Symbioza paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu sieciowym

Content

Title variants

EN
Symbian management paradigms in network neighborhood

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu opisano argumenty występowania w naukach o zarządzaniu wielu paradygmatów. Zakłada się, że paradygmat to powszechnie akceptowany wzorzec opisu rzeczywistości, możliwy do opisu przy pomocy określonych instrumentów badawczych właściwych dla danej dyscypliny naukowej. System paradygmatów współczesnego zarządzania składa się z metaparadygmatu, całościowego paradygmatu i paradygmatów cząstkowych. Metaparadygmatem jest turbulentne otoczenie, paradygmaty cząstkowe obejmują paradygmat celu działania, którym jest renta sieciowa, paradygmat sieciowej formy organizacyjnej, paradygmat kompetencji relacyjnej i sieciowej technologii informacyjnej.
EN
The study describes the arguments for the existence of in the teachings of many management paradigms. It is assumed that the paradigm is a widely accepted standard description of reality, possible todescribe using specific research instruments appropriate to the scientific discipline. Paradigms system consists of a meta paradigm, a holistic paradigm and partial paradigms. Meta paradigm = The rapidly changing environment. Holistic paradigm = The concept of network organization. Partial paradigms = The objective of the action – the economical network’s rent. Organizational form – network’s organization, relational. Competence – cooperation, coopetition. Information technology – network’s information.

Year

Volume

222

Pages

53-69

Physical description

Contributors

References

 • Achrol R.S. (1997), Changes in the Theory of Interorganizational Relations in Marketing: Toward a Network Paradigm, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 25, No.1.
 • Bengtsson M., Kock S. (1999), Cooperation and Competittion in Relationships between Competitors in Business Networks, “Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 14, No. 3.
 • Borgatti S.P., Foster P.C. (2003), The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology, “Journal of Management”, Vol. 29, No. 6.
 • Boulanger P. (2002), Organiser l’enterprise en reseaux[w:] Brillman J. (red.), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, WN PWN, Warszawa.
 • Clegg S., Hardy C. (1997), Relativity without Relativism: Reflexivity in Post-Paradigm Organization Studies, “British Journal of Management”, Vol. 8, Special Iss.
 • Czakon W. (2009), Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, „Przegląd Organizacji”, nr 12.
 • Czakon W. (2011), Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, „ Przegląd Organizacji”, nr 11.
 • Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer busi-ness, Warszawa.
 • Czakon W. (2013a), O paradygmacie sieciowym raz jeszcze [w:] Karbownik A. (red.), Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Czakon W. (2013b), Strategia koopetycji w rozwoju organizacji, ”Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie”, z. 52.
 • Grant R.M. (2005), Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, Oxford.
 • Grudzewski W., Hejduk I. (2006), Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania [w:] Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki, Materiały konferencji profesorów nauk o zarządzaniu pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Katowice.
 • Heinrich C. (2002), Adapt or Die: Transforming Your Supply Chain into an Adaptive Business Network, John Wiley & Sons, Hoboken, New York.
 • Jokiel G., (2013) Podejście sieciowe w zarządzaniu, „Organizacja i Zarządzanie Kwartalnik Naukowy”, nr 4(24).
 • Kauffman S.A. (1995), At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity, Oxford University Press, New York.
 • Kosiń P. (2010), Struktury sieciowe jako forma redukcji niepewności [w:] Jędralska K. (red.), Zarządzanie niepewnością, WUE, Katowice.
 • Kramarz M. (2012), Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczoną produkcją. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Krupski R. (2010), Krawędź chaosu jako stan organizacji [w:] Rokita J. (red.), Problemy zarządzania organizacjami w warunkach nieprzewidywalności zmian, GWSH, Katowice.
 • Kuhn T. (1968), Struktura rewolucji naukowych, PIW, Warszawa.
 • Lichtarski J. (2011), Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 3.
 • Lisiński M. (2009), Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego [w:] Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, SGH, Warszawa.
 • Mały słownik języka polskiego (1968), PWN, Warszawa.
 • Masterman M. (1970), The Nature of Paradigm [w:] Criticism and the Growth of Knowledge, Lakatos I., Musgrave A. (red.), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Niemczyk J. (2013), Strategia. Od planu do sieci, WUE, Wrocław.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Nogalski B. (2009), Paradoks strategii jako propozycja operacjonalizacji paradygmatu rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i zmian [w:] Rokita J. (red.), Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, GWSH, Katowice.
 • Olszak C. (2007), Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, WUE, Katowice.
 • Patrycki S. (2011), W poszukiwaniu świata powiązań sieciowych [w:] Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, t. 1, KUL, Lublin.
 • Peters E.E. (1997), Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WiG PRESS, Warszawa.
 • Rokita J. (2011), Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, WUE, Katowice.
 • Rokita J. (2008), O paradygmacie nauk o zarządzaniu raz jeszcze [w:] Krupski R.( red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Prace Naukowe, Seria Zarządzanie, WWSZiP, Wałbrzych.
 • Rokita J. (2005), Przesłanki rozpatrywania problemów elastyczności organizacji [w:] Rokita J., Grudzewski W. (red.), Elastyczność organizacji, GWSH, Katowice.
 • Sankowska A. (2009), Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Stachowicz J. (2007), W kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego – perspektywy rozwoju zarządzania strategicznego [w:] Dynamika zarządzania organizacjami.
 • Paradygmaty – metody – zastosowania, WAE, Katowice.
 • Stańczyk-Hugiet E., Sus A. (2012), Konsekwencje przynależności do sieci [w:] Sieci międzyorganizacyjne, Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sułkowski L. (2013), Paradygmaty nauk o zarządzaniu, „Współczesne Zarządzanie”, nr 2.
 • Weitzel T., Beimbor D. i König W. (2003), Coordination in Networks: An Economic Equlibrium Analysis, Information System and e-Business, Springer Verlag, Berlin.
 • Wit B. de, Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Witkowski J. (2005), Organizacje sieciowe i łańcuchy dostaw – próba systematyzacji pojęć [w:] Witkowski J. (red.), Strategie i logistyka organizacji sieciowych, WAE, Wrocław.
 • Woźniak-Sobczak B. (2013), Wykorzystanie właściwości organizacji sieciowej w kreowaniu wartości [w:] Rudny W., Woźniak-Sobczak B. (red.), Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, WUE, Katowice.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Koopetycja – strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, no 4, część I.
 • Ziółkowska B. (2013), Zarządzanie procesami tworzenia wartości w przedsiębiorstwie.
 • Perspektywa wirtualizacji, Monografie, nr 272, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-609dc961-9fc3-46aa-9f96-1965c7e901d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.