PL EN


2012 | 59 | 3 | 259-272
Article title

Wrażliwość krajów Unii Europejskiej na zmiany cen zewnętrznych

Content
Title variants
EN
Sensitivity of EU countries for changes in external prices
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiany cen zewnętrznych (światowych) wpływają na pozycję konkurencyjną gospodarki kraju. Celem niniejszej pracy jest zbadanie zróżnicowania siły wpływu zmian cen importu na ceny produktów wytwarzanych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a w konsekwencji na pozycję konkurencyjną eksporterów. Przedmiotem analizy jest początkowy, krótkookresowy impuls cenowy, nie uwzględniający dostosowań po stronie realnej. Efekt ten jest niemożliwy do zaobserwowania, gdyż w obliczu wzrostu kosztów produkcji krajowe firmy stosują różne strategie w celu ich redukcji. Postawione tu pytanie brzmi: W jaki sposób ceny krajowych produktów zareagują na wzrost cen importu w sytuacji gdy nie ma mechanizmów dostosowawczych (następuje pełna transmisja impulsów cenowych)? Analiza ma charakter makroekonomiczny, a przyjęty model opisuje małą gospodarkę otwartą, co oznacza, że zmiana cen w kraju nie powoduje zmian cen na rynkach światowych. Jako miary użyto mnożników cenowych input-output. Mnożniki cenowe input-output zostały obliczone dla 21 krajów Unii Europejskiej, w oparciu o symetryczne tablice przepływów międzygałęziowych (SIOT – symmetric input-output table) opublikowane przez Eurostat dla 2005 roku.
EN
Changes in external (world) prices affect the competitive position of a country's economy. The purpose of this paper is to analyze differences in strength of the impact of changes in import prices on the prices of products manufactured in different countries of the European Union and, consequently, the competitive position of the exporters. The analysis concerns an initial, short-term price impulse and does not consider the real-side adjustments. This effect cannot be observed in empirical data, because domestic firms facing rising costs of production apply different strategies for their reduction. The question posed here is: How do prices of domestic products react to the rise in import prices in a situation where there are no adjustment mechanisms (full price-cost transmission)? The analysis is macro-economic in nature, and the adopted model describes a small open economy, which means that the change in prices in the country does not cause changes in prices on world markets. As a measure, the input-output price multiplier was used. Input-output price multipliers were calculated for 21 of European Union countries, based on the symmetric input-output tables (SIOT) published by Eurostat for 2005.
Year
Volume
59
Issue
3
Pages
259-272
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii, Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41 90-214 Łódź
References
 • Boratyński, J., (2002), Indirect taxes and price formation: A model for the Polish economy. The Eleventh INFORUM World Conference, Suzdal, Rosja <http://inforumweb.umd.edu/papers/conferences/2003/s_bor01.pdf>
 • Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables, (2008), Eurostat Methodologies and working papers, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-RA-07-013>
 • Leontief W.W., (1936), Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States, Review of Economics and Statistics, 18, 105-125
 • Leontief W.W, (1937), Interrelation of Prices, Output, Savings and Investment. Review of Economics and Statistics, 19, 109-132
 • Leontief W.W., (1941), The Structure of American Economy 1919-29, An empirical application of equilibrium analysis, Oxford University Press, New York
 • Leontief W.W., (1946), Wages, profit and prices. The Quarterly Journal of Economics, 61 (1), 26–39.
 • Lequiller F., Blades D., (2006), Understanding National Accounts, OECD Publishing
 • Miller R.E., Blair P.D., (2009), Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, Cambridge University Press.
 • Sharify N, Sancho F., (2011), A new approach for the input-output price model, Economic Modelling, 28, 188-195
 • Smith A., (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przeł. Wolff S., Einfeld O., Sadowski Z., Prejbisz A., Jasińska B., PWN, Warszawa
 • Tomaszewicz Ł., (1983), Zintegrowane modele gospodarki narodowej, PWE, Warszawa
 • Tomaszewicz Ł., (1994), Metody analizy Input-Output, PWE, Warszawa
 • Yamano N., Ahmad N., (2006), The OECD input-output database: 2006 edition, STI Working Paper No. 8 <http://www.oecd.org/dataoecd/46/54/37585924.pdf>
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60a48f8a-9f1b-4b4e-a7a2-a618fe446b7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.