PL EN


2012 | 1 | 39-50
Article title

Strategia lizbońska - przyczyny niepowodzenia

Authors
Content
Title variants
EN
Lisbon Strategy - Reasons of Failure
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tuż po wdrożeniu strefy euro, Rada Europejska przyjęła ambitną strategię (strategia lizbońska) na kolejną dekadę. Jako główny cel dla UE postawiono „przekształcenie się w najbardziej konkurencyjną i dynamicznie rozwijającą się, opartą na wiedzy, gospodarkę, zdolną do trwałego wzrostu oraz zapewniającą więcej miejsc pracy i większą spójność społeczną". Strategia stopniowo przyjęła kształt zestawu różnych gospodarczych i społecznych celów cząstkowych. Główny cel sprowadzał się do zapewnienia przeciętnego tempa wzrostu gospodarczego na poziomie 3%. Jego osiągnięciu miał sprzyjać wzrost nakładów na badania i rozwój do poziomu 3% PKB. W 2005 r. strategię nieznacznie zmodyfikowano, koncentrując się na wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. Światowy kryzys gospodarczy z 2009 r. dramatycznie pogorszył warunki makroekonomiczne. W 2010 r. Komisja Europejska przyznała, że strategia lizbońska okazała się porażką i postanowiła wyciągnąć wnioski na przyszłość. Za główne przyczyny niepowodzenia uznano brak właściwej koordynacji między KE i państwami członkowskimi, nadmierną liczbę, często ze sobą sprzecznych, celów, brak dostatecznego zaangażowania władz krajowych, a także rozszerzenie w 2004 r. Unii o 10 nowych członków, będących na niższym poziomie rozwoju gospodarczego niż stare państwa członkowskie. W naszym przekonaniu, przyczyną niepowodzenia było również zignorowanie nierównowagi sektora finansów publicznych, a także nieuzasadniona wiara w moc przyjętej wspólnej waluty.
EN
Shortly after the establishment of the euro zone, the European Council launched an ambitious strategy for the decade ending at 2010. The main goal set for the EU was "to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion. The so-called Lisbon Strategy was gradually developed into a set of multiple economic and social goals. The main economic goal was to achieve 3% average economic growth rate, among others due to an increase of R&D expenditure to at least 3% of GDP. In 2005, following a mid-term review, the Strategy was slightly modified and focused on growth and jobs creation. The global economic crisis of 2009 had altered dramatically the macroeconomic environment for achievement of Lisbon goals. In 2010, the Commission noted that the Lisbon Strategy was rather a defeat. Among the main causes of that situation there were cited the lack of coordination between the Commission and member states, overcharging of different and contradictory goals, no sufficient engagement of national authorities and, finally, the EU enlargement in 2004, involving ten countries at a lower level of development than the old ones. But to our assessment, the failure of the Lisbon Strategy was also due to non-respecting of equilibrium of public finances and overestimation of the newly introduced, at the time of launching the Lisbon Strategy, common European currency.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
39-50
Physical description
Dates
issued
2012-01-2012-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60a830f3-390d-4d87-94ea-7ec6db187d01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.