PL EN


2013 | 2 | 1 | 77-90
Article title

The Dilemmas of Policy Towards Return Migration. The Case of Poland After the EU Accession

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article introduces the theoretical approach to analysing return migration policy and discusses the main dilemmas of the state related to political reaction to returns of its nationals. The concept of reactive and active policy is presented, the first aiming at minimising the negative effects of returns, while the second focused on stimulating the return processes. The main drivers and determinants of the return policy effectiveness as well as the types, scope and scale of state activities addressed to returnees are also discussed in the article. The practice of state policy implementation is illustrated with the example of the particular case of Poland as a country which faced mass emigration after accession to the European Union and return migration in the recent years. The review of conceptual documents, the rationale for the state policy and the variety of activities implemented by the Polish government and other institutions are presented.
Keywords
Contributors
 • Centre of Migration Research, University of Warsaw
References
 • Anacka M., Fihel A. (2012). Return Migration to Poland in the Post-accession Period, in: Leschke J., Galgoczi B., Watt A. (eds), EU Labour Migration in Troubled Time. Skills Mismatch, Return and Policy Responses, pp. 143-168. Surrey: Ashgate..
 • Athukorala P. (1990). International Contract Migration and the Reintegration of Return Migrants: The Experience of Sri Lanka. International Migration Review 24(2): 323-346.
 • Borjas G. J. (1994). The Economics of Immigration. Journal of Economic Literature 32(4): 1667-1717.
 • Cassarino J.-P. (2004). Theorizing Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited. International Journal on Multicultural Societies 6(2): 253-279.
 • Centrum Doradztwa Strategicznego (2010). Migracja powrotna w województwie dolnośląskim. Skala zjawiska, potencjał oraz pogłębiona charakterystyka powracających. Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego.
 • Centrum Doradztwa Strategicznego (2011a). Powroty z migracji zagranicznych do Małopolski. Skala zjawiska, charakterystyka oraz potencjał powracających. Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego.
 • Centrum Doradztwa Strategicznego (2011b). Wyjazdy i powroty z emigracji mieszkańców województwa śląskiego. Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego.
 • Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (2011). Szkolenia dla kadry publicznych służb zatrudnienia. http://crzl.gov.pl/projekty-mainmenu-5/projekty-systemowe/migracje-mainm... (accessed: 14 June 2013).
 • Constant A., Massey D. (2002). Return Migration by German Guestworkers: Neoclassical versus New Economic Theories. International Migration 40(4): 5-38.
 • de Haas H. (2010). Migration and development: a theoretical perspective. International Migration Review 1(44): 227-264.
 • Duszczyk M. (2007). Doświadczenia wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie migracji powrotnych. CMR Working Papers 21/79. Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Fiałkowska K., Szczepański M. (2012). Labour mobility within the EU – impacts of return migration. Poland Case Study. Eurofound – PPMI (unpublished manuscript).
 • Fihel A. (ed.) (2011). Recent Trends in International Migration in Poland. The 2011 SOPEMI report. CMR Working Papers 52/110. Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Gosh B. (ed.) (2000). Return migration: journey of hope or despair? Geneva: International Organisation for Migration.
 • Grabowska-Lusińska I. (ed.) (2010). Poakcesyjne powroty Polaków. CMR Working Papers 43/101. Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Herzog H., Schottman A. M. (1982). Migration Information, Job Search and the Remigration Decision. Southern Economic Journal 50(1): 43-56.
 • Hill J. K. (1987). Immigrant Decisions Concerning Duration of Stay and Migratory Frequency. Journal of Development Economics 25(1): 221-234.
 • Iglicka K. (2009). Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej. Raport z badań. Raporty i analizy 1/09. Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 • Kaczmarczyk P. (ed.) (2011). Recent Trends in International Migration in Poland. The 2010 SOPEMI report. CMR Working Papers 51/109. Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Kaczmarczyk P. (2012). Labour market impacts of post-accession migration from Poland, in: OECD. Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment. Recent Experiences from OECD Countries and the European Union. Paris: OECD Publishing.
 • Kicinger A. (2005). Polityka emigracyjna II Rzeczpospolitej. CEFMR Working Paper 4. Warsaw: Central European Forum For Migration Research.
 • King R. (1978). Return Migration: A Neglected Aspects of Population Geography. Area 10(3): 175-182.
 • King R. (2000). Generalizations from the history of return migration, in: B. Ghosh (ed.), Return migration: journey of hope or despair?. Geneva, International Organization for Migration.
 • Kołodziej E. (1982). Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918-1939. Warsaw: Książka i Wiedza.
 • Layard R., Krugman P., Dornbusch R. (1992). East-West Migration: The Alternatives. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • Leschke J., Galgoczi B., Watt A. (eds) (2012). EU Labour Migration in Troubled Time. Skills Mismatch, Return and Policy Responses. Surrey: Ashgate.
 • Lesińska M. (ed.) (2010). Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka. CMR Working Papers 44/102. Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Lesińska M., Nestorowicz J. (2010). Analiza polityki państwa wobec migracji powrotnych. Przypadek Hiszpanii, in: M. Lesińska (ed.), Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, pp. 39-51. CMR Working Papers 44/102. Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Lesińska M. (2012). Partycypacja wyborcza Polaków zagranicą w wyborach krajowych 1989-2011 a podziały socjo-polityczne wśród diaspory polskiej, paper delivered at the conference titled ‘Społeczne i kulturowe skutki migracji z Polski na przełomie wieków’, Warsaw, 15-16 November 2012.
 • Massey D. (1990). Social Structure, Household Strategy, and the Cumulative Causation of Migration. Population Index 56: 3-26.
 • Massey D. (1999). International Migration at the Dawn of the Twenty-First Century: The Role of the State. Population and Development Review 25(2): 303-322.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2007). Koncepcja Programu ‘Powrót’. Online: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/powrot_021007.pdf (accessed 19 May 2013).
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2007a). Interpelacja nr 71 w sprawie polityki rządu wobec Polaków mieszkających poza granicami kraju. Odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 grudnia 2007. Online: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1C164007 (accessed: 19 May 2013).
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2007b). Rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Online: http://www.msz.gov.pl/resource/ad28993a-f211-4db2-8263-c655c928410b (accessed: 19 May 2013).
 • Okólski M. (2012). Modernising impacts of emigration. Studia Socjologiczne 3(206): 49-79.
 • Olesen H. (2002). Migration, Return, and Development: An Institutional Perspective. International Migration 40(5): 125-150.
 • Pilch A. (red.) (1984). Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII-XX w.). Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Portes A., Guarnizo L. E., Landolt P. (1999). The study of transnationalism: pitfalls and promise of an emergent research field. Ethnic and Racial Studies 22(2): 217-37.
 • Ravenstein E. (1885). The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London 48(2): 167-235.
 • Sahay A. (2007). Cultivation of the Indian Diaspora: From Statistical Analysis to Policy Formulation, paper delivered at the Annual Meeting of the International Studies Association, Chicago, February 2007.
 • Sejm (2012). Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 971 w sprawie działań państwa polskiego na rzecz Polonii i Polaków za granicą (z dnia 21 lutego 2012 r.). Online: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=23FBB0D5 (accessed: 15 June 2013).
 • Stahl Ch. W. (1982). Labor Emigration and Economic Development. International Migration Review 16 (4): 868-898.
 • Szczepański M. (2010). Analiza polityki państwa wobec migracji powrotnych. Przypadek Polski, in: Lesińska M. (ed.) Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, pp. 16-38. CMR Working Papers 44/102. Warsaw: Centre of Migration Research, University of Warsaw.
 • Szczepański M. (2011). Polityka rządu polskiego wobec najnowszych migracji powrotnych. Przegląd Polsko-Polonijny 1: 85-97.
 • Wrzesiński W. (1975). Polityka państwa polskiego wobec Polaków za granicą w latach 1918-1939. Przegląd Zachodni 2: 292-313.
 • Zelinsky W. (1971). The Hypothesis of the Mobility. Geographical Review 61(2): 219-249.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60aa5eb8-fa50-4381-b0b9-d2900d4b68ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.