Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 201-212

Article title

Aktywność edukacyjna jako główny wyznacznik aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób w okresie późnej dorosłości

Content

Title variants

EN
Educational activity as the key indicator of active participation in social life of the people in their late adulthood

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest podkreślenie konieczności zastanowienia się nad starością i procesem starzenia się w kontekście dynamicznego procesu starzenia się społeczeństw, a także ukazanie dróg i inicjatyw, za pomocą których można zachęcać, stymulować oraz inicjować podejmowanie różnych form aktywności przez osoby starsze, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności edukacyjnej, która powinna w istotny sposób pomóc w przywróceniu tych osób do aktywnego życia w społeczeństwie. Zaprezentowane analizy mają charakter teoretyczno-empiryczny. Pierwsza część opracowania poświęcona została problematyce znaczenia aktywności w życiu osób starszych w kontekście przystosowania do starości i pomyślnego starzenia się, a także aktywności edukacyjnej seniorów na tle innych typów aktywności i jej znaczeniu w podejmowaniu aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym przez osoby starsze w świetle literatury przedmiotu. Teoretyczne rozważania zostały poszerzone o analizę wybranych wyników badań własnych autorki dotyczących podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej przez osoby w wielu senioralnym w województwie kujawsko-pomorskim. Całość opracowania jest próbą ukazania, jak ważne jest zagadnienie podejmowania aktywności edukacyjnej przez osoby w wieku senioralnym i jak bardzo silnie jest ono związane z problematyką przystosowaniem do starości, a co za tym idzie, z aktywizowaniem osób starszych do podejmowania różnorodnych działań pozwalających na adaptację i dostosowanie się do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.

Year

Issue

2

Pages

201-212

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

References

 • Active Ageing; A Policy Framework (2002). A contribution of the World Health Organization to the Second United Nations World Assembly on Ageing, Madrid. Geneva.
 • Aleksander T. (1992). Potrzeby kulturalno-oświatowe ludzi dorosłych. W: T. Wujek (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Czerniawska O. (1998). Style życia w starości. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Czerniawska O. (2007). Szkice z andragogiki i gerontologii. łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Dzięgielewska M. (2006). Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości. W: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Dyczewski L. (1994). Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Fabiś A. (2006). Edukacja seniorów – odpowiedź na wymagania współczesności. Edukacja Dorosłych, 1-2, 33-34.
 • Fabiś A. (2008). Aktywność kulturalno-oświatowa osób starszych. W: A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
 • Frąckowiak A. (2007). Edukacja seniorów w Stanach zjednoczonych. W: A. Fabiś (red.), Instytucjonalne wsparcie seniorów – rozwiązania polskie i zagraniczne. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
 • Halicka M., Halicki J. (2006). integracja społeczna i aktywność ludzi starszych. W: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Kaczmarczyk M., Trafiałek E. (2007). Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska, 4 (tom 15), s. 116-118.
 • Orzechowska G. (1999). Aktualne problemy gerontologii społecznej. Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Perek-Białas J., Worek B. (2005). Aktywne starzenie się. Aktywna starość – określenie pojęć. W: J. Perek-Białas, B. Worek (red.), Aktywne starzenie się, aktywna starość. Kraków: Wydawnictwo AUREUS.
 • Roguska A. (2009). Edukacja permanentna osób dorosłych w starości. W: T. Zacharuk, B. Boczukowa (red.), Edukacja permanentna dorosłych w dobie przemian. Kielce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Skibińska E. (2008). Proces kształcenia seniorów. W: A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji.
 • Turos L. (2004). Andragogika ogólna. Wyd. III rozszerzone. Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie YPSYLON.
 • Wawrzyniak J.(2008). Aktywność edukacyjna jako styl życia w starości (i na emeryturze). W: R. Konieczna-Woźniak (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – radości – dylematy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-60aa93b0-89f4-41a7-9dd8-7521bff544e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.