PL EN


2013 | 4 | 2 | 221-234
Article title

Controlling projektów – założenia metodyczne

Content
Title variants
EN
The Ideological Assumptions of Projects Controlling
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Controlling projektów może być jedną z metod zarządzania projektami. Spełnia on wszystkie założenia controllingu uniwersalnego, dodatkowo będąc wspierany przez zasadę zarządzania przez cele i zasadę zarządzania przez odchylenia. Ideowe założenia controllingu projektów oparte są o cztery procedury metody zespolonej oceny efektywności przedsięwzięć techniczno-organizacyj-nych oraz o powszechnie przyjęte standardy zarządzania projektami, ze szczególnym naciskiem na role komitetu sterującego i kierownika projektu oraz na przepływ informacji projektowej pomiędzy tymi rolami. Aby spełnić uniwersalne zasady controllingu w opracowaniu przedstawiono zestaw mierników dla controlingu projektów. Dla obszaru planistycznego i sprawozdawczego są to wielkości: kosztów, terminów, zakresu, jakości, ryzyka i korzyści. Natomiast dla obszaru sterującego (zarządczego) są to wielkości efektywności i skuteczności: prac zespołu projektowego, komunikacji (przepływu informacji) w zespole projektowym, podejmowanych decyzji na poszczególnych szczeblach zarządzania w strukturze zespołu zarządzania projektem oraz działań planistycznych na poszczególnych poziomach planistycznych projektu. Uwarunkowaniami do poprawnego funkcjonowania controllingu projektów w organizacji są przede wszystkim aspekty związane z: zabezpieczeniem i właściwym wykorzystaniem danych planistycznych i osiągniętych w rzeczywistości, zabezpieczeniem realizacji poszczególnych etapów projektu w ujęciu zasobowym i finansowym, właściwa organizacja realizacji projektu oraz prawidłowy nadzór i kontrola nad realizacją projektu. Do zalet controllingu projektów należą: elastyczność podmiotowa i przed-miotowa, pełna adaptacyjność czasowa i geograficzna, odpowiedni dostęp do informacji wymaganych zakresem prac oraz kompatybilność z różnymi systemami zarządzania i innymi metodami zarządzania projektami.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
221-234
Physical description
Contributors
 • Prof. zw. dr hab., Instytut Organizacji Procesów Produkcyjnych, Politechnika War-szawska, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
author
 • Mgr inż., Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, 1. Horvath P., (2004
References
 • 1. Horvath P., (2004), Controlling, C.H. Beck, Warszawa.
 • 2. Marciniak S. (1998), Uniwersalizacja Systemów controllingu, IV Kongres Controllingu, Profit, Katowice.
 • 3. Marciniak S. (2001), Controlling. Filozofia. Projektowanie, DIFIN, Warszawa.
 • 4. Marciniak S. (2008), Controlling. Teoria. Zastosowania, DIFIN, Warszawa.
 • 5. Niedbała B. (2008), Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Kluwer, Kraków.
 • 6. Office of Government Commerce (2009), PRINCE2. Managing Successful Projects, TSO, London.
 • 7. Sierpińska M, Niedbała B (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Trocki M. (2011), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa.
 • 9. Vollmuth H. (2000), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60b0ff81-a53f-4eb8-9bae-7c42c8b5a55c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.