PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 431 - 443
Article title

Regulacja zmian umów o zamówienia publiczne a założenie o racjonalności prawodawcy

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Regulation of modifications of public contracts and the assumption of the legislator’s rationality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę posłużenia się jednym z elementów koncepcji racjonalnego prawodawcy, a więc założeniem o stanowieniu przez prawodawcę niesprzecznych (niewykluczających się) norm prawnych, w odniesieniu do, budzącej szereg wątpliwości interpretacyjnych, regulacji zmian umów o zamówienia publiczne, zawartej w obecnie obowiązujących dyrektywach unijnego prawa zamówień publicznych. W opracowaniu ukazano wewnętrzne sprzeczności i inne niedomogi odnośnych przepisów unijnego prawa wtórnego. Zaproponowano jednocześnie takie założenia co do wykładni tytułowej regulacji prawnej, aby przynajmniej ograniczać skutki jej wad konstrukcyjnych, w duchu respektowania podstawowych zasad prawa zamówień publicznych — równego traktowania wykonawców oraz ochrony konkurencji.
EN
The article is an attempt to use one of the elements of the concept of a rational legislator, i.e. the assumption that the legislator will establish non-contradictory legal norms in relation to regulation of changes in public procurement contracts contained in the currently applicable EU directives of public procurement law. This regulation raises a number of interpretation doubts. The study showed internal contradictions and other insufficiencies in the relevant provisions of EU secondary law. Such assumptions as to the interpretation of the title legal regulation have been proposed to at least limit the effects of its defects in design, in the spirit of respecting the basic principles of public procurement law — the equal treatment of contractors and protection of competition.
Year
Volume
120
Issue
Pages
431 - 443
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-60b6856f-4268-4f2a-80ee-782abdfddf50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.